Grupowe ubezpieczenia życiowe - Katowice, Chorzów

Grupowe ubezpieczenia życiowe

Obejmują ochroną ubezpieczeniową pracowników danego przedsiębiorstwa

GRUPOWE UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE

GRUPOWE UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE – obejmują ochroną ubezpieczeniową pracowników danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczani pracownicy mają do wyboru kilka gotowych wariantów ubezpieczenia, spośród których wybierają odpowiedni dla swojej grupy, informując o tym ubezpieczającego. W zależności od liczby przystępujących osób do umowy ubezpieczenia, mogą też wybrać kilka wariantów (z zachowaniem minimalnej liczby osób     w każdym z wariantów). Ochrona w tych ubezpieczeniach kształtuje się zazwyczaj na poziomie kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych (chociaż zaczynają pojawiać się propozycje z wyższą ochroną) w zależności od zdarzenia, którego dotyczą. Ze względu na taką wysokość proponowane w tych polisach świadczenia stanowią raczej doraźną niż długookresową pomoc w przypadku niespodziewanego wypadku czy też choroby i czasowej (stosunkowo krótkiej) niezdolności do pracy ubezpieczonego pracownika. Świadczy o tym również konstrukcja tych ubezpieczeń i wysokość samej składki miesięcznej.  

 W ubezpieczeniach indywidualnych składka miesięczna kształtuje się przeciętnie na poziomie od około stu do kilkuset złotych i zmienia się w trakcie trwania polisy. W ubezpieczeniach grupowych składka ta wynika przede wszystkim z wybranego wariantu (chociaż może też mieć na nią wpływ ankieta medyczna) i zazwyczaj wynosi od kilkudziesięciu do ponad stu złotych na miesiąc i jest stała przez cały okres trwania polisy. W ubezpieczeniach indywidualnych bardzo często oprócz ochrony występuje także element inwestycyjny, dzięki czemu na polisie gromadzi się kapitał, wypłacany po zakończeniu umowy lub który można częściowo wypłacić w trakcie trwania polisy. W ubezpieczeniach grupowych cała składka jest kosztem, nie buduje się żaden kapitał. Przed zawarciem takiej umowy ubezpieczający potwierdza wybór jednego spośród kilku możliwych, gotowych wariantów ubezpieczenia, z góry określonym zakresem, składką i wysokością ochrony. Elementy te są niezmienne przez cały okres ubezpieczenia. Świadczenie uzyskane z takiej polisy pozwoli ubezpieczonemu pracownikowi pokryć niespodziewane, nagłe wydatki związane z leczeniem, czy też zrekompensować poniesione straty z powodu czasowej niezdolności do pracy i spadkiem dochodów. Jeśli jednak czas niezdolności do pracy będzie się wydłużał, może tych środków zabraknąć zarówno na pokrycie dalszych kosztów leczenia jak i bieżących wydatków.

W stosunku do ubezpieczeń indywidualnych, w ubezpieczeniach grupowych występuje znacznie szerszy zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Uposażeni (może to być też jedna osoba) mogą liczyć na wypłatę świadczenia w przypadku:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym przy pracy,
 • śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym,
 • śmierci ubezpieczonego w wypadku przy pracy,
 • zawału serca lub udaru mózgu ubezpieczonego.

Ubezpieczony otrzyma świadczenie lub refundację poniesionych kosztów leczenia, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku dozna uszczerbku na zdrowiu i zostanie stwierdzony:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu (zwichnięcie, skręcenie);
 • niezdolność do pracy zarobkowej;
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku;

i będzie musiał skorzystać:

 • z pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • z pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy;
 • z pobytu w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • z pobytu w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy;
 • z pobytu w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej;
 • z naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • z udokumentowanych kosztów leczenia;
 • z rehabilitacji.
Natomiast w przypadku zachorowania ubezpieczony otrzyma świadczenie w sytuacji:
 
 • choroby zakwalifikowanej do „poważnego zachorowania”,
 • operacji chirurgicznej,
 • pobytu w szpitalu,
 • leczenia specjalistycznego,
 • pobytu w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu,
 • odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu.
W zakresie ryzyk tak zwanych „rodzinnych” ubezpieczony otrzyma świadczenie z powodu:
 
 • śmierci współmałżonka/partnera,
 • śmierci współmałżonka/partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci współmałżonka/partnera wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu współmałżonka/partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci dziecka,
 • śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka (świadczenie przeznaczone dla dziecka),
 • poważnego zachorowania dziecka,
 • pobytu dziecka w szpitalu,
 • urodzenia dziecka,
 • urodzenia dzieci z ciąży mnogiej,
 • przysposobienia dziecka przez ubezpieczonego,
 • urodzenia martwego dziecka,
 • urodzenia dziecka z wadą wrodzoną,
 • śmierci rodziców/teściów,
 • śmierci rodziców/teściów wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W zakresie ubezpieczenia grupowego ubezpieczony może również liczyć (jeśli zajdzie taka konieczność) na Assistance, czyli pomoc medyczną (na przykład: wizytę lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny do szpitala), pogrzebową (np. usługi związane z organizacją pogrzebu na terenie Polski), dla seniorów (np. informacje o firmach świadczących usługi związane z remontem mieszkania, czy też telefoniczną informację prawną dotycząca życia codziennego).

Ubezpieczenia grupowe poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych różnią się między sobą przede wszystkim zakresem, wysokością ochrony i wysokością miesięcznej składki.

PRZYKŁADOWE KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

Składka może być elementem wynagrodzenia.

Zapewnienie środków finansowych w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zachorowania.

Ubezpieczenie może być narzędziem motywacyjnym poprzez zróżnicowanie wysokości składki w zależności od zajmowanego stanowiska i efektów pracy.

Zapewnienie środków finansowych w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

Może określić kryteria przystąpienia do umowy ubezpieczenia i stanowić element wyróżnienia lub motywacji dla pracownika.

Zapewnienie środków finansowych dla rodziny ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

Składka ubezpieczeniowa może stanowić koszt pracodawcy.

Otrzymane świadczenie wolne jest od podatku od spadku i darowizn.

Możliwość zwolnienia pracodawcy z wypłaty odprawy pośmiertnej.

Pracownik decyduje, kto ma otrzymać świadczenie
w przypadku jego śmierci i w każdej chwili może to zmienić.

Wzrost prestiżu firmy wśród kontrahentów.

Umowa zawiera wiele zdarzeń losowych, zachorowań i opcji dla ubezpieczenia rodziny.

Wzrost prestiżu firmy na rynku pracy.

Możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia dopasowanego do swoich potrzeb.

Wzrost lojalności pracowników.

Możliwość otrzymania świadczenia za pobyt w szpitalu..

 

Możliwość otrzymania wysokiej ochrony przy stosunkowo niskich składkach miesięcznych.

 

Brak badań medycznych przy zawieraniu umowy.

 

Możliwość ubezpieczenia współmałżonka/partnera.

 

Wypłata świadczenia w przypadku poważnego zachorowania dziecka.

 

Wypłata świadczenia w przypadku urodzenia się dziecka.

 

Wypłata świadczenia w przypadku zgonu rodzica/teścia.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM