Ubezpieczenia Rolne - Śląsk - CUBII

PRZEZORNY ROLNIK ZAWSZE UBEZPIECZONY!!!

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA
POLISY UBEZPIECZENIA ROLNEGO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM

 

Obowiązkowe Ubezpieczenia Rolne

Są to ubezpieczenia dla właścicieli, współwłaścicieli, dzierżawców i najemców gospodarstwa rolnego w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC ROLNIKA) z tytułu wykonywanych czynności związanych z posiadanym gospodarstwem rolnym oraz BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W JEGO SKŁAD, niezależnie czy na gospodarstwo rolnika składa się jeden obszar użytków rolnych, czy też kilka i niezależnie od odległości między nimi. Ich powierzchnie sumuje się. Ubezpieczenia te są uregulowane Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2370) i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2333).

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych obejmuje ubezpieczenie ich w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego). 

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie przyjmą na siebie odpowiedzialności za szkody w budynkach, jeśli:

 • zostaną wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego rolnika lub przez osobę, za którą ponosi odpowiedzialność, lub która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • powstaną wskutek rażącego niedbalstwa w/w osób;
 • spowodują je szkody górnicze;
 • powstaną wskutek trzęsienia ziemi;
 • powstaną w budynkach bez pokrycia dachem.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolniczych

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolniczych (zarówno mieszkalnych jak i budynków gospodarczych o powierzchni powyżej 20 m2) spoczywa na właścicielach gospodarstw rolnych, którzy posiadają użytki rolne, grunty pod stawami oraz sklasyfikowane jako użytki rolne grunty pod zabudowaniami o łącznej powierzchni 1,0 ha, jeśli obszar ten podlega w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają budynki, których stan techniczny ma 100% normy zużycia, przeznaczone do rozbiórki oraz namioty i tunele foliowe. Obowiązek ubezpieczenia istnieje niezależnie od tego, czy rolnik prowadzi, czy nie prowadzi działalności rolnej w swoim gospodarstwie, nawet jeśli go wydzierżawi. Jeśli jednak rolnik prowadzi tzw. działy specjalne produkcji rolnej, na przykład: wylęgarnię drobiu, pasiekę, uprawę w szklarniach – musi zawrzeć umowę ubezpieczenia budynków rolniczych niezależnie od powierzchni gospodarstwa. W przypadku wydzierżawienia nieubezpieczonego gospodarstwa rolnego (chociaż obowiązek jego ubezpieczenia spoczywał na właścicielu) dzierżawca, który objął to gospodarstwo w posiadanie, powinien sam wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. Ubezpieczenie OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków rolniczych najczęściej zawierane są łącznie na jednej polisie. Warunki Ogólne ubezpieczeń obowiązkowych w poszczególnych towarzystwach  ubezpieczeniowych muszą być takie same. Dozwolone są tylko różnice w cenach wynikające przede wszystkim z przyjętych wartości ubezpieczanych budynków.

Grunty leśne a gospodartswo rolne

Jeśli w skład gospodarstwa rolnego wchodzą grunty leśne, nie zwiększają one powierzchni rolnej gospodarstwa, ponieważ nie są zaliczane do gruntów rolnych. Z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym tylko odrębnym podatkiem leśnym.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie rolne

Posiadane ubezpieczenia z jednej strony zapewniają odszkodowanie osobom trzecim, które odniosły szkodę, do powstania której przyczynił się rolnik (na przykład listonosz przewrócił się na posesji rolnika i złamał nogę). Z drugiej strony chronią samego rolnika przed finansowymi skutkami poniesionych strat wskutek zdarzeń losowych (na przykład, gdy wichura zerwie dachy z budynków w jego gospodarstwie). Szkody mogą być tak duże, że sam nie będzie w stanie pokryć powstałych strat. Umowa ubezpieczenia OC rolnika obejmuje szkody wyrządzone nie tylko przez samego rolnika, ale też przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, pracujące w tym gospodarstwie, pomagające mu w pracy (na przykład pomagający sąsiad) albo dokonujące naprawy sprzętu w jego gospodarstwie. Osoby te są chronione nie tylko w sytuacji, w której będą sprawcami szkody, ale też gdy same ulegną wypadkowi. Powstała szkoda wyrządzona osobie trzeciej będzie podlegała ochronie ubezpieczenia OC rolnika i jego gospodarstwa, jeśli do szkody doprowadzi wykonanie przez niego (lub inne w/w osoby) jakiejś czynności lub zaniechanie jej wykonania i będzie widoczny związek przyczynowo – skutkowy między nimi.

Sumy gwarancyjne

Podobnie jak i w innych ubezpieczeniach OC, w ubezpieczeniu OC rolnika zakład ubezpieczeniowy odpowiada za szkody na osobie trzeciej, których następstwem będzie śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a także szkody w mieniu tej osoby, których skutkiem może być jego uszkodzenie, utrata lub zniszczenie. Samo odszkodowanie może obejmować nie tylko rekompensatę poniesionych strat, ale także utraconego dochodu i zadośćuczynienie za doznany ból, krzywdę i cierpienie. Sumy gwarancyjne w tym ubezpieczeniu, podobnie jak w OC komunikacyjnym, wynoszą 5.210.000 Euro w przypadku szkody na osobie trzeciej oraz 1.050.000 Euro w przypadku szkody w jej mieniu. 

 

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na 12 miesięcy, po czym zostaje wznowiona na kolejny rok pod warunkiem, że poprzednia polisa została opłacona w całości. Obowiązek posiadania polisy powstaje w dniu zakupu gospodarstwa albo otrzymania go w drodze spadku lub darowizny. Nowo wybudowany budynek powinien być ubezpieczony w dniu przykrycia go dachem.  

W przypadku braku tego ubezpieczenia rolnikowi w 2020 r. grożą kary w wysokości:

 • za brak OC rolnika – 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • za brak ubezpieczenia budynków rolnych – ¼ tego wynagrodzenia.
 
 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku (UFG)

Brak Ubezpieczenia Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy Pozostałe pojazdy OC Rolników OC Budynków Rolnych
do 3 dni
1040 zł
1560 zł
170 zł
260 zł
650 zł
od 4 do 14 dni
2600 zł
3900 zł
430 zł
powyżej 14 dni
5200 zł
7800 zł
870 zł

Opłaty karne, tryb ich nakładania i dochodzenia są określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie podlegają negocjacjom. Osoba, która nie zawarła umowy ubezpieczenia OC – zgodnie z warunkami określonymi w w/w. ustawie – powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). 

Rolnicy mają również obowiązek ubezpieczenia:

 • POJAZDÓW MECHANICZNYCH w zakresie OC komunikacyjnego (na przykład traktorów);
 • DOTOWANYCH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Ubezpieczenie dotowanych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od 1 lipca 2008 r. jest wymogiem Unii Europejskiej. W Polsce uregulowane jest Ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Obowiązek tego ubezpieczenia dotyczy rolników, którzy otrzymali płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego tzw. unijnych dopłat obszarowych. Dofinansowanie to stanowi nieodpłatną, bezzwrotną pomoc finansową dla rolników, jako poparcie ich działalności w zakresie upraw: zboża, kukurydzy (na ziarno i na silos), rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, buraków cukrowych, ziemniaków, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek, roślin pastewnych, pomidorów oraz
w zakresie produkcji zwierzęcej: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń. Zgodnie z w/w ustawą rolnikom tym przysługuje także dopłata z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki do 1ha upraw rolnych i 65% składki do 1 sztuki zwierzęcia gospodarczego. Mają oni obowiązek ubezpieczenia minimum 50% powierzchni swoich upraw przynajmniej od jednego lub od wybranych ryzyk. Kara za brak tego ubezpieczenia wynosi równowartość 2 Euro od 1 ha i jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby rolnika.

W zakresie produkcji roślinnej zaleca się ubezpieczenie od:

 • powodzi,
 • suszy,
 • gradu,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • wiosennych przymrozków,
 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny.
W zakresie produkcji zwierzęcej zaleca się ubezpieczenie od:
 • powodzi,
 • gradu,
 • pioruna,
 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • uboju z konieczności
Umowę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 roku rolnicy mogą zawrzeć w jednym z siedmiu towarzystw ubezpieczeniowych, które zawarły stosowną umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenia rolne

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA ROLNE – stanowią uzupełnienie ubezpieczeń obowiązkowych. Ich zakres i wysokość ochrony (sum ubezpieczenia) zależy od decyzji rolnika. Może on  dodatkowo i dobrowolnie objąć ubezpieczeniem w wybranym przez siebie zakresie:

 • swój dobytek rolniczy (na przykład: ruchomości domowe, narzędzia, urządzenia, materiały, zapasy – między innymi: słomę i siano składowane poza budynkami, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, inne niż bydło i konie – w tym także od padnięcia i uboju z konieczności);
 • zwierzęta gospodarskie w produkcji fermowej (od 50 do 200 sztuk w jednym budynku);
 • budynki rolnicze (mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie, silosy, kurniki, szopy, drwalnie, garaże, wiaty), budowle oraz małe budynki (o powierzchni do 20 m2 włącznie), a także stałe elementy budynków rolniczych;
 • Home Assistance;
 • Ochroną ubezpieczenia w majątku rolnika między innymi mogą zostać objęte skutki szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych, pogryzienia przez zwierzęta instalacji (na przykład przez kuny), pęknięcia mrozowego w budynku mieszkalnym. Ochroną ubezpieczeniową mogą też zostać objęte stałe elementy budynków rolniczych od kradzieży z włamaniem oraz rozboju w miejscu ubezpieczenia a także siłowniki bram i furtek od kradzieży. Dodatkowo całe mienie rolnik może ubezpieczyć od dewastacji, przepięć (szkód elektrycznych), stłuczenia lub pęknięcia. Suma ubezpieczenia i składka jest ustalana odrębnie dla każdego z tych dobrowolnych ubezpieczeń.
 • pojazdy  niepodlegające rejestracji, sprzęt, maszyny rolnicze (także stacjonarne) i inne przedmioty związane z działalnością rolnika od zdarzeń losowych, skutków wypadków, kradzieży z miejsca ubezpieczenia oraz rozboju w miejscu ubezpieczenia i poza miejscem ubezpieczenia;
 • AGROCASCO – kombajny, ciągniki rolnicze, pozostałe pojazdy rolnicze, wagi mobilne, przyczepy, naczepy, opryskiwacze, które rolnik wykorzystuje tylko we własnym gospodarstwie, we własnym gospodarstwie i w celu świadczenia usług, albo wyłącznie w celu świadczenia usług; w ramach tego ubezpiecza rolnik może też ubezpieczyć szyby i wynajęcie pojazdu zastępczego; w Agrocasco nie można ubezpieczyć traktorów, które podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne;
 • pasieki powyżej 5 uli;
 • odpowiedzialność cywilną (OC) w życiu prywatnym (obejmującą ochroną także jego pomoc domową, osoby sprawujące opiekę nad jego dziećmi, nad chorymi lub niepełnosprawnymi osobami bliskimi);
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego;
 • ochronę prawną w życiu prywatnym, obejmującą organizację i pokrycie kosztów obrony interesów prawnych ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku;
 • swoje zdrowie i życie narażone na uszczerbek wskutek nieszczęśliwych wypadków (NNW); ubezpieczeniem tym może również objąć ochroną życie i zdrowie jego bliskich oraz osób zatrudnionych przy pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Ubezpieczenie NNW najczęściej obejmuje świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu śmierci, za pobyt w szpitalu i za koszty leczenia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe do skutków następstw nieszczęśliwych wypadków zaliczają też atak epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie, jeżeli w wyniku tego ataku albo omdlenia doszło do obrażeń ciała,  następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, jeżeli ubezpieczony w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończył 30 lat; osoby starsze mogą włączyć ten zakres do ochrony ubezpieczeniowej za opłatą dodatkowej składki;

Ubezpieczenia rolne można podzielić na trzy grupy ubezpieczeń:

 1. upraw: dotowane – obowiązkowe, niedotowane – dobrowolne;
 2. gospodarstwa rolnego: obowiązkowe, dobrowolne;
 3. zwierząt: dotowane – obowiązkowe, niedotowane – dobrowolne.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w warunkach ogólnych obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń rolnych przedstawia wyłączenie i ograniczenia do każdego z ubezpieczeń, z którymi rekomenduję  zapoznać się przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

 
 
 

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA POLISY UBEZPIECZENIA ROLNEGO ZA NASZYM POŚREDNICTWEM