Ubezpieczenie Właściciela Firmy - Katowice - Chorzów

UBEZPIECZENIE właściciela firmy, wspólnika, udziałowca, akcjonariusza

Ubezpieczenie przeznaczone głównie dla przedsiębiorców budowlanych,
 dla których bardzo ważne są maszyny i urządzenia znajdujące się na placu budowy

UBEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI FIRMY

ZGON WŁAŚCICIELA FIRMY, WSPÓLNIKA, UDZIAŁOWCA, AKCJONARIUSZA – podobnie jak zdarzenia losowe, może wpłynąć na konieczność likwidacji firmy lub mocno zachwiać jej płynnością finansową. Taka sytuacja może mieć wpływ na bieżącą i przyszłą działalność stworzonej przez nich firmy, na przykład utratę wypracowanej pozycji na rynku, a nawet konieczność jej likwidacji. Do szczególnych komplikacji organizacyjnej i finansowej może dojść w sytuacji nagłego zgonu, do którego firmy zazwyczaj nie są przygotowane ani pod względem finansowym (spłata spadkobierców, uregulowanie spraw firmy) ani pod względem rozwiązań prawnych (kto w firmie może zająć miejsce zmarłego). W zależności od organizacyjnej struktury prowadzonej działalności przez zmarłego, fakt jego nagłego zgonu wymusza podjęcie określonych przepisami kroków prawnych i zastosowanie szczególnych rozwiązań, które wymagają znajomości prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa podatkowego i spadkowego, administracyjnego, finansów i umiejętności poruszania się w tych obszarach. 

Dodatkowo taką okoliczność może komplikować sytuacja rodzinna zmarłego właściciela, która najczęściej ujawnia się dopiero w chwili możliwości dziedziczenia jego udziałów w firmie lub przypadającej na niego części majątku firmy. Brak jakichkolwiek ustaleń w firmie na okoliczność nagłej śmierci wspólnika, udziałowca oznacza, że nie ma zabezpieczenia ani majątku firmy, ani zapewnienia ciągłości jej działania, ani zabezpieczenia prywatnego majątku pozostałych wspólników, udziałowców. Zachodzi wtedy konieczność uregulowania powstałych kosztów leżących albo po stronie firmy, albo po stronie spadkobierców. Na przykład: często wtedy wygasają istniejące kontrakty firmy, co pociąga za sobą niedotrzymanie umowy i wypłatę kar umownych; kredyty, leasingi stają się natychmiast wymagalne, trzeba je będzie spłacić w całości; mogą wygasnąć umowy o pracę, co wiąże się z koniecznością wypłat odpraw dla pracowników lub pokryciem kosztów zwolnień grupowych; wygasają pełnomocnictwa; środki na rachunkach bankowych mogą zostać zablokowane do dnia zakończenia procesu dziedziczenia, co w konsekwencji może uniemożliwić dalsze funkcjonowanie firmy. 

Ponieważ udziały w spółkach i akcje są dziedziczone, jeśli w statutach spółek nie będzie zapisów regulujących rozwiązania problemów związanych ze zgonem wspólnika, udziałowca/akcjonariusza – w spółkach mogą pokazać się nowe osoby, nie zawsze w tej spółce pożądane. Sprawy jeszcze bardziej mogą się skomplikować, jeśli okaże się, że osoba dziedzicząca jest osobą niepełnoletnią. Gdy spółka jednak postanowi ograniczyć lub wyłączyć dziedziczenie udziałów/akcji – wtedy spadkobiercom musi w zamian wypłacić ekwiwalent pieniężny. Może okazać się, że będzie miała problem z wygospodarowaniem gotówki na ten cel. Może to bardzo mocno zachwiać płynnością finansową prowadzonej firmy, a nawet uniemożliwić jej dalsze funkcjonowanie. 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawa wydaje się dziś stosunkowo prosta. Jednak do niedawna w takiej sytuacji zachodziła konieczność likwidacji firmy, co wiązało się  z koniecznością wykonania szeregu czynności z tym związanych, jak na przykład: uregulowaniem wszelkich spraw firmy, zapłaceniem należnych podatków i zwolnieniem pracowników. Po uregulowaniu tych wszystkich spraw nowy właściciel, który odziedziczył majątek tej firmy, mógł uruchomić ją ponownie, zakładając nową działalność. Aktualnie jest możliwość kontynuowania tej działalności przez spadkobiercę bez konieczności likwidacji istniejącej firmy. Jednak najczęściej osoba, która mogłaby ten biznes kontynuować nie jest na to przygotowana. Dodatkowe trudności mogą powstać, gdy spadkobierców będzie więcej niż jedna osoba, a właściciel nie pozostawił testamentu. Kto wtedy będzie prowadził działalność, a komu trzeba będzie wypłacić należny spadek, w jakiej wysokości i skąd uzyskać środki na ten cel?  Może być tyle propozycji, ile osób. Porozumienie między spadkobiercami może być trudne, a sam proces spadkowy może wydłużać się w czasie.

Sprawy jeszcze bardziej się komplikują przy spółkach zarówno osobowych jak i kapitałowych. W określonych okolicznościach spółki mogą ulegać rozwiązaniu, albo pozostali wspólnicy, udziałowcy, akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o kontynuacji działalności. Muszą wtedy sporządzić bilans na dzień śmierci wspólnika/udziałowca i spłacić spadkobierców (wypłacić przypadającą na zmarłego wspólnika wartość zbywczą spółki). Jednak koszty tej spłaty ze względów na ich wysokość mogą być czasami niemożliwe do zrealizowania.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM