Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców (KLC) - CUBII

Koszty leczenia Cudzoziemców Ubezpieczenie

Jeśli jesteś Polakiem na stałe mieszkającym za granicą lub obcokrajowcem przebywającym w naszym kraju turystycznie, albo z zamiarem dłuższego pobytu lub podjęcia pracy to ubezpieczenie KLC jest dla ciebie – jeśli tylko jesteś przezorny, cenisz sobie poczucie spokoju i bezpieczeństwa

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA CUDZOZIEMCÓW (KLC)

Ubezpieczenie KLC jest przeznaczone dla osób (także dla Polaków), które na stałe mieszkają za granicą, a podczas pobytu w naszym kraju chcą mieć zapewniony dostęp do lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub odniesienia obrażeń w nieszczęśliwym wypadku. Dla osób, które pochodzą spoza krajów Unii Europejskiej oraz krajów Strefy Schengen ( Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtenstein) i starają się w Polsce o pobyt stały lub zezwolenie na pracę, jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Co pokrywa Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Cudzoziemców?​

W przypadku pilnie potrzebnej pomocy medycznej z powodu nagłego zachorowania lub odniesienia obrażeń w nieszczęśliwym wypadku, ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego polega na pokryciu udokumentowanych kosztów leczenia (poniesionych przez osobę ubezpieczoną), w związku z wystąpieniem w/w zdarzeń.
Na przykład mogą to być koszty:

Świadczenia te są wypłacane maksymalnie do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w polisie ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, po opłaceniu dodatkowej składki, można poszerzyć o ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy o podwyższonym stopniu ryzyka;
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych;
 • następstwem nieszczęśliwych wypadków (za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie wypłacone świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w polisie, maksymalnie do 100% tej kwoty). Ubezpieczenie NNW może również uwzględniać ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło podczas wykonywania przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka lub amatorskiego uprawiania sportów zimowych i wodnych;
 • odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym osoby ubezpieczonej jak i osób, za które jest ona odpowiedzialna. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przez nich czynem niedozwolonym na osobie lub mieniu oraz koszt działań mających na celu zmniejszenie rozmiarów tej szkody.W razie konieczności (jeśli sprawy się skomplikują) ubezpieczyciel pokryje również koszt rzeczoznawcy i ewentualny koszt obrony sądowej. Za opłatą dodatkowej składki można tę ochronę poszerzyć o odpowiedzialność cywilną w związku z uprawianiem sportów zimowych i wodnych.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Cudzoziemca nie obejmie swoją ochroną zdarzeń, które będą skutkiem między innymi:

 • umyślnego działania ubezpieczonego, jak: popełnienie przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia;
 • świadomego doprowadzenia do rozstroju zdrowia, zażycia narkotyków a także innych środków odurzających i stanu nietrzeźwości po spożyciu alkoholu;
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem w/w środków lub bez ważnych uprawnień;
 • udziału w działaniach wojennych, zamieszkach czy aktach terroru;
 • udziału w bójkach, demonstracjach;
 • udziału w rajdach, zawodach, jazdach próbnych, testowych i kaskaderskich.

Ubezpieczenie KLC nie pokryje takich kosztów jak na przykład:

 • leczenia poniesionych poza Polską;
 • wydatków na specjalną dietę;
 • pobytu w sanatoriach;
 • operacji plastycznych;
 • leczenia stomatologicznego (profilaktycznego i protetycznego);
 • – porodu po 25 tygodniu ciąży;
 • chorób tropikalnych, przewlekłych i ich następstw;
 • zaburzeń psychicznych;
 • wad wrodzonych;
 • chorób wenerycznych, AIDS lub związanych z wirusem HIV.

Pełna lista ograniczeń i wyłączeń zawsze zawarta jest w warunkach ogólnych każdego ubezpieczyciela.

Umowę Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Cudzoziemców można zawrzeć w formie polisy indywidualnej lub grupowej, na okres 12 miesięcy lub krótszy, z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres. Wysokość składki jest uzależniona głównie od przyjętego zakresu ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia na poszczególne umowy, częstotliwości opłacania składki oraz długości okresu, na jaki ma być zawarta polisa, która stanowi dokument zawarcia umowy ubezpieczenia.
 

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA POLISY KOSZTÓW LECZENIA CUDZOZIEMCÓW ZA NASZYM POŚREDNICTWEM