Klauzula Informacyjna - CUBII Katowice

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych 

Centrum Ubezpieczeń Biznesowych i Indywidualnych Maria Lech (dalej jako: CUBII Maria Lech) z siedzibą przy ul. Ułańskiej 9/45 w Katowicach 40-887 jest Administratorem podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych.

Nasze numery telefonów: 508346694; 508987532;
Adres mailowy: cubii.chorzow@gmail.com

W chwili zawarcia umowy z konkretnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym staje się ono administratorem Twoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy ubezpieczenia. Z każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych występuję w roli procesora, mając zawarte umowy o powierzeniu lub podpowierzeniu przetwarzania Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Każde z w/w Towarzystw Ubezpieczeniowych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail, pod numerem telefonu lub pisemnie na adres siedziby danego Towarzystwa. Informacje na te temat zamieszczone są w Klauzuli Informacyjnej każdego z Towarzystw.

III. CUBII Maria Lech

Działa na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) nr 67767/97
z dnia 23.07.1997 r. i wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) pod nr 11133574/A; 11142864/P.
Współpracuję z poniższymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi:

1) ALLIANZ POLSKA T.U. S.A. z siedzibą: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
2) COMPENSA T.U. S.A. VIENNA INSURANCE GROUP /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
3) GENERALI T.U. S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
4) GENERALI T.U. na Życie S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
5) INTERRISK T.U. S.A VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą: Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
6) INTER POLSKA S.A. z siedzibą: Aleje Jerozolimskie172, 02-486 Warszawa
7) LINK 4 T.U. S.A. /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: ul Postępu 15, 02-676 Warszawa
8) MTU /za pośrednictwem UNILINK S.A./ GRUPA ERGO HESTIA S.A. z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
9) PROAMA/GENERALI T.U. S.A. z siedzibą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
10) STU ERGO HESTIA S.A. /za pośrednictwem UNILINK S.A./ z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
11) UNIQA T.U. S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
12) UNIQA T.U. na Życie S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
13) WARTA T.U i R. S.A,/HDI z siedzibą: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 14) WIENER T.U. S.A. VIENNA INSURANCE GROUP z siedzibą: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
15) YOU CAN DRIVE – /za pośrednictwem UNILINK S.A./ GRUPA ERGO HESTIA S.A. z siedzibą: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
16) CENTRALA UNILINK S.A. z siedzibą: ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn

IV. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W trakcie przygotowywania, zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości.

V. Cele i podstawy przetwarzania

Będę przetwarzać Twoje dane:

 1. W celu przygotowania i zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania daną ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. W celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 3. W celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6
  ust. 1 lit. c RODO);
 4. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. W celu oferowania Ci przeze mnie produktów i usług różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych,
  w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 7.  Dodatkowo, w celu oceny ryzyka przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz sporządzania wniosku umowy ubezpieczenia będę przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit.a RODO).

VI. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktów V.1-7 opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym dzwoniąc na infolinię, wysyłając email lub pisemnie na adres siedziby konkretnego Towarzystwa.

VII. Okres przechowywania danych

Podane nam przez Ciebie Twoje dane osobowe wynikające z prośby o przygotowanie konkretnej umowy ubezpieczenia będziemy przechowywać przez okres 3 lat.

VIII. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione Towarzystwom Ubezpieczeniowym, z którymi współpracujemy. Do Twoich danych będą też mogli mieć doraźnie (np. w przypadku awarii komputera) dostęp nasi podwykonawcy – podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze czy informatyczne – o czym wcześniej będą poinformowane dane Towarzystwa Ubezpieczeniowe i będzie to mogło mieć miejsce po wyrażeniu przez nich zgody.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka przez dane Towarzystwo jest konieczne do zawarcia i wykonywania przez niego umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.