Informacja administratora danych osobowych - Ubezpieczenia

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Ubezpieczeń Biznesowych i Indywidualnych Maria Lech

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Ubezpieczeń Biznesowych i Indywidualnych Maria Lech  (dalej jako: CUBII Maria Lech) z siedzibą przy ul. Ułańskiej 9/45 w Katowicach 40-887.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: cubii.chorzow@gmail.com, telefonicznie pod numerami 508 346 694 i 508 987 532  lub pisemnie na wyżej wskazany adres.
Działam na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) nr 67767/97          z dnia 23.07.1997 r. i wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) pod nr 11133574/A, 11142864/P.
Współpracuję z poniższymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi:

 1. ALLIANZ POLSKA T.U. S.A. z siedzibą: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
 2. COMPENSA T.U. S.A. VIENNA INSURANCE GROUP /za pośrednictwem UNILINK S.A. / z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 3. GENERALI T.U. S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 4. GENERALI T.U. na Życie S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 5. INTERRISK T.U. S.A VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą: Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
 6. INTER POLSKA S.A. z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
 7. LINK 4 T.U. S.A. /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: ul Postępu 15, 02-676 Warszawa
 8. MTU /za pośrednictwem UNILINK S.A./ GRUPA ERGO HESTIA S.A. z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731
  Sopot
 9. PROAMA/GENERALI T.U. S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
 10. STU ERGO HESTIA S.A. /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 11. UNIQA T.U. S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 12. UNIQA T.U. na Życie S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 13. WARTA T.U i R. S.A,/HDI z siedzibą: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
 14. WIENER T.U. S.A. VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
 15. YOU CAN DRIVE – /za pośrednictwem UNILINK S.A./  GRUPA ERGO HESTIA S.A. z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

CENTRALA UNILINK S.A. z siedzibą: ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn

Każde z w/w Towarzystw Ubezpieczeniowych wyznaczyło
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail, pod numerem telefonu lub pisemnie na adres siedziby danego Towarzystwa. Informacje na ten temat zamieszczone są w Klauzuli Informacyjnej każdego z Towarzystw.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

CUBII Maria Lech może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1. Przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z CUBII Maria Lech zakładów ubezpieczeń. Podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”;

2. Marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem CUBII Maria Lech umowę ubezpieczenia lub innych usług CUBII Maria Lech – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie powierzonego CUBII Maria Lech zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeń oraz marketing usług własnych CUBII Maria Lech;

3. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego CUBII Maria Lech zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń;

4. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego CUBII Maria Lech zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń;

5. Wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CUBII Maria Lech, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

6. W celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z CUBII Maria Lech zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb;

7. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Przekazywanie danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z CUBII Maria Lech.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z CUBII Maria Lech partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7. Pani/Pana prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych,                                w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 5. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z CUBII Maria Lech.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).