Ubezpieczenia dla zawodów medycznych - Katowice ✅

UBEZPIECZENIA DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH
I PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Szukasz ubezpieczenia dla zawodów medycznych w Katowicach lub okolicy Katowic? Dobrze trafiłeś!
Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty i skontaktuj się z nami

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW LECZNICZYCH - Katowice

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW LECZNICZYCH – niezwykle ważne, ponieważ dotyczą licznej grupy osób wykonujących zawody związane z medycyną, czyli udzielaniem świadczeń medycznych mających na celu ochronę, zachowanie, ratowanie, a także przywracanie i poprawę ludzkiego zdrowia. W tej branży wydawałoby się na pozór błahy błąd, lub czyjeś niedopatrzenie, może skutkować utratą zdrowia lub życia pacjenta. Skutki te zazwyczaj są nieodwracalne, w konsekwencji czego pacjent lub jego bliscy mogą wystąpić z roszczeniem o naprawienie krzywdy, która ich spotkała. Roszczenia mogą być tak wysokie, że pokrycie ich z własnej kieszeni przez nieubezpieczoną osobę lub podmiot medyczny może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Z drugiej strony osoby wykonujące zawody medyczne stykając się z chorobami różnych pacjentów, ratując ich życie lub spotykając się z agresją z ich strony, często sami narażają się na utratę zdrowia.

Dyrektywa Rady UE 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku uznaje, że codzienna praca personelu opieki zdrowotnej naraża go na ryzyko ciężkich zakażeń (na przykład wskutek zranienia się ostrym narzędziem używanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych). Dlatego bardzo korzystne dla tej grupy zawodowej jest ubezpieczenie HIV/WZW obejmujące bardzo szeroki zakres z ochroną trwającą dwadzieścia cztery godziny na dobę przez 7 dni tygodnia, z wysokimi sumami ubezpieczeń, pokrywające koszty badań, kuracji antyretrowirusowej, jednorazowe świadczenie w przypadku zarażenia się, ekspozycję zawodową. Może występować jako osobne ubezpieczenie albo razem z ubezpieczeniem NNW.  Jest przeznaczone głównie dla: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, wszystkich innych zabiegów medycznych i kosmetologów, a także dla osób, które wykonują w placówkach służby zdrowia czynności pomocnicze takie jak: rehabilitacja i pielęgnacja pacjentów, opieka nad pacjentami, utrzymywanie czystości. Ubezpieczenie to zapewnia również świadczenie w przypadku obrażeń odniesionych wskutek agresji pacjenta lub osoby trzeciej (na przykład napaści fizycznej). 

Odpowiedzialność Cywilna Zawodowa

Osoba wykonująca prawie każdy zawód medyczny, lub podmiot leczniczy zatrudniający te osoby, ma obowiązek posiadania polisy Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej, która jednak nie pokrywa swoim zakresem skutków wszystkich zdarzeń, które mogą się pojawić w związku z wykonywaniem tych zawodów. Zdarzenia te mogą być na tyle różne, sporadyczne i skomplikowane, a ich skutki tak poważne, że rozwiązanie ich i znalezienie winnego zaistniałej sytuacji, może wymagać nie tylko ubezpieczeń o szerszym zakresie działania niż ubezpieczenia obowiązkowe, ale też pomocy prawnej.

Umowy obowiązkowych ubezpieczeń OC dla zawodów medycznych obejmują tylko szkody osobowe, które będą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielenia. Będą to zarówno świadczenia zdrowotne udzielane stacjonarnie i całodobowo (np. szpital, sanatorium) jak i ambulatoryjnie.

Ubezpieczeniem obowiązkowym nie będą objęte szkody (o niektóre spośród nich można wnioskować w ubezpieczeniu dobrowolnym):

 • wyrządzone przez podmiot po pozbawieniu go lub zawieszeniu przez niego działalności leczniczej;
 • osobowe wyrządzone bez związku z udzielaniem świadczeń medycznych;
 • wynikające z wykonywanych przez medyków zabiegów medycyny estetycznej;
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
 • polegające na zapłacie kar umownych
 • powstałych między innymi wskutek działań wojennych, zamieszek, aktów terroru;
 • wskutek przeprowadzonych zabiegów chirurgii plastycznej lub kosmetyki, jeśli nie były one przeprowadzone celem leczenia wad wrodzonych, urazów lub chorób.

Ustawy, regulujące funkcjonowanie rynku medycznego to przede wszystkim:

 • Ustawa o działalności leczniczej;
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym;
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Ustawa o izbach lekarskich;
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych;
 • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty;
 • Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym;
 • Ustawa prawo farmaceutyczne;
 • Ustawa o izbach aptekarski i inne…
Warunki ogólne obowiązkowych ubezpieczeń OC dla zawodów medycznych skonstruowane są na podstawie Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów. Zakres tych ubezpieczeń jest jednakowy we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Mogą różnić się tylko ceną. Poza tym niektóre zakłady ubezpieczeń dopuszczają możliwość podwyższenia podstawowej sumy gwarancyjnej, zarówno na jedno zdarzenie jak i na wszystkie zdarzenia w ciągu roku trwania ubezpieczenia.
 
Każdy człowiek odpowiada prawnie za swoje działania, co jest szczególnie ważne
w przypadku medyków, ponieważ ich odpowiedzialność dotyczy czyjegoś życia i zdrowia. Jest to odpowiedzialność cywilna wobec poszkodowanego pacjenta i jedyny rodzaj odpowiedzialności prawnej, od której może się ubezpieczyć. Wtedy wyrządzoną szkodę pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, przy czym art. 6 KC mówi, że udowodnienie takiej szkody spoczywa na osobie poszkodowanej. W przypadku błędu lekarza – osobie poszkodowanej (pacjentowi) wypłacane jest zadośćuczynienie za utratę zdrowia, doznaną krzywdę ból, cierpienie, strach. Utrata zdrowia jest to szkoda niemajątkowa, której nie da się przywrócić do stanu sprzed szkody. Można odkupić nowy telewizor, naprawić samochód, ale nie można kupić ani naprawić zdrowia. Po uszczerbku zdrowia zawsze pozostanie ślad w organizmie człowieka. W związku z tym często może zajść konieczność wypłaty stałej lub czasowej renty.
 
Szkody wyrządzone z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodów medycznych mogą mieć także charakter majątkowy. Naprawienie takiej szkody polega na przywróceniu jej stanu sprzed szkody lub zapłaceniu odszkodowania, o czym mówi o tym art. 363 KC. Jednak tego typu szkody nie podlegają pod ubezpieczenia dobrowolne – podlegają już pod ubezpieczenia dobrowolne.
 
Poza odpowiedzialnością cywilną medycy odpowiadają również z tytułu odpowiedzialności zawodowej – dyscyplinarnej (wobec rzecznika odpowiedzialności zawodowej), pracowniczej (wobec pracodawcy) lub karnej (wobec prokuratora) – gdyby dopuścili się działalności przestępczej.
 
Szkody majątkowe dotyczące zniszczonego mienia w zasadzie są łatwe do oszacowania, natomiast oszacowanie szkody osobowej, dotyczącej zdrowia i życia pacjenta już takie proste nie jest. Przeciętnie jedna wypłata takiego świadczenia kształtuje się dziś na poziomie kilkuset tysięcy złotych, a jej wypłata najczęściej uzależniona jest od decyzji sądu (tzw. uznanie sędziowskie). Pokrycie jej z własnych środków, bez posiadania polisy ubezpieczeniowej, dla każdego byłoby poważnym wyzwaniem, często niemożliwym lub ogromnie trudnym do zrealizowania.

Bardzo ważne jest tu samo pojęcie nieszczęśliwego wypadku. Żeby dane zdarzenie towarzystwo ubezpieczeniowe mogło uznać za nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, muszą jednocześnie zaistnieć cztery warunki:

 1. musi to być zdarzenie nagłe – gwałtowne;
 2. musi być spowodowane przyczyną zewnętrzną (spoza organizmu ludzkiego);
 3. musi być niezależne od woli ubezpieczonego;
 4. musi być niezależne od fizycznego i psychicznego stanu zdrowia ubezpieczonego.

Niektóre spośród towarzystw ubezpieczeniowych za nieszczęśliwy wypadek uznaje również zawał serca lub udar mózgu, jeśli wystąpią po raz pierwszy, a osoba ubezpieczona będzie spełniała określone limity wieku.

Kodeks Cywilny wyróżnia trzy zasady odpowiedzialności:

 • zasada ryzyka (występująca dość powszechnie) – na przykład mam samochód i mogę wyrządzić komuś szkodę;
 • zasada winy (najczęstsza zasada odpowiedzialności) – tak odpowiadają medycy, przy czym to poszkodowany musi tę winę udowodnić, najczęściej przed sądem;
 • zasada słuszności (orzekana przez sąd).

Podmiot leczniczy odpowiada za zatrudnionych pracowników, za lekarza, pielęgniarkę i innych pracowników medycznych, także na kontrakcie, za winę organizacyjną, anonimową i za niezapewnienie bezpieczeństwa pobytu w jego placówce.

Natomiast osoba wykonująca samodzielny zawód medyczny (na przykład lekarz) – odpowiada za błąd w pracy. Za błąd w diagnozie, w leczeniu, w rokowaniu, błąd techniczny, za naruszenie praw pacjenta i za posługiwanie się niesprawnym sprzętem. Co oznacza, że lekarz nie odpowiada za efekt, tylko za poprawność działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami lub zaniechanie tego działania. Musi również zaistnieć związek przyczynowo – skutkowy między powstałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem tego działania przez osobę wykonującą zawód medyczny. Dotyczy to wszystkich zawodów medycznych, wykonujących działalność leczniczą na terenie Polski.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstałej szkodzie i o osobie, która jest za nią odpowiedzialna, szkoda ulegnie przedawnieniu. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia zajścia zdarzenia, które tę szkodę spowodowało. Jeśli jednak do szkody dojdzie wskutek przestępstwa – ten okres wynosi 20 lat, a jeśli będzie dotyczył roszczenia osoby małoletniej – nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej bardzo ważny jest tzw. trigger, czyli czasowy zakres ochrony mówiący o tym, co musi wydarzyć się w okresie ubezpieczenia, aby zaistniała odpowiedzialność ubezpieczyciela. Może być trigger Act Committed, Claims Made lub Loss Occurrance. Przed zawarciem umowy OC zawsze trzeba sprawdzić na jakim triggerze umowa została skonstruowana.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą posiadać: podmioty medyczne (przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia kościoły, kościelne osoby prawne, związki wyznaniowe, jednostki wojskowe) oraz prowadzący praktykę: lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne oraz fizjoterapeuci. Praktykę mogą prowadzić w formie działalności jednoosobowej (we własnym gabinecie albo tylko w miejscu wezwania), na podstawie umowy z podmiotem leczniczym lub w formie spółki (np. cywilnej, jawnej, partnerskiej), przy czym mogą wykonywać swój zawód dopiero po wpisaniu do rejestru podmiotów.

Pełną ochronę ubezpieczeniową gwarantuje im dopiero połączenie ubezpieczenia obowiązkowego z dobrowolnym. Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje tylko szkody osobowe. Natomiast szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia (w tym mienia pacjenta) oraz szkody powstałe w związku z posiadaniem i prowadzeniem działalności można objąć tylko ubezpieczeniem dobrowolnym.

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH SUM GWARANCYJNYCH
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. Dz. U. z dnia 10.05.2019 r. poz. 966

  PODMIOT  WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ SG  NA JEDNO ZDARZENIE SG NA WSZYSTKIE ZDARZENIA
  PODMIOT LECZNICZY (Z WYŁĄCZENIEM SPITALI)   75.000 €   350.000 €
  SZPITAL (TAKŻE CHIRURGIA JEDNEGO DNIA)   100.000 €   500.000 €
  LEKARZ I LEKARZ DENTYSTA (PRAKTYKA ZAWODOWA)   75.000 €   350.000 €
  PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA (PRAKTYKA ZAWODOWA)   30.000 €   150.000 €
  FOZJOTERAPEUTA (PRAKTYKA ZAWODOWA)   30.000 €   150.000 €

Podmiot świadczący usługi na rzecz medycyny również musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, przy czym powinien mieć zawartą bezpośrednią umowę z NFZ. Szkody wyrządzone poza kontraktem z NFZ nie są objęte tym ubezpieczeniem.

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH SUM GWARANCYJNYCH
OC ŚWIADCZENIODAWCY
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. poz. 1729

Podmiot świadczący usługi na rzecz medycyny również musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, przy czym powinien mieć zawartą bezpośrednią umowę z NFZ. Szkody wyrządzone poza kontraktem z NFZ nie są objęte tym ubezpieczeniem.

  PODMIOT SG  NA JEDNO ZDARZENIE SG NA WSZYSTKIE ZDARZENIA
ŚWIADCZENIODAWCA BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ INNĄ NIŻ PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, KTÓRA UZYSKAŁA FACHOWE UPRAWNIENIA DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I UDZIELA ICH W RAMACH WYKONYWANEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ     30.000 €   150.000 €
PODMIOT REALIZUJĄCY CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE I WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI     10.000 €   50.000 €

Obowiązkowe OC Świadczeniodawcy z sumą gwarancyjną 10.000 €/50.000 €
po podpisaniu kontraktu z NFZ muszą posiadać: sklepy medyczne, apteki sprzedające pielucho-majtki oraz zakłady: perukarskie, szewsko – ortopedyczne, optyczne.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  była podstawą do stworzenia Komisji Wojewódzkich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (dot. tylko zdarzeń powstałych w szpitalu) takich jak o zakażeniu pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozy i w konsekwencji niewłaściwego leczenia;
 • leczenia, operacji;
 • zastosowanie produktu lub wyrobu leczniczego.

Wniosek do w/w komisji składa poszkodowany pacjent lub spadkobierca, Komisja orzeka o zdarzeniu, a szpital jest związany tym orzeczeniem Komisji. Jeśli poszkodowany pacjent/spadkobierca nie chce skorzystać z Komisji Wojewódzkiej, może z wnioskiem o odszkodowanie wystąpić do ubezpieczyciela szpitala lub do sądu cywilnego.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ dla zawodów medycznych i podmiotów leczniczych obejmuje dwa rodzaje świadczeń:

 • Telefoniczną lub mailową asystę prawną, czyli szybką pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ubezpieczony może otrzymać: video poradę, wzory pism, weryfikację i przygotowanie dokumentów, informację o kosztach prowadzenia sporu, dane teleadresowe sądów, prokuratur, notariuszy, pomoc w ustanowieniu pełnomocnika. Udzielane porady obejmują wszystkie gałęzie prawa za wyjątkiem: dewizowego, celnego, zamówień publicznych i prawa podatkowego. Asystę prawną można także zawrzeć w wersji obejmującej również prawo podatkowe;
 • Ochronę prawną, która zapewnia pokrycie lub zwrot kosztów pełnomocnika i innych kosztów prawnych (w tym sądowych) jak na przykład: koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo–administracyjnym, koszty wynagrodzenia adwokata w postępowaniu przygotowawczym (sprawa karna), koszty postępowania pozasądowego, koszty postępowania przed sądem polubownym, koszty sądowe łącznie z należnościami dla świadków i biegłych, koszty egzekucji, koszty mediacji sądowej i pozasądowej. Ubezpieczenie obejmuje również opłaty i koszty postępowania przed organami administracji państwowej i samorządowej, koszty egzekucji administracyjnej, a nawet koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania (pożyczka nieoprocentowana) i koszty tłumaczenia dokumentów.
Ubezpieczenie to jest niezmiernie korzystne szczególnie w tej branży przede wszystkim z powodu zawiłości przepisów prawnych i konieczności biegłego poruszania się po różnych zakresach prawa, a także z powodu konieczności ponoszenia kosztów do zakończenia rozprawy (nawet jeśli jest się niewinnym).
 
Jeśli na przykład kwota sporu wynosi 250.000 zł, to koszty sądowe mogą wynieść ok. 57.400 zł, przy kwocie sporu 60.000 – 24.200 zł.
 
Ubezpieczenie ochrony prawnej może obejmować nie tylko ochronę zawodu medycznego, ale też ochronę życia prywatnego (w tym małżonka i dzieci).
 
Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmie: zapłaty kar, odszkodowań, podatków, ceł, danin a także działań, na które ubezpieczyciel ni wyraził zgody. Nie obejmie również szkód powstałych m.in.:
 • podczas stany wojennego, wyjątkowego, strajku, terroryzmu;
 • wskutek udzielenia świadczeń bez uprawnień;
 • wskutek zastosowania eksperymentalnych środków i metod leczniczych;
 • przez świadczenie zdrowotne wykonane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej;
 • wskutek użycia farmakologicznych środków odchudzających.

Ubezpieczenie OC dobrowolne dla zawódów medycznych i podmiotów leczniczych

To rozszerzenie ochrony ubezpieczeń obowiązkowych, które w tych ubezpieczeniach dobrowolnych, najczęściej przyjmują formę klauzul i obejmują:

 • OC za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone pracownikom ubezpieczającego (OC pracodawcy);
 • szkody w pojazdach pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich (OC najemcy ruchomości) – bardzo ważne na kontrakcie;
 • medycynę estetyczną stomatologiczną (nie jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym ponieważ świadczenia te nie mają charakteru przywracania zdrowia);
 • OC za szkody wynikłe z czynności wykonanych podczas transportu medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy na terenie Europy;
 • OC za szkody osobowe powstałe podczas wykonywania zabiegów medycyny estetycznej;
 • OC za szkody osobowe powstałe podczas wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej;
 • OC za szkody powstałe wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych;
 • szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym w związku z zarządzeniem podmiotem leczniczym;
 • szkody nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym ze względu na wyczerpanie sumy gwarancyjnej (tylko dla podmiotów medycznych) – tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe;
 • szkody z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Prawa pacjenta opisane w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta:

 • do świadczeń zdrowotnych – jedyne pokrywane w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego,
 • do informacji,
 • do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • do tajemnicy informacji z nim związanych,
 • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • do poszanowania intymności i godności człowieka,
 • do dokumentacji medycznej,
 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego,
 • do opieki duszpasterskiej,
 • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pacjent może wystąpić o zadośćuczynienie o naruszenie praw pacjenta niezależnie czy była szkoda medyczna, czy jej nie było.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla studentów uczelni medycznych i stażystów

Studenci uczelni medycznych, stażyści również mają swoje dobrowolne ubezpieczenie OC z rozszerzeniami: w trakcie nauki lub na praktykach, działające na całym świecie, podczas udzielania pierwszej pomocy, podczas obstawy medycznej imprez uczelnianych, podczas amatorskiego uprawiania sportu. Ubezpieczenie to obejmuje również szkody w mieniu uczelni, domu studenckiego lub innego lokum podczas praktyk, a także ubezpieczenie NNW i ekspozycji zawodowej (HIV WZW). Stażyści mają także w zakresie umowy telefoniczną asystę prawną.

Poza wymienionymi powyżej ubezpieczeniami istnieją jeszcze inne dedykowane specjalnie zawodom medycznym, a także ratownikom medycznym, kosmetologom i kosmetyczkom na przykład: roczne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, NNW oraz OC w życiu prywatnym i assistance w podróży – obejmują wielokrotne wyjazdy w ciągu roku trwania polisy; ubezpieczenie świadczenia dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub obrażeń odniesionych wskutek NNW (dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach prowadzonej działalności); ubezpieczenie NNW; indywidualne ubezpieczenie na życie z zasiłkiem za niezdolność do pracy.

Zadzwoń lub napisz do nas a podamy szczegóły ubezpieczenia OC dla zawodów medycznych. Nasze ubezpieczenia są skierowane do lekarzy z całej Polski – w tym Katowicach i całym Śląsku.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM