Ubezpieczenie maszyn budowlanych - CUBII - Katowice

UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Ubezpieczenie przeznaczone głównie dla przedsiębiorców budowlanych,
 dla których bardzo ważne są maszyny i urządzenia znajdujące się na placu budowy

UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO (CPM – Contractors Plant Machinery z j. angielskiego) – jest to ubezpieczenie przeznaczone głównie dla przedsiębiorców budowlanych, dla których bardzo ważne są maszyny i urządzenia znajdujące się na placu budowy (często występuje jako osobne ubezpieczenie). 

Maszyny te często narażone na różnego rodzaju uszkodzenia oraz kradzież. Ubezpieczenie ich może zapewnić odpowiednią rekompensatę w przypadku szkody (przedsiębiorca nie będzie musiał powstałych kosztów pokrywać z własnej kieszeni), a przede wszystkim pozwoli na dalszą kontynuację zaplanowanych prac. Ubezpieczającym nie zawsze musi być właściciel tego sprzętu. Ubezpieczenie to jest dostępne również dla tych, którzy maszyny i urządzenia budowlane, sprzęt, narzędzia, wyposażenie, a także zaplecze budowy w czasie jego eksploatacji mają w posiadaniu, w pieczy, pod kontrolą lub je wynajmują (tzw. ubezpieczenie na cudzy rachunek). Najlepiej, gdy ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu „od wszystkich ryzyk”, ponieważ zapewnia ono najszerszą ochronę, obejmując ubezpieczeniem wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo skradzionych maszyn i urządzeń budowlanych – oczywiście z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w ogólnych warunkach ubezpieczenia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ochroną ubezpieczeniową może na przykład być objęty:

 • sprzęt i maszyny służące do budowy dróg lub trakcji kolejowych,
 • sprzęt i wyposażenie budowlane,
 • dźwigi, maszyny podnoszące i systemy transportowe,
 • maszyny do przemieszczania gruntu,
 • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu,
 • sprzęt i maszyny do palowania i wierceń,
 • pojazdy lub sprzęty służb publicznych, z wyłączeniem transportu publicznego.

Ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel może objąć powyższy sprzęt także podczas:

 • załadunku lub rozładunku,
 • transportu,
 • montażu lub demontażu na stanowisku pracy,
 • ruchu lub postoju,
 • naprawy i konserwacji

Ważna jest w tym ubezpieczeniu elastyczność, więc warto szukać ofert ubezpieczycieli, którzy dają możliwość  rozszerzenie palety zdarzeń objętych ochroną o wiele dodatkowych klauzul, takich jak na przykład ubezpieczenie maszyn, które pracują:

 • pod powierzchnią ziemi,
 • na sprzęcie pływającym po wodach śródlądowych,
 • przy wierceniu studni wodnych,
 • poza granicami Polski,
 • we wskazanych lokalizacjach

oraz klauzul pokrywających dodatkowo koszty:

 • usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne oraz frachtu ekspresowego,
 • frachtu lotniczego.

Do zawarcia umowy należy przygotować dokumenty, o które będzie prosił ubezpieczyciel. Należy na przykład sporządzić listę maszyn i sprzętu budowlanego, który ma zostać objęty ochroną, przygotować informacje o funkcjonujących  zabezpieczeniach przeciw kradzieżowych (jak na przykład: ogrodzenie placu budowy, oświetlenie, dozorowanie, monitoring).

Przedsiębiorca powinien tak określić sumę ubezpieczenia na polisie, by odpowiadała wartości ubezpieczanego sprzętu i maszyn. Wtedy umożliwi nie tylko naprawę ich uszkodzenia, ale w razie konieczności także odkupienie. Najlepiej gdy wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń określi ubezpieczający na podstawie tak zwanej wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększonej o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty (w tym na przykład celne, jeżeli akurat mają zastosowanie).

Po zgłoszeniu szkody dotyczącej tego sprzętu ubezpieczyciel będzie sprawdzał, czy maszyna była użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem, czy przeszła pozytywnie próby i testy, czy była sprawna i czy przedsiębiorca posiadał wymagane prawem atesty, pozwolenia, certyfikaty, badania techniczne. Likwidator szkody ustali, czy szkoda nie została spowodowana zdarzeniem innym niż zdarzenie nagłe i niespodziewane. Przykładowo ustali, czy nie powstała w wyniku zatarcia części spowodowanego brakiem oleju smarującego części ruchome maszyny, użytkowaniem niezgodnie z instrukcją (np. w wyniku przeładowania), czy prowadzenia jej przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub nieposiadającą wymaganych do tego uprawnień.

Ubezpieczyciel nie za wszystko wypłaci odszkodowanie. Ubezpieczenie nie obejmie na przykład kosztów materiałów eksploatacyjnych, pomocniczych, czy też części zapasowych. Ochroną nie będą objęte awarie mechaniczne lub elektryczne, zamarznięcie płynów chłodzących i tym podobnych.

Warto również podkreślić, że część maszyn budowlanych powinna posiadać ubezpieczenia komunikacyjne. Nie wszystkie szkody mogą powstać na placu budowy
w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. Część szkód dotyczy także maszyn samojezdnych, które mogą poruszać się po drogach. Stanowiska ubezpieczycieli, jak
i orzecznictwa sądów w sprawach spornych bywają bardzo zróżnicowane (chociażby w kwestii definicji „drogi” – co nią jest, a co nie jest). W przypadku szkody analizie między innymi podlega fakt, czy dana szkoda powstała w trakcie pracy maszyny (na przykład podczas pracy koparki w wykopie), czy też powstała w związku z jej ruchem komunikacyjnym (jeśli do niego mogło dojść), bo akurat taka koparka podlega obowiązkowi ubezpieczenia OC komunikacyjnego, ponieważ jako pojazd wolnobieżny poruszała się po drodze. Powstanie wtedy problem, czy powstała szkoda, podlega pod polisę ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego, czy też pod polisę OC komunikacyjnej. W przypadku takiego sprzętu (pojazdów wolnobieżnych) warto pomyśleć o ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a nawet ubezpieczeniu autocasco.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA UBEZPIECZENIA
MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM