Gwarancje ubezpieczeniowe - Centrum Ubezpieczeń Biznesowych i Indywidualnych

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE, KONTRAKTOWE

Popularny sposób zabezpieczania zawieranych i realizowanych umów, zarówno krajowych jak i eksportowych

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE, KONTRAKTOWE

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE, KONTRAKTOWE – to bardzo popularny sposób zabezpieczania zawieranych i realizowanych umów, zarówno krajowych jak i eksportowych. Żeby takie umowy mogły zostać zawarte, organizowane są w tym celu przetargi, na których firmy zlecające szukają najkorzystniejszych dla siebie kontrahentów. By móc wziąć w nich udział, firmy które chciałyby realizować dany kontrakt, lub dostarczyć określony produkt, muszą uiść opłatę „wstępną” – wadium, którą mogą wpłacić gotówką albo przedstawić polisę ubezpieczeniową – gwarancję wadialną. Zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa gwarancji wadialnej zwalnia przedsiębiorcę (zobowiązanego) z konieczności dokonania tej opłaty gotówką, a jeśli wygra przetarg – zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowymi umowa gwarancji należytego wykonania kontraktu zwolni go z koniczności zabezpieczenia własnym majątkiem zawieranego i realizowanego kontraktu lub dostarczenia jakiegoś produktu. Takiego zabezpieczenia będzie wymagała firma zlecająca (beneficjent gwarancji) wykonanie danego kontraktu. W ten sposób zabezpieczy się na wypadek, gdyby zobowiązany do wykonania tego kontraktu nie wywiązał się z umowy w ogóle, nie wykonał jej w określonym terminie lub wykonał ją niezgodnie z przyjętymi ustaleniami, przez co naraziłby ją na straty.

Cały proces od udziału w przetargu do wykonania przyjętego zlecenia i potrzebne zabezpieczenia na poszczególnych etapach tego procesu przedstawia poniższy schemat:

Gwarancja (przetargowa) zapłaty wadium

GWARANCJA (PRZETARGOWA) ZAPŁATY WADIUM – stanowi zapewnienie, że przedsiębiorca zgłaszający swoją firmę do wykonania danego kontraktu, weźmie udział w ogłoszonym przetargu. Organizatorem przetargu jest firma (beneficjent) poszukująca najbardziej korzystnego dla siebie kontrahenta, który podejmie się wykonania przedstawionego przez nią zlecenia lub dostarczenia potrzebnych towarów. Żeby wziąć udział w takim przetargu przedsiębiorca, właściciel firmy, musi wpłacić wadium, czyli określoną kwotę, jako zabezpieczenie, że weźmie udział w przetargu i dotrzyma warunków umowy. Zamiast wpłacać gotówkę, przedsiębiorca może przedstawić tak zwaną gwarancję zapłaty wadium, wystawioną (po wcześniejszym dokonaniu analizy płynności i kondycji finansowej jego firmy) przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W ten sposób przedsiębiorca nie blokując własnych środków finansowych, może wziąć udział w przetargu, a nawet w kilku innych przetargach jednocześnie, dzięki czemu ma szanse na zdobycie kolejnych zleceń.
W przypadku upadłości beneficjenta nie zajdzie sytuacja utraty wpłaconego przez niego wadium w gotówce. Poza tym gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez ubezpieczyciela z jednej strony jest dla beneficjenta dodatkowym potwierdzeniem zdolności do realizacji kontraktu przez daną firmę, a z drugiej strony gwarancją, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci na rzecz beneficjenta tej gwarancji określoną kwotę, gdyby wykonawca kontraktu nie wywiązał się ze swoich zobowiązań (na przykład jeśli wygra przetarg nie podpisze umowy lub nie dojdzie do podpisana umowy z powodu zdarzenia losowego).

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU – jest udzielana przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją przetargową. Zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w tej gwarancji, gdyby ubezpieczony przedsiębiorca nie wywiązał się z umowy w terminie lub wykonał ją nieprawidłowo.

 

Gwarancja zwrotu zaliczki

GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI – jest udzielana przedsiębiorcy, który zawarł z beneficjentem umowę na wykonanie kontraktu i otrzymał od niego zaliczkę na jego wykonanie. Ubezpieczyciel wypłaci beneficjentowi kwotę wskazaną   w gwarancji równą udzielonej zaliczce, jeśli zobowiązany nie wykona umowy i nie zwróci pobranej zaliczki w ustalonym terminie.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK – jest udzielana przedsiębiorcy i zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty beneficjentowi, gdyby przedsiębiorca nie usunął wykrytych po zakończeniu kontraktu wad czy też usterek lub zrobił to niewłaściwie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przed podjęciem decyzji o udzieleniu w/w gwarancji proszą przedsiębiorców o przedstawienie wyników finansowych firmy za określone lata wstecz i za bieżący rok. Proszą również o informacje, czy właściciel firmy nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie, czy nie ma zobowiązań wobec banków, a jeśli ma, to jakie. Ponieważ najwięcej firm upada w ciągu pierwszych dwóch lat działalności, stąd pytanie  towarzystw ubezpieczeniowych o datę rozpoczęcia działalności. Dopiero po wstępnej analizie płynności i kondycji finansowej firmy (rachunku zysków i strat), przedsiębiorca może złożyć wniosek o udzielenie gwarancji i (w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa) pozostałe dokumenty. Składka każdorazowo ustalana jest indywidualnie w zależności od oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela.

Na szybsze załatwienie formalności przy wystawianiu umów gwarancji mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy podpiszą  z ubezpieczycielem roczną umowę generalną. Wpływa na to również wysokość kwoty gwarancji. Każdorazowo umowy przygotowywane są z uwzględnieniem indywidualnych ustaleń z przedsiębiorcą dotyczących konkretnego kontraktu.

Oprócz w/w gwarancji kontraktowych na rynku ubezpieczeniowym funkcjonują również gwarancje specjalistyczne, jak na przykład: środowiskowa, kaucyjna, celna, akcyzowa, także skierowane do konkretnych grup zawodowych, na przykład do organizatorów turystyki.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA
UMÓW GWARANCJI
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM