Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Katowice | CUBII.PL

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie dla pracowników firmy (bez względu na formę zatrudnienia), pozwalające na skorzystanie 
z usług medycznych bez długich terminów oczekiwania

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – jest to ubezpieczenie dla pracowników firmy (bez względu na formę zatrudnienia), pozwalające na skorzystanie z usług medycznych bez długich terminów oczekiwania, na wykonanie badań, bez kolejek, w dogodnym terminie i bez skierowań do lekarzy specjalistów, mając gwarancję ich terminowego wykonania. Ubezpieczony ma całodobowy dostęp do infolinii, za pośrednictwem której może umówić się na bezpłatną wizytę u dowolnego lekarza specjalisty.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej ustalają limit wieku osoby, która może przystąpić do tego typu ubezpieczenia. U różnych ubezpieczycieli ten limit wieku mieści się w przedziale od 60 do 80 roku życia (a nawet powyżej). Różnie też ubezpieczyciele podchodzą do stanu zdrowia osoby przystępującej do ubezpieczenia. Jedni ubezpieczają osoby bez względu na ich stan zdrowia (nie ma ankiety medycznej), nawet z już nabytymi chorobami, inni o niektóre schorzenia zapytają (na przykład o: HIV, AIDS, zawał serca, udar, niewydolność krążenia, cukrzycę, nowotwór złośliwy).

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zazwyczaj daje pracownikom do wyboru kilka możliwych wariantów, różniących się między sobą dostępem do podstawowej opieki medycznej, liczbą lekarzy specjalistów, liczbą wykonywanych badań i zabiegów. Oprócz leczenia ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również profilaktykę, szczepienia ochronne i rehabilitację. Ubezpieczyciele ustalają minimalną liczbę osób przystępujących zarówno do ubezpieczenia jak i do danego wariantu, by taka umowę w firmie można było w ogóle zawrzeć. Cena za tego typu ubezpieczenie waha się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od wybranego wariantu. Składkę, podobnie jak za ubezpieczenie pracowników, może płacić sam pracownik lub pracodawca. Jest to umowa ubezpieczenia zawierana na 12 miesięcy i automatycznie odnawiana. Pracownik może także ubezpieczyć pozostałych członków swojej rodziny: męża, żonę, partnera, partnerkę i dzieci (bez względu na ich liczbę). Przed zawarciem umowy każdy otrzymuje opis wariantów ubezpieczenia z wyszczególnieniem dostępnych lekarzy specjalistów, badań i zabiegów w każdym z wariantów a także wykaz dostępnych placówek medycznych. Jeśli pracownik chce skorzystać z placówki medycznej, która nie współpracuje z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, może skorzystać z opcji refundacji kosztów. W warunkach ogólnych jest też wykaz sytuacji, kiedy ubezpieczyciel odmówi ochrony. Najczęściej wymieniane powody to między innymi odniesienie obrażeń podczas:

 • próby samobójczej,
 • popełniania przestępstwa,
 • samookaleczenia,

a także zachorowania w przypadku:

 • wady wrodzonej,
 • po spożyciu alkoholu,
 • po zażyciu narkotyków
Bardzo ciekawym rozwiązaniem, cieszącym się co raz większą popularnością, jest telemedycyna, zazwyczaj dostępna w kilku wariantach różniących się liczbą dostępnych lekarzy specjalistów. Dla ubezpieczonego oznacza możliwość odbycia konsultacji lekarskiej bez wychodzenia z domu/pracy (e-konsulatcje), otrzymania recepty (e-recepta), a nawet L-4.

Jakie korzyści dla pracodawcy i pracowników mogą wynikać z uruchomienia ubezpieczenia zdrowotnego w firmie? Dzięki szybkiemu i komfortowemu dostępowi do szerokiej opieki medycznej i profilaktyki, w placówkach medycznych o wysokim standardzie wyposażenia, przede wszystkim zmniejszy się liczba zwolnień chorobowych, co niewątpliwie jest korzystne zarówno dla pracodawcy (bo nie ma przestojów w pracy) jak i dla pracownika, bo każde L-4 to 80% wynagrodzenia, czyli niższy zarobek. Takie ubezpieczenie funkcjonujące w firmie to także wzrost motywacji do pracy i lojalności pracownika. Pracownik czuje się bezpieczny, może zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych w placówkach medycznych na terenie całego kraju. Poza tym takie ubezpieczenie wpływa na pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy, jako firmy dbającej o swoich pracowników, co może przyczynić się do pozyskania poszukiwanych, najlepszych fachowców.

Odpowiedzialność osób decyzyjnych w spółce określa Kodeks spółek handlowych: w rozdziale 7 – przedstawia odpowiedzialność cywilnoprawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast w rozdziale 8 – odpowiedzialność cywilnoprawną spółki akcyjnej, a tytuł V mówi o przepisach karnych.

Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych oparta jest na zasadzie winy, która w prawie polskim występuje najczęściej jako:

 • wina umyślna – gdy sprawca świadomie chce wyrządzić drugiemu szkodę lub świadomie godzi się na powstanie szkody po stronie drugiego podmiotu;
 • wina nieumyślna (niedbalstwo) – gdy sprawca nie dołożył należytej staranności, dokładności, skrupulatności, co prawiło, że osoba ta nie przewidziała skutków swojego działania, chociaż przy zachowaniu staranności mogła te skutki przewidzieć.

Ze względu na moment wykonywania czynności, które mogły przyczynić się do powstania szkody, a za które odpowiedzialność ponoszą osoby decyzyjne w spółce, można te czynności podzielić na:

 • dokonane przez nich podczas tworzenia spółki – gdy umyślnie lub przez zaniedbanie podali w swoim oświadczeniu fałszywe dane o wysokości wniesionych kapitałów do spółki (lub ich podwyższeniu), wtedy wobec wierzycieli spółki odpowiadają solidarnie na zasadzie winy, za szkody wyrządzone w związku z niedotrzymaniem przepisów prawa; podobnie będą odpowiadać za zapewnienie sobie lub osobie trzeciej nadmiernie wygórowanych wynagrodzeń, niewspółmiernych do wykonanych usług;
 • dokonywane podczas funkcjonowania spółki (także czynności dokonywane przez likwidatora) – również odpowiadają na zasadzie winy (umyślnej lub nieumyślnej): za szkody wyrządzone spółce przy badaniu sprawozdania finansowego, działaniem lub zaniechaniem działania sprzecznym z prawem lub statutem spółki, za czynności związane z kierowaniem bieżącą działalnością spółki i reprezentowaniem spółki oraz za zobowiązania spółki.

Jest wiele czynników, które przemawiają za posiadaniem ubezpieczenia D&O. Gdy działanie lub zaniechanie z powodu niezachowania należytej staranności przez osobę decyzyjną doprowadzi do powstania strat w spółce, będzie ona odpowiadała przed spółką. Jeśli do strat spółki przyczyni się kilka osób, będą przed spółką odpowiadali solidarnie. Będą odpowiadać także za szkody wyrządzone wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji (lub jej zatajenie) w prospekcie informacyjnym o spółce, jak i później, przy publikacji bieżących i okresowych informacji. Kontrahenci mogą stwierdzić, że tymi informacjami zostali wprowadzeni w błąd, co przyczyniło się do poniesienia przez nich straty i mogą wystąpić z roszczeniem do osoby odpowiedzialnej za te działania, co w konsekwencji może skończyć się wstąpieniem na drogę sądową. W zależności od wysokości kwot roszczenia i kosztów sądowych, pokrycie ich z prywatnego majątku osób decyzyjnych może okazać się bardzo trudne a nawet niemożliwe do wykonania.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za posiadaniem polisy D&O jest fakt, że zgodnie z ordynacją podatkową, członkowie zarządu spółki całym swoim majątkiem odpowiadają za nieskuteczne egzekwowanie od spółki zobowiązań podatkowych. Nieskuteczna egzekucja tych zobowiązań może doprowadzić na przykład do zablokowania majątku spółki przez hipotekę, zastaw lub cesję, co może uniemożliwić dalsze jej funkcjonowanie. Kolejnym argumentem jest nieograniczona odpowiedzialność członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za szkodę wyrządzoną spółce przez ich działalność sprzeczną z prawem. W takiej sytuacji także odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem.

Składka za ubezpieczenie każdorazowo jest kalkulowana indywidualnie przez ubezpieczyciela po przeprowadzeniu analizy kondycji majątkowo – finansowej spółki. Duży wpływ na nią ma również branża, w której dana spółka działa, a także wysokość przyjętej ochrony i zakres ubezpieczenia. Istotnym jest również fakt, czy spółka jest notowana na giełdzie i czy posiada podmioty zależne za granicą.

Ubezpieczenie D&O wypłaci kwotę odszkodowania za doznaną szkodę, pokryje koszty postępowań sądowych, koszty obrony, koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym, koszty uzyskania poręczenia majątkowego i inne koszty (okołoroszczeniowe) jak na przykład: koszty PR, koszty porady prawnej, koszty wsparcia psychologicznego.

Przedmiotowy zakres ubezpieczenia D&O to ochrona odpowiedzialności ubezpieczonych osób (do określonej sumy gwarancyjnej), która obejmuje między innymi:

 • koszty obrony, w związku ze szkodą zarówno na osobie jak i mieniu, a także
  w związku z zanieczyszczeniem;
 • koszty zastępstwa procesowego;
 • koszty uzyskania poręczenia majątkowego (koszty pozyskania i kwotę kaucji);
 • koszty dochodzenia roszczeń (konfiskata majątku);
 • koszty ekstradycji;
 • koszty odzyskania reputacji;
 • koszty porady prawnej;
 • koszty wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego;
 • koszty stawiennictwa (transportu, noclegu);
 • koszty w przypadku ograniczenia prawa własności (bo zablokowano jej konto);
 • zaległości publicznoprawne spółki;
 • roszczenie dotyczące papierów wartościowych (może też być skierowane do spółki);
 • grzywny i kary administracyjne:
  • kary lub grzywny nałożone na gruncie prawa karnego, w tym prawa wykroczeń;
  • kary lub grzywny nałożone w wyniku jakiegokolwiek naruszenia prawa  podatkowego, w tym z tytułu kodeksu karno-skarbowego;
  • kary lub grzywny uznawane za niepodlegające ubezpieczeniu na podstawie
   prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego
   właściwego prawa.
Dodatkowo ubezpieczyciel może pokryć koszty obrony i ubezpieczenia członków rady nadzorczej do wysokości ustalonego w polisie limitu ponad sumę gwarancyjną (limit nadwyżkowy).
 
Natomiast ubezpieczyciele nie obejmą ochroną ubezpieczeniową między innymi roszczeń wynikających z odpowiedzialności zawodowej, z odpowiedzialności za produkt, wynikłych z bankructwa i braku finansowania, z winy umyślnej – co musi być potwierdzone osobistym oświadczeniem obwinianej osoby lub wyrokiem sądowym. Nie obejmą też ochroną szkód na rzeczy lub osobie (poza kosztami obrony z tym związanymi), roszczeń związanych z zarządzaniem składkami emerytalnymi, szkód powstałych w wyniku oddziaływania azbestu i z zanieczyszczenia środowiska (poza kosztami obrony i roszczeń wniesionych przez akcjonariuszy), roszczeń zgłoszonych w USA i Kanadzie.

Pełny zakres wyłączeń zawsze przedstawiony jest w warunkach ogólnych ubezpieczenia.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM