Ubezpieczenia firm w Katowicach i całej Polsce | CUBII.PL

Ubezpieczenia firm w katowicach i całej polsce

Ubezpieczenia skierowane do właścicieli tak zwanych mikro, małych i średnich firm

UBEZPIECZENIA FIRM

UBEZPIECZENIA FIRM – są to ubezpieczenia skierowane do właścicieli tak zwanych mikro, małych i średnich firm. Firmy te stanowią one ok. 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. O przynależności do tej grupy decyduje wartość majątku firmy i jej roczny obrót. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczając poszczególne firmy do tej grupy przyjmują różne wartości graniczne tych dwóch kryteriów. 

Właścicielami firm, a jednocześnie ubezpieczonymi mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby, które działalności gospodarczej nie prowadzą, zajmując się na przykład agroturystyką lub wynajmem mieszkań.

Ubezpieczenia dla firm w Katowicach i całej Polsce zapewniają ich właścicielom pomoc finansową w likwidacji skutków niespodziewanych zdarzeń losowych, tak by uszkodzone mienie można było odtworzyć, naprawić lub odkupić. Ochroną ubezpieczeniową można objąć osoby (zarówno właścicieli jak i pracowników), majątek firmy, odpowiedzialność cywilną, a także można zapewnić firmom specjalistyczne wsparcie w różnorakich sytuacjach poprzez usługi Assistance i pomoc prawną.

Skutki nieprzewidzianych zdarzeń losowych mogą  wywołać ogromne perturbacje finansowe w prowadzonych przez nich przedsięwzięciach biznesowych, a w przypadku bardzo wysokich strat nawet uniemożliwić ich dalsze funkcjonowanie. Straty mogą być tak duże, że pokrycie ich własnymi środkami finansowymi przez właściciela firmy może być bardzo trudne lub okazać się wręcz niemożliwe do zrealizowania. Wszyscy w firmie powinni pamiętać o przestrzeganiu przepisów: prawa budowlanego, ochrony przeciw pożarowej, przepisów BHP, obowiązkowych przeglądach, konserwacji sprzętu, maszyn i urządzeń, by zawsze były utrzymane w należytym stanie technicznym, ponieważ w wielu przypadkach mogą mieć wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Ubezpieczenia pozostałych „dużych” firm skonstruowane są bardzo podobnie. Chociaż mają swoją specyfikę, dostosowany zakres ubezpieczeń do większej wartości majątku firmy a więc i większego ryzyka, to jednak zdarzenia ubezpieczeniowe mogą ich dotknąć identyczne.

Dotkliwym, często  niespodziewanym wydatkiem dla każdej firmy, może być konieczność naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, co podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Bardzo przydatne w codziennej pracy firm może okazać się także posiadanie ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk (all risks), maszyn od awarii, assistance, szyb od stłuczenia, mienia własnego w transporcie krajowym (cargo) czy też ochrony prawnej. Są to ubezpieczenia, które w przypadku zdarzeń objętych ich ochroną, pozwolą szybko uporać się  z powstałą awarią, usunąć szkodę lub otrzymać informację prawną, jak zgodnie z prawem należy postąpić w danej sytuacji.

Ubezpieczenie życiowe dla firm

W zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom (poza właściwymi warunkami pracy) doskonale może pomóc ubezpieczenie życiowe (w ujęciu indywidualnym lub grupowym) z ochroną na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, do czego może dojść wskutek wypadku lub choroby. Z drugiej strony takie ubezpieczenie zwiększy lojalność pracowników w stosunku do pracodawcy, a sam pracodawca będzie lepiej postrzegany na rynku pracy, szczególnie przy pozyskiwaniu bardzo dobrych specjalistów. Dla zapewnienia ciągłości działania firmy cenne będą również ubezpieczenia życiowe dla: właścicieli, wspólników, udziałowców, członków zarządu, członków rad nadzorczych, kluczowych osób w firmie. W przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy takiej osoby, na które to zdarzenie nikt nigdy nie jest przygotowany, trudno jest z dnia na dzień zastąpić człowieka (specjalistę) na określonym stanowisku. Jest to trudne, ponieważ wraz z tą osobą najczęściej odchodzi też jej wiedza, zdolności organizacyjne, zdobyte doświadczenie i praktyka w branży, wypracowane kontakty i techniki działania. Nie bez znaczenia jest też strona emocjonalna. Jeśli w firmie nie było przygotowanych ustaleń dotyczących takiej okoliczności, sytuację może też skomplikować konieczność wywiązania się firmy ze zobowiązań wynikających z prawa spadkowego, które są różne w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności. Istotnym będzie wtedy nie tylko wysokość powstałych zobowiązań finansowych (na przykład spłata spadkobierców) i terminowość ich spłaty, ale też dotrzymanie terminów prawnych, by firma w ogóle mogła dalej funkcjonować. Nieprzewidziane, zazwyczaj bardzo wysokie wydatki, mogą mocno zachwiać płynnością finansową firmy, utrudnić, a nawet uniemożliwić dalsze jej funkcjonowanie. 

Rozwiązaniem tych wszystkich kryzysowych, niespodziewanych sytuacji jest posiadanie odpowiednich polis ubezpieczeniowych, dzięki którym gdy zajdzie wypadek objęty ochroną, ubezpieczyciele wypłacą należne odszkodowania (za straty materialne) i świadczenia (dotyczące ubezpieczonych osób). Tak otrzymane środki finansowe pomogą właścicielom naprawić poniesione straty, utrzymać płynność finansową swoich firm i zezwolą na dalsze ich sprawne funkcjonowanie.

Ubezpieczenia dla firm budowlanych w Katowicach i całej Polsce

Znaczną grupę wśród małych i średnich firm stanowią firmy budowlane, które najczęściej zdobywają kontrakty poprzez udział w przetargach. Przy zawieraniu kontraktów budowlanych częstym warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia CAR/EAR (Contractors’All Risk – ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy lub Erection All Risk – ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu). Godne uwagi jest to, że o ile w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności wyłączone są szkody z tytułu gwarancji i rękojmi, to w ubezpieczeniu budowlano-montażowym można wnioskować o rozszerzenie ochrony na okres gwarancyjny. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem ubezpieczenia dla firmy budowlanej skontaktuj się z nami już teraz!

Poniższa tabela przedstawia uproszczoną mapę ochrony ryzyk budowy:

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona

Wyłączenie

Gwarancje

Ubezpieczenia

budynek inwestora

  

budynku w budowie

 

CAR/EAR

mienie otaczające budowę

    

zaplecze budowy

   

majątku wykonawcy

sprzęt budowlany, narzędzia

   

OC wykonawcy

   

OC działalności

rękojmia
i gwarancja

ryzyko wykonawcy

   

klauzula rozszerzająca CAR/EAR

należyte wykonanie

 

dwie gwarancje lub jedna łączona

   

usunięcie wad
i usterek

    

Do finansowych kłopotów niektórych spółek mogą przyczynić się nie tylko niespodziewane zdarzenia losowe. Mogą one również wyniknąć z niewłaściwie podjętych decyzji zarówno byłych, aktualnych jak i przyszłych członków zarządu, rad nadzorczych, dyrektorów, prokurentów i pełnomocników spółek, również dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Skutki takich decyzji mogą się odbić nie tylko na wewnętrznych sprawach danej spółki.  W zależności od rodzaju popełnionego błędu, wobec spółki może być wszczęte różnego rodzaju postępowanie: cywilne, karne, skarbowe, karno-skarbowe, celno-skarbowe, podatkowe, sądowo-administracyjne, administracyjne, zabezpieczające, egzekucyjne lub arbitrażowe. Takie sytuacje mogą narazić spółki na bardzo wysokie koszty, na przykład związane z kosztami procesów sądowych lub z nałożonymi karami administracyjnymi, mandatami i grzywnami. Dzięki posiadanej polisie (Ubezpieczenie D&O, ang. Directors and Officers „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu”) chroniącej działalność w/w osób, powstałe zobowiązania pokryje ubezpieczyciel. Pomocne mogą okazać się także proponowane przez nielicznych ubezpieczycieli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac, które zapewniają refundację kar, mandatów i grzywien oraz ubezpieczenia podatkowe, chroniące zarówno odpowiedzialne osoby jak i działalność firmy w czasie przeprowadzanych kontroli (urzędu skarbowego, ZUS, PIP i in.).

Niekiedy posiadanie ochrony ubezpieczeniowej jest warunkiem zawarcia kontraktu, uzyskania licencji, czy też koncesji, na przykład:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
 • gwarancji ubezpieczeniowych,
 • ubezpieczenia robót budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia pod licencję na przykład: przewoźnika zawodowego lub spedytora.

Przy zawieraniu kontraktów biznesowych często ważną rolę odgrywają gwarancje ubezpieczeniowe. Zanim dojdzie do zawarcia kontraktu zazwyczaj ogłaszany jest przetarg na jego realizację. By wziąć udział w takim przetargu firma musi wpłacić wadium. Zamiast angażować własny kapitał lub uruchamiać kredyty w bankach, właściciel firmy może przedstawić gwarancję przetargową (wadialną) przygotowaną przez ubezpieczyciela. Dzięki niej nie tylko potwierdzi swoją wiarygodność jako firmy (ręczy za niego towarzystwo ubezpieczeniowe), której można zlecić wykonanie danego kontraktu, ale może też przystąpić do kilku przetargów jednocześnie. Gwarancje te są także zabezpieczeniem dla firmy zlecającej dany kontrakt, że zostanie on zrealizowany w określonym w umowie terminie (gwarancja należytego wykonania kontraktu), a po jego zakończeniu – są gwarancją usunięcia powstałych wad lub usterek. Często występuje także gwarancja zwrotu zaliczki. Istnieje również wiele gwarancji ubezpieczeniowych (specjalistycznych) dedykowanych określonym rodzajom działalności, na przykład dla pośredników i organizatorów turystyki, jednak  najbardziej popularnymi są gwarancje związane z udziałem w przetargu na określony kontrakt, a następnie z jego realizacją i zakończeniem. Ubezpieczyciele proponują zawarcie takiej umowy gwarancji pod jeden konkretny kontrakt albo jako tzw. umowy o limit, czyli gwarancji na wiele kontraktów.

Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z ubezpieczaniem firm, niezmiernie ważna jest rozmowa agenta z właścicielem. W trakcie tej rozmowy agent przeprowadzi analizę jego sytuacji, pozna specyfikę prowadzonego biznesu i dopiero po poznaniu życiowych planów i priorytetów swojego rozmówcy oraz jego obaw o to, co może te jego zamierzenia zakłócić, agent może przedstawić odpowiedni zakres ubezpieczenia i rodzaje polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie firmy od wszelkich zdarzeń ALL RISK

Ubezpieczenie firmy, jak wiele innych ubezpieczeń majątkowych, może być zawarte    w formie ubezpieczenia all risks (od wszelkich zdarzeń – jest to otwarty katalog, czyli obejmuje wszystkie zdarzenia poza wymienionymi w wyłączeniach) lub od zdarzeń wymienionych (czyli zamknięty katalog zdarzeń), ograniczonych wyłączeniami. Składkę można opłacić jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie.

Dla niektórych rodzajów działalności towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy dedykowane określonym branżom, jak na przykład dla:

 • działalności biurowej,
 • sprzedaży detalicznej (sklepów),
 • gabinetów kosmetycznych,
 • usług w zakresie utrzymania kondycji fizycznej,
 • restauracji, kawiarni, hoteli, pensjonatów i innych.
Istnieją też branże, których właściciele nie uzyskają od razu zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia chroniącej ich firmy. Mogą zawrzeć taką umowę po uzyskaniu specjalnej zgody udzielonej przez ubezpieczyciela. Mogą też takiej zgody nie uzyskać.
 
Ubezpieczenia firm są ubezpieczeniami dobrowolnymi, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe same decydują o tym, które branże ubezpieczą, a w stosunku do których nie podejmą takiego ryzyka. Głównym elementem mającym wpływ na taką decyzję jest przede wszystkim branża działalności.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia firmy, towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie obejmą szkód, które powinny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym lub powstałych wskutek: 

 • umyślnego działania, zaniechania działania lub rażącego niedbalstwa,
 • wytwarzania, obróbki, składowania czy też transportu azbestu,
 • prowadzenia działalności innej niż przedstawiona w polisie,
 • aktów terroryzmu, strajków, rozruchów,
 • zapadania się ziemi wskutek prac górniczych, robót ziemnych lub obniżenia się zwierciadła wód gruntowych,
 • działania promieni laserowych lub energii jądrowej,
 • składowania lub używania materiałów pirotechnicznych lub wybuchowych,
 • nieprzestrzegania obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem i zabezpieczeniem mienia,
 • nieprzestrzegania przepisów prawa, przepisów ppoż. i prawa budowlanego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
ALBO ALL RISKS

UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ALBO ALL RISKS – może być samodzielnym ubezpieczeniem lub stanowić część pakietu ubezpieczenia firmy. Zdarzenia losowe są to zdarzenia powstałe nagle, przyszłe i niepewne, niezależne od woli ubezpieczonego. Zakres tego ubezpieczenia bywa różny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych (często występuje w kilku wariantach, co jest przedstawione w warunkach ogólnych) i obejmuje szkody, które powstaną w następstwie:

 • pożaru,
 • dymu i sadzy,
 • gradu,
 • huraganu,
 • lawiny,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadnięcia się ziemi,
 • naporu śniegu,
 • naporu lodu,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • upadku obiektów,
 • upadku drzew, masztów,
 • uderzenia pojazdu,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • katastrofy budowlanej,
 • wybuchu, implozji,
 • zalania,
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,
 • każdego zewnętrznego wypadku, który spowoduje konieczność odbudowy, naprawy lub zakupu uszkodzonego lub zniszczonego mienia.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczający może ten zakres poszerzyć
o ubezpieczenie szkód, które będą skutkiem: dewastacji (w tym graffiti), wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rozboju (także w odniesieniu do transportu pieniędzy), powodzi (w zależności od strefy powodziowej), przepięcia, skażenia lub zabrudzenia, akcji ratownictwa, zepsucia się środków obrotowych, awarii maszyn, utraty dochodów, utraty czynszu (dla wynajmujących), aktów terroryzmu, a także o ubezpieczenie nowych inwestycji i nowych lokalizacji oraz o pokrycie kosztów: ratowania ubezpieczonych przedmiotów, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, poszukiwania przyczyn powstałej szkody, wynagrodzenia ekspertów, wynajmu lokalu zastępczego lub odtworzenia zniszczonej dokumentacji urzędowej.

Ochroną w tym ubezpieczeniu mogą zostać objęte: budynki, lokale, nakłady inwestycyjne, budynki i lokale w budowie, rzeczy ruchome (środki obrotowe, czyli wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały i surowce, niskocenne składniki majątku), towary handlowe, zapasy, opakowania, maszyny, urządzenia i wyposażenie, rzeczy osób trzecich (na przykład przyjęte w celu wykonania określonej usługi lub sprzedaży), mienie pracownicze, wartości pieniężne (gotówka, biżuteria), sprzęt stacjonarny (między innymi: elektroniczny sprzęt biurowy, sprzęt radiowy, telekomunikacyjny, systemy alarmowe i zabezpieczające),
a także sprzęt budowlany, jeśli ubezpieczenie zawiera firma budowlana. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie pracowników przez jedne towarzystwa ubezpieczeniowe objęte są ochroną tylko w miejscu wskazanym w polisie, przez inne w każdym miejscu wykonywania zlecenia. Bardzo często sprzęt budowlany jest przedmiotem odrębnej umowy ubezpieczenia.

Do najczęstszych wyłączeń w ubezpieczeniu w zakresie ryzyk nazwanych należą szkody powstałe wskutek:

 • zakłóceń lub przerwy w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej, cieplnej;
 • naturalnego zużycia, korozji;
 • oddziaływania wody, wilgoci, temperatury, przenikania i podnoszenia się wód
  gruntowych (nie wskutek powodzi);
 • powodzi, zalania wodą pochodząca z opadów, jeśli środki obrotowe i mienie osób trzecich nie były składowane na paletach lub półkach na wysokości co najmniej 10 cm od podłogi;

Wartość ubezpieczanego majątku można określić według:

 • wartości odtworzeniowej (w zależności od jego wieku) – co umożliwi pokrycie kosztów odtworzenia tego mienia do stanu nowego, ale nie ulepszonego;
 • wartości rzeczywistej (w zależności od jego wieku) – co umożliwi pokrycie kosztów odtworzenia tego mienia z uwzględnieniem amortyzacji (stopnia zużycia technicznego);
 • wartości księgowej brutto – co umożliwi pokrycie kosztów odtworzenia tego mienia według wartości wynikającej z ewidencji księgowej:
 • wartości nabycia lub kosztu wytworzenia (w przypadku środków obrotowych);
 • wartości nominalnej (dla gotówki);
 • wartości rynkowej (w przypadku mienia o wartości artystycznej lub pojazdów).

Natomiast sumy ubezpieczenia (które potem będą decydować o wysokości wypłacanych odszkodowaniach) dla ubezpieczanego majątku określa się według:

 • „sum stałych” – obejmujących całkowitą wartość danego mienia (na przykład ubezpieczenie mienia od pożaru)
  lub na
 • „pierwsze ryzyko” – obejmujących oszacowaną maksymalną wartość szkody, która może zaistnieć (na przykład ubezpieczenie od kradzieży).

Bardzo ważne jest dokładne oszacowanie wartości zarówno poszczególnych składników majątku firmy jak i jego całości. W przypadku wystąpienia szkody towarzystwa ubezpieczeniowe (chociaż nie wszystkie) stosują tak zwaną zasadę proporcji. Jeśli majątek będzie niedoubezpieczony (czyli wartość ubezpieczonego majątku będzie znacznie zaniżona w stosunku do stanu faktycznego – dopuszczalna różnica to najczęściej około 20%), należne odszkodowanie zostanie zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostanie suma ubezpieczenia do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia.

Na przykład jeśli wartość ubezpieczanego majątku przyjęto w wysokości 1 500 000 zł (suma ubezpieczenia), a w rzeczywistości wartość tego majątku wynosi 2 000 000 zł i powstanie szkoda w wysokości 500 000 zł, to wypłacone odszkodowanie wyniesie:
500 000 x (1 500 000/2 000 000) = 500 000 x 0,75 = 375 000 zł
co dla ubezpieczonego oznacza wyłożenie z własnej kieszeni 125 000 zł na pokrycie likwidacji powstałej szkody.

Ubezpieczenia mienia firmy od kradzieży z włamaniem lub rozboju

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM LUB ROZBOJU – jest to ubezpieczenie, które występuje łącznie z ubezpieczeniem mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, a swoją ochroną może objąć tylko mienie ubezpieczone od pożaru i innych klęsk żywiołowych.

By szkodę można było uznać za powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju, muszą pozostać widoczne ślady włamania (po użyciu siły, narzędzi), a pomieszczenia w których do niego doszło, muszą spełniać wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczeń i ochrony określone w warunkach ogólnych.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży w pewnych przypadkach (każdorazowo wskazanych w warunkach ogólnych) może także objąć skutki kradzieży bez wejścia sprawcy do lokalu. Dotyczy to najczęściej przypadku, gdy ubezpieczone mienie znajduje się na przykład na placu czy parkingu. Teren ten (jest to warunek najczęściej wymieniany przez ubezpieczycieli) powinien być ogrodzony do wysokości 160 cm, z zamykaną bramą na jeden zamek lub kłódkę wielozastawkową, a w porze nocnej oświetlony i objęty stałym dozorem lub monitoringiem z czasem dojazdu firmy ochraniarskiej do 15 minut. Ubezpieczenie tego rodzaju kradzieży można poszerzyć o ubezpieczenie na przykład: stałych elementów zewnętrznych, mienia w transporcie krajowym, maszyn poza miejscem ubezpieczenia.

Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego Firmy od wszystkich ryzyk

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK – podobnie jak w przypadku każdego przedmiotu, żeby móc go ubezpieczyć trzeba być jego właścicielem lub mieć inny tytuł prawny do jego użytkowania. Dodatkowo niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają ubezpieczenie tego sprzętu od jego wieku i ochroną ubezpieczeniową obejmują sprzęt nie starszy niż na przykład 7 czy też 10 lat, inne – ubezpieczają taki sprzęt bez względu na jego wiek. Jest to ubezpieczenie, które może stanowić część pakietu ubezpieczenia firmy, lub może być samodzielnym ubezpieczeniem.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno sprzęt stacjonarny i przenośny, między innymi: sprzęt biurowy, komputerowy, komunikacyjny, radiowy, telewizyjny, medyczny, alarmowy, poligraficzny, pomiarowo – kontrolny, nośniki danych.

Sprzęt przenośny może być objęty ochroną ubezpieczeniową (nie tylko na terenie Polski, ale też na całym świecie), od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru, osmolenia, działania dymu, sadzy, wysokiej temperatury,
 • niewłaściwej obsługi sprzętu,
 • dewastacji,
 • kradzieży z włamaniem lub rozboju,
 • wybuchu,
 • uderzenia pioruna, wiatru, gradu, lawiny,
 • przepięcia.

Natomiast nie będą objęte szkody będące skutkiem między innymi:

 • zużycia się części w toku normalnego ich użytkowania, w związku z czym powinny być okresowo wymieniane,
 • kradzieży z pomieszczeń niewłaściwie zabezpieczonych,
 • wskutek uszkodzeń estetycznych, nieograniczających jego funkcjonowania.

Jeśli ubezpieczony przenośny sprzęt elektroniczny znajduje się w samochodzie, lub innym pojeździe, to między godziną 6.00 a 22.00 powinien być w nim tak umieszczony, żeby nie był widoczny z zewnątrz. Pojazd powinien być prawidłowo zamknięty i wyposażony w alarm. Natomiast między godziną 22.00 a 6.00 pojazd powinien znajdować się na parkingu strzeżonym.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki wypadków, któremu uległ przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) lub jego pracownicy, a w szczególności:

 • śmierć,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • oparzenie co najmniej II stopnia, pod warunkiem, że wypadek został zgłoszony jako wypadek przy pracy.

Jednak nie wszystkie nieszczęśliwe wypadki zostaną objęte ochroną przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Stanie się tak, gdy wypadki powstaną na przykład:

 • wskutek chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle (chociaż niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe za nieszczęśliwy wypadek uznają wypadki powstałe wskutek zawału serca lub udaru mózgu – jeśli ubezpieczający wykupi takie rozszerzenie
  i dodatkowo zostaną spełnione warunki przedstawione w warunkach ogólnych);
 • po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków, środków o podobnym działaniu;
 • po zażyciu leków nieprzepisanych przez lekarza;
 • podczas zawodowego lub wyczynowego uprawiania sportu;
 • podczas wykonywania pracy bez wymaganych uprawnień.

Ubezpieczenie Assistance

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE – polega na zorganizowaniu w firmie w przypadku awarii wizyty fachowca (na przykład: szklarza, dekarza, stolarza, ślusarza, hydraulika, elektryka, informatyka, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych) i pokryciu kosztów wykonanej przez niego usługi.

Ubezpieczenie działa tylko na terenie Polski. Obejmuje również dozór, przechowywanie, transport mienia i jeśli zajdzie taka konieczność – sprzątanie po szkodzie. W przypadku nagłego zachorowania, lub po wypadku, można liczyć na wizytę lekarza, pielęgniarki, zorganizowanie transportu medycznego, dostarczenie leków i drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet zorganizowanie pomocy domowej. Dla ubezpieczonego czynna jest infolinia informacyjna, dzięki której ubezpieczony może skorzystać z konsultacji telefonicznej i uzyskać poradę: prawną (udzielaną przez radcę prawnego z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego czy też administracyjnego), gospodarczą, medyczną, socjalną. Coraz częściej towarzystwa ubezpieczeniowe w zakres assistance włączają usługi z zakresu „cyber” – czyli ochronę: sprzętu IT, nieautoryzowanych transakcji internetowych, reputacji internetowej. Assistance jest dodatkowym ubezpieczeniem wchodzącym w skład pakietu ubezpieczenia firmy i działa po opłaceniu dodatkowej składki. 

Można w nim wyróżnić kilka obszarów:

 • pomoc w firmie – assistance techniczny (najczęściej w przypadku awarii);
 • Assistance medyczny (wizyta lekarska, transport medyczny);
 • usługi informacyjne (konsultacja telefoniczna);
 • Cyber Assistance – organizacja i pokrycie kosztów ochrony (np. odtworzenie danych utraconych wskutek awarii lub cyber ataku zarówno na sprzęcie stacjonarnym jak i przenośnym);
 • infolinia prawna i HR (konsultacja telefoniczna);
 • usługi concierge (rezerwacja hotelu, restauracji, biletów lotniczych);
 • Asysta Prawna (konsultacja telefoniczna);

Ubezpieczeniem assistance nie będą objęte awarie w sprzęcie, które podlegają naprawom gwarancyjnym lub które powinien naprawić sprzedawca oraz w sprzęcie, który nie spełnia limitu wieku (u niektórych ubezpieczycieli: starszym niż 5, 6 lat, a u innych nie ma to znaczenia). Nie będą również objęte ochroną awarie powstałe podczas prac konserwacyjnych lub zachorowanie z powodu zażycia leków nieprzepisanych przez lekarza, po spożyciu alkoholu czy też zażyciu narkotyków. Szczegółowy zakres wyłączeń zawsze podany jest w warunkach ogólnych każdego z towarzystw ubezpieczeniowych.

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA – jest to dodatkowe ubezpieczenie, o które można poszerzyć ochronę ubezpieczeniową od pożaru i innych zdarzeń losowych: budynku, lokalu, nakładów inwestycyjnych lub rzeczy ruchomych. Obejmuje stłuczenie lub pęknięcie elementów zarówno szklanych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Na przykład:

 • szyb okiennych i drzwiowych,
 • ceramicznych i kamiennych okładzin ściennych,
 • oszkleń ścian i dachów,
 • szklanych przegród ściennych,
 • kolektorów i baterii słonecznych,
 • oszkleń mebli, gablot, lad chłodniczych,
 • luster i witraży,
 • szyldów, reklam

Natomiast ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte:

 • szyby w oknach budynku w budowie,
 • szyby stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji,
 • szyby w pojazdach mechanicznych i innych środkach transportowych,
 • okładziny podłogowe,
 • szklarnie,
 • utracone korzyści, utracenie zysku czy strat niematerialnych.

W ramach tego ubezpieczenia w przypadku szkody ubezpieczyciel pokryje między innymi koszty naprawienia (do wysokości sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, określonej w polisie przez ubezpieczającego) stłuczonych/pękniętych elementów, a także ram i opraw, ustawi i rozbierze rusztowanie, wypożyczy dźwig, zakupi i wykona znaki reklamowe na wymienionej lub naprawionej szybie.

Ubezpieczenie nie obejmie szkód polegających między innymi na zmianach estetycznych (jak: zadrapanie, poplamienie, porysowanie), powstałych przy konserwacji, naprawie, podczas remontu lub które byłyby skutkiem niewłaściwej technologii wykonania albo niewłaściwego montażu.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) – jest to ubezpieczenie, które może być włączone do pakietu ubezpieczenia firmy po opłaceniu dodatkowej składki i ustaleniu wysokości sumy ubezpieczenia. Suma ta powinna odpowiadać maksymalnej wartości przewożonych przedmiotów w jednym transporcie. Ochroną może być objęty lądowy transport na terenie Polski: maszyn, urządzeń lub środków obrotowych. Może również obejmować ten transport na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Ubezpieczony może je przewozić transportem własnym lub obcym, przez zawodowego przewoźnika. Przewożone mienie może być ubezpieczone w zakresie klęsk żywiołowych oraz od kradzieży ze środka transportu w wyniku włamania lub rozboju podczas transportu, a także od kradzieży wraz ze środkiem transportu. Ubezpieczenie działa od chwili rozpoczęcia załadunku do zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia, najczęściej przez 7 dni.

Pojazdy wykorzystywane do transportu muszą spełniać wymienione w warunkach ogólnych odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmie szkód powstałych między innymi wskutek:

 • umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • naturalnego ubytku wagi, miary lub objętości przewożonego towaru;
 • nieprawidłowego rozmieszczenia ładunku;
 • niewłaściwego opakowania;
 • wypadku komunikacyjnego, który spowodował kierowca pod wpływem alkoholu lub gdy do jego powstania przyczynił się zły stan techniczny pojazdu.

Nie obejmie również przewozu na przykład:

 • mienia dokonywanego w obrębie miejsca ubezpieczenia;
 • pieniędzy;
 • towarów niebezpiecznych;
 • rzeczy do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego z tego środka transportu;
 • przesyłek kurierskich i pocztowych;
 • akt i dokumentów;
 • żywych zwierząt;
 • towarów przeterminowanych;
 • mienia skonfiskowanego, przeznaczonego do kasacji.

UBEZPIECZENIE ASYSTY PRAWNEJ I POMOCY PRAWNEJ

UBEZPIECZENIE ASYSTY PRAWNEJ I POMOCY PRAWNEJ – jest to pomoc prawna dla ubezpieczonego, w formie informacji, konsultacji lub porady prawnej.

Po wykonaniu telefonu na specjalną infolinię, lub napisaniu maila, ubezpieczony może uzyskać pisemną opinię prawną (w niektórych towarzystwach będzie to opinia podpisana przez radcę prawnego lub adwokata), wzory umów i pism czy też aktualnych lub historycznych aktów prawnych. Może również uzyskać informacje teleadresowe o sądach, prawnikach, notariuszach. Dopóki rozmowa dotyczy informacji czy też porady, jest to Asysta Prawna. Jednak w trakcie rozmowy może okazać się, po zidentyfikowaniu problemu przez dyżurującego prawnika, że ubezpieczony powinien określoną sytuację zgłosić już jako roszczenie ubezpieczeniowe i skorzystać z ochrony Pomocy Prawnej.

Ubezpieczyciel może zaproponować ubezpieczonemu współpracę ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, który podejmie się prowadzenia danej sprawy albo ubezpieczony sam może sobie wybrać taką osobę. W ramach ochrony ubezpieczeniowej Pomocy Prawnej ubezpieczyciel pokryje niezbędne i celowe koszty obrony interesów prawnych ubezpieczonego na przykład: w związku ze sprawami spornymi dotyczącymi jego działalności gospodarczej lub wynajmowanego lokalu/nieruchomości, a także z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa dyscyplinarnego, samorządów zawodowych, prawa administracyjnego, prawa ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, egzekucyjnego, prawa karnego.

Oprócz wyżej opisanych niektórzy ubezpieczyciele proponują również ubezpieczenie od utraty zysku. W ramach osobnej polisy ubezpieczyciel pokrywa stratę finansową, jako konsekwencję szkody rzeczowej i wypłaca świadczenie tak długo, jak długo trwa negatywny wpływ szkody na firmę lub przez okres, na który umówiono się w polisie. Polisa od utraty zysku i polisa ubezpieczenia firmy muszą być zawarte u tego samego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego majątku

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU –ubezpieczenie to pokryje koszty naprawienia szkody osobowej (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci) lub rzeczowej (utraty, zniszczenia, uszkodzenia mienia) wyrządzonej przez ubezpieczonego właściciela firmy lub jego pracownika, osobie trzeciej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) lub z powodu nienależytego wykonania, czy też nie wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, wymienioną w umowie ubezpieczenia albo z tytułu posiadanego i używanego mienia w tej działalności, także w związku z wprowadzeniem na rynek wadliwego produktu. 

Jest to odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa i za produkt. Ubezpieczenie OC w jednych towarzystwach działa na terenie Polski, w innych swoim działaniem może obejmować też kraje Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii, Norwegii, natomiast najczęściej nie obejmuje: USA, Kanady, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii oraz terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją.

Istotnym podziałem ubezpieczeń OC zawodowych jest ich podział na ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe, obligatoryjne. Istnieje grupa zawodów, których wykonywanie wymaga zdobycia specjalnych uprawnień, licencji bądź certyfikatów i posiadania obowiązkowej polisy OC z tytułu wykonywania określonego zawodu. Na przykład dotyczy to osób wykonujących zawody: medyczne (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów), adwokata, radcy prawnego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika nieruchomości, doradcy podatkowego, prowadzenia biur rachunkowych, prowadzenie agencji ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, organizatora imprez masowych i innych. Dla każdego z tych zawodów specjalne akty prawne (ustawy, rozporządzenia) przedstawiają zakres ich odpowiedzialności i wysokość koniecznego, minimalnego ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej). Ze względu na pracę w stresie, często konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu, przynależność do tych grup zawodowych wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu. Błąd podczas wykonywania pracy w tych grupach zawodowych, a czasami nawet z pozoru „niewinne” niedopatrzenie, często bywają tragiczne w skutkach. Jeśli spowodują utratę czyjegoś życia, zdrowia lub majątku, co będzie ogromną tragedią dla poszkodowanych i ich rodzin, mogą z ich strony zaowocować wysokimi roszczeniami, również za doznany ból i cierpienie. Obligatoryjna suma gwarancyjna na polisie w niektórych przypadkach może okazać się niewystarczająca. Wyrządzona szkoda może być tak duża, że pokrycie jej z własnej, prywatnej lub firmowej kieszeni ubezpieczonego, może być wręcz niemożliwe do zrealizowania. Dlatego niektórzy ubezpieczyciele dają możliwość podwyższenia obowiązkowych sum gwarancyjnych, poszerzania ubezpieczeń obowiązkowych o umowy dodatkowe, a także zawierania umów ubezpieczeń OC zawodowych dobrowolnych, z szerszym zakresem ochrony.

Zakresy ubezpieczenia obowiązkowego OC zawodowego, proponowane przez poszczególnych ubezpieczycieli, spełniając wymogi odpowiednich aktów prawnych, nie mogą się różnić. Różnice mogą dotyczyć jedynie ceny. 

Natomiast dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, konstruowane i oferowane przez ubezpieczycieli mogą różnić się między sobą wieloma elementami. Różny może być ich zakres i cena, różne branże objęte ubezpieczeniem, różny katalog firm niepodlegających ubezpieczeniu, a przede wszystkim różne proponowane umowy dodatkowe  i wyłączenia. Do często proponowanych umów dodatkowych w różnym zakresie przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe (za opłatą dodatkowej składki) należą ubezpieczenia:

 • OC poza terytorium Polski (na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii);
 • OC najemcy nieruchomości;
 • OC najemcy rzeczy ruchomych;
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym;
 • OC za szkody powstałe wskutek utraty dokumentów powierzonych w celu wykonania usługi;
 • OC za szkody spowodowane podczas wykonywania prac budowlano – montażowych;
 • OC za szkody spowodowane podczas wykonywania drobnych prac adaptacyjno – modernizacyjnych;
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków;
 • OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów;
 • OC za szkody wyrządzone w środkach transportu i w kontenerach podczas prac ładunkowych;
 • OC z tytułu prowadzenia salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, solarium, klubu fitness, SPA, siłowni;
 • OC za szkody powstałe z winy nieumyślnej, w tym wskutek rażącego niedbalstwa (rażące niedbalstwo u niektórych ubezpieczycieli jest wyłączone);
 • OC pracodawcy;
 • OC (nadwyżkowa) za szkody, których naprawienie nie może być zrealizowane z ubezpieczenia zawodowego obowiązkowego lub dobrowolnego z powodu
  wyczerpania się sum gwarancyjnych (tylko dla ubezpieczonych w danym towarzystwie w zakresie ubezpieczenia OC zawodowego obowiązkowego lub dobrowolnego);
 • OC za szkody podczas podróży służbowej;
 • OC z tytułu prowadzenia imprezy niemasowej;
 • OC za produkt, w tym zatrucie pokarmowe (odpowiada ten, kto wprowadził dany produkt na rynek, czyli kolejność jest taka: sprzedawca importer ten, którego
  nazwa figuruje na opakowaniu wytwórca podzespołu producent (na przykład sprzedawca ma 30 dni na wskazanie importera czy też producenta – jeśli tego nie
  zrobi w tym terminie, będzie odpowiadał za wyrządzoną szkodę);
 • OC za produkt – połączenie/zmieszanie;
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych;
 • OC za szkody ładunkowe;
 • OC za szkody spowodowane wózkami widłowymi;
 • OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach powstałe podczas wykonywania prac lub usług;
 • OC za szkody spowodowane pojazdami nie podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych;
 • OC za szkody w środowisku;
 • OC za podwykonawców (z prawem do regresu);
 • OC za rzeczy w pieczy lub stanowiące przedmiot pracy w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności;
 • OC wzajemne;
 • OC wspólnoty mieszkaniowej;
 • Czyste straty finansowe (bez szkody na osobie i mieniu);
 • OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą (apteka);
 • OC farmaceuty;
 • OC za pojazdy mechaniczne i jazdy próbne do 15 km od miejsca wykonania usługi;
 • OC parkingu hotelowego;
 • OC w związku z prowadzeniem parkingu strzeżonego;
 • OC lekarza weterynarii;
 • OC podmiotów prowadzących działalność hotelarską lub ośrodki wczasowe;
 • OC podmiotów nieleczniczych, podpisujących umowę z NFZ.

Natomiast do najczęściej występujących wyłączeń należą szkody wyrządzone przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, jak na przykład:

 • szkody wyrządzone umyślnie,
 • szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, po zażyciu środków odurzających lub psychotropów czy też lekarstw,
 • szkody powstałe w następstwie choroby zawodowej,
 • szkody powstałe wskutek wykonywania określonych czynności bez potrzebnych uprawnień i kwalifikacji,
 • szkody powstałe w wyniku popełnienia lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
 • szkody powstałe w związku z modyfikacją genetyczną,
 • szkody wyrządzone osobom bliskim,
 • roszczenia o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania,
 • szkody wyrządzone w przedmiocie wykonywanej pracy lub usługi,
 • szkody wyrządzone w spółkach/firmach, w których ubezpieczony jest udziałowcem lub wspólnikiem,
 • szkody, które podlegają pod ubezpieczenia obowiązkowe,
 • szkody, które podlegają pod umowy (klauzule) dodatkowe,
 • szkody powstałe w wyniku bójki, pobicia lub rozboju,
 • szkody spowodowane atakiem hakierskim, wirusem komputerowym, nielicencjonowanym oprogramowaniem,
 • szkody będące skutkiem zużycia się,
 • szkody powstałe wskutek wykonywania czynności życia prywatnego,
 • zapłata kar pieniężnych (grzywien sadowych, administracyjnych), zadatków, kar umownych itp.,
 • szkody powstałe wskutek zaniechania lub wydania decyzji przez organy władzy lub administracji państwowej,
 • szkody w postaci strat wynikłych z utraty rynków zbytu,
 • szkody wynikłe z zaciągniętego kredytu,
 • szkody powstałe wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenie jej o niewłaściwych parametrach,
 • szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu dokumentów,
 • szkody w związku z posiadaniem i używaniem broni,
 • szkody powstałe wskutek składowania odpadów,
 • szkody wyrządzone w ładunku podczas prac ładunkowych,
 • szkody powstałe w związku z odwołaniem imprezy niemasowej,
 • szkody wyrządzone w wartościach pieniężnych, antykach, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich,
 • szkody powstałe z naruszeniem praw własności intelektualnej,
 • szkody powstałe pod wpływem działania temperatury, gazów, cieczy, pyłów, wilgoci, sadzy, dymu, hałasu, wstrząsów, rdzy, przenikanie wód gruntowych, osiadania gruntów,
 • szkody geologiczne lub górnicze,
 • szkody, które powinny być naprawione w ramach gwarancji lub rękojmi,
 • szkody wyrządzone przez przeniesienie choroby zakaźnej przez zwierzęta (należące do ubezpieczonego lub przez niego hodowane i sprzedawane).

Żeby prawidłowo zakwalifikować zaistniałe zdarzenie ubezpieczeniowe i ocenić, czy dana szkoda powinna być naprawiona w ramach ubezpieczenia OC, towarzystwo ubezpieczeniowe musi bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na pytania:

 1. Kto to zrobił?
 2. Jak to się stało?
 3. Co się stało?
 4. Kiedy to się stało?
 5. Gdzie to się stało?
 6. Dlaczego to się stało?

i dopiero wypłacić/lub nie wypłacić należne odszkodowanie lub świadczenie.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY
UBEZPIECZENIA FIRMY I OC
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM