Karta agenta ubezpieczeniowego - CUBII Katowice

Karta agenta ubezpieczeniowego

MARIA LECH

KARTA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
(Informacje o Agencie przekazywane zgodnie z art. 22 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Dz.U.z2017 r., poz.2486)

 

Imię i nazwisko Agenta: MARIA LECH
Firma, pod którą Agent prowadzi działalność: CENTRUM UBEZPIECZEŃ BIZNESOWYCH I INDYWIDUALNYCH MARIA LECH
NIP: 634 002 32 62
Adres siedziby: 40-887 Katowice ul. Ułańska 9/45
Adres prowadzenia działalności: 40-887 Katowice ul. Ułańska 9/45
Numer wpisu do rejestru agentów: 11133574/A; 11142864/P
Adres internetowy rejestru agentów: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent
Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru: należy wpisać co najmniej 2 pola formularza wyszukiwarki i przycisnąć przycisk „Wyślij zapytanie.”
Agent wykonuje działalność na terenie Polski.


 

OŚWIADCZENIE AGENTA

 1. Jestem agentem ubezpieczeniowym.
 2. Wykonuję działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
  1) ALLIANZ POLSKA T.U. S.A. z siedzibą: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 224 224 224
  2) COMPENSA T.U. S.A. VIENNA INSURANCE GROUP /za pośrednictwem UNILINK S.A./
  z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Infolinia dla klientów: 801 120 000
  3) GENERALI T.U. S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 913 913 913
  4) GENERALI T.U. na Życie S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
  5) INTERRISK T.U. S.A VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą: Noakowskiego 22, 00-668
  Warszawa, Infolinia dla klientów: 22 575 25 25
  6) INTER POLSKA S.A. z siedzibą: Aleje Jerozolimskie172, 02-486 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 801 803 000
  7) LINK 4 T.U. S.A. /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: ul Postępu 15, 02-676 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 22 444 44 44 lub 22 444 44 23
  8) MTU /za pośrednictwem UNILINK S.A./ GRUPA ERGO HESTIA S.A. z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  Infolinia dla klientów: 58 555 55 55
  9) PROAMA/GENERALI T.U. S.A./ z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 815 815 815
  10) STU ERGO HESTIA S.A. /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  Infolinia dla klientów: 801 107 107
  11)UNIQA T.U. S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
  Infolinia dla klientów:  22 599 95 22; 22 555 00 00
  12)UNIQA T.U. na Życie S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 801 200 200
  13) WARTA T.U i R. S.A,/HDI z siedzibą: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
  Infolinia dla klientów: 502 308 308
  14) WIENER T.U. S.A. VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa Infolinia dla klientów: 22 469 69 69
  15) YOU CAN DRIVE – /za pośrednictwem UNILINK S.A./ GRUPA ERGO HESTIA S.A. z siedzibą ul. Hestii 1, 81-731 Sopot Infolinia dla klientów: 58 555 50 60

  CENTRALA UNILINK S.A. z siedzibą: ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn

  Każde z w/w Towarzystw Ubezpieczeniowych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail, pod numerem telefonu lub pisemnie na adres siedziby danego Towarzystwa. Informacje na ten temat zamieszczone są w Klauzuli Informacyjnej każdego z Towarzystw.

 3. W związku z proponowanym zawarciem umów ubezpieczenia otrzymuję prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, płatną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu. Jest ona uzależniona od liczby sprzedanych umów oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w konkretnej umowie ubezpieczenia. Mogę również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych w przypadku konkursów lub promocji organizowanych przez danego ubezpieczyciela – twórcę produktu, w tym także za sprzedaż konkretnych produktów.
 4. Nie posiadam akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających mnie do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA REKLAMACJI, SKARGI, POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW


W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu – ochroną ubezpieczeniową, Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta:

 1. mailowo na adres: cubii.chorzow@gmail.com
 2. pisemnie na dres: ul. Ułańska 9/45 40-887 Katowice (z dopiskiem „reklamacja”)
 3. ustnie (do protokołu) za pośrednictwem osoby, która proponowała zawarcie umowy ubezpieczenia w imieniu agenta
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu – w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.

Klient ma możliwość złożenia reklamacji lub wniesienia skargi dotyczącej działalności agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub zakładu ubezpieczeń – zarówno w zakresie związanym, jak i niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego m.in.    w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Podmiotem rynku finansowego jest zakład ubezpieczeń oraz tzw. multiagent, czyli Agent Ubezpieczeniowy lub Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, który wykonuje czynności agencyjne ma rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).