Ubezpieczenia transportowe - Katowice i Chorzów - Centurm Ubezpieczeń

Ubezpieczenie transportowe

proponujemy ubezpieczenie oc zawodowe
przewoźnika drogowego pod licencję
i dobrowolne ubezpieczenia transportowe

KOMU Z TRANSPORTEM W DROGĘ … TEMU CZAS NA POLISĘ!

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Odpowiedzialność Cywilna (OC) zawodowa przewoźnika drogowego – to spełnienie wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, dotyczącego udokumentowania zdolności finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o licencję transportową, jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych strat wskutek szkód powstałych w przewożonych przez niego towarach (dotyczy to pojazdów o DMC 3,5 tony). Specjalne licencje dotyczą przewozu osób. W tej prezentacji skupimy się na transporcie drogowym towarów. 

O wysokości środków, które muszą pozostawać w dyspozycji przedsiębiorcy starającego się o licencję decyduje liczba pojazdów samochodowych, które zostały przez niego przeznaczone do transportu drogowego i które ta licencja ma obejmować. Wymóg ten jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9000 euro na pierwszy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego. Aby nie blokować własnego kapitału, przedsiębiorca może wykupić ubezpieczenie z sumą gwarancyjną równą wymaganym zabezpieczeniom, którą musi przedstawić by otrzymać licencję. Cena ubezpieczenia uzależniona jest przede wszystkim od liczby pojazdów zgłaszanych do licencji.

Warunki tego typu zabezpieczenia dotyczą również otrzymania licencji spedycyjnej na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wymóg jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca (spedytor) dysponuje środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

Sytuację finansową (poza polisą) można udokumentować:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym,
 • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości,
 • dokumentami potwierdzającymi gwarancję ubezpieczeniową.

Przedsiębiorca posiadając polisę OC zawodowej przewoźnika drogowego z sumami gwarancyjnymi w wysokości powyższych zabezpieczeń finansowych, nie musi blokować własnych środków finansowych, ani pokrywać z własnej kieszeni zobowiązań płatniczych i roszczeń finansowych wysuniętych przeciw niemu. Przy czym zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową to zdarzenie losowe (powstałe w kraju lub za granicą), które bezpośrednio musi być związane z zakresem wykonywanej przez niego zawodowej działalności przewoźnika rzeczy lub osób i niezależnie od jego woli.

Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za wysunięte przeciw ubezpieczonemu przedsiębiorcy zobowiązania płatnicze i roszczenia finansowe, jeśli na przykład:

 • nie będą one bezpośrednio związane z jego odpowiedzialnością jako przewoźnika drogowego rzeczy lub osób zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • będą wynikały z prowadzenia przewozów bez właściwego zezwolenia/licencji;
 • powstaną w związku z bezprawnym użytkowaniem pojazdu przez przewoźnika lub osoby, za które jest on odpowiedzialny;
 • powstaną w związku z użyciem pojazdu przez nieuprawnione osoby, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności;
 • zostaną wysunięte przez bliskich ubezpieczonego przewoźnika;
 • będą to szkody osobowe;
 • będą skutkiem użycia jako broni substancji chemicznych, biologicznych, lub fal elektromagnetycznych;
 • powstaną w związku z działaniami wojennymi, terroryzmem, strajkami, sabotażem;
 • powstaną w związku z procedurą karnetów TIR;
 • podlegają pod OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, NNW kierowcy i pasażerów, OC przewoźnika drogowego lub umowy leasingowe;
 • będą to kary administracyjne, sądowe, lub mandaty, kary umowne czy też odszkodowania o charakterze karnym.

Ubezpieczenia transportowe (OCOT)

UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE (OCOT) – są to ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatorów Transportowych (może nim być osoba fizyczna, prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej) prowadzących zarobkową i zarejestrowaną działalność przewozową (rzeczy lub osób), spedycyjną lub spedycyjno – przewozową, chcących zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością cywilną z tytułu wykonywanych usług transportowych lub spedycyjnych, czyli dla:

 • przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (obowiązuje na terenie Polski),
 • przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (obowiązuje na terenie określonym w polisie),
 • spedytora (obowiązuje na terenie określonym w polisie),
 • wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym,
 • wykonywanie krajowego przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką,

W zakresie transportu drogowego przewozów osób w przypadku przewozów regularnych, specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych stosuje się różne regulacje prawne. W zakresie międzynarodowego przewozu osób autokarami lub autobusami, przedsiębiorcy muszą mieć zawarte umowy z partnerem zagranicznym oraz dysponować licencją międzynarodową (wspólnotową), natomiast w przypadku krajowego przewozu osób muszą dysponować zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oferujemy ubezpieczenia transportowe w Katowicach, Chorzowie i całej Polsce!

 
W przypadku przewozu towarów przewoźnik drogowy powinien przewozić go zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego, na podstawie listu przewozowego (krajowego lub międzynarodowego) lub innego specjalnego dokumentu. Ubezpieczyciel udzielając ochrony ubezpieczeniowej, obejmuje powstałe szkody rzeczowe i finansowe w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek przez przewoźnika drogowego. Mogą to być na przykład szkody powstałe:
 • wskutek rabunku, rozboju lub kradzieży rozbójniczej;
 • z tytułu zwłoki w przewozie;
 • podczas prac załadunkowych i rozładunkowych;
 • w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również postój środka transportu wraz z ładunkiem. Warunki ogólne poszczególnych ubezpieczycieli określają, w jakich miejscach ten postój jest możliwy (na przykład na parkingu przy stacji paliw, hotelu, restauracji), pod warunkiem, że umowa przewozu nie precyzuje, że postoje dozwolone są na przykład tylko na parkingach strzeżonych. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczający może poszerzyć umowę ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym o klauzule dodatkowe (u niektórych ubezpieczycieli za część klauzul nie ma dodatkowej składki, trzeba je tylko włączyć do zakresu ubezpieczenia), których zakres jest różny w zależności od ubezpieczyciela. Najczęściej spotykane klauzule dodatkowo obejmują ochroną ubezpieczeniową:
 • rabunek (rozbój);
 • przewóz samochodów osobowych nowych lub używanych;
 • przewóz w kontrolowanej temperaturze (ATP);
 • uszkodzenie kontenera, palet, platform, opakowań;
 • przewóz żywych zwierząt;
 • składowanie towaru w ramach umowy składu;
 • przewóz towarów do państw bloku wschodniego (np. Białoruś, Rosja, Gruzja, Ukraina);
 • kabotaż na terenie Unii Europejskiej;
 • kabotaż na terenie Niemiec.
Kabotaż na terenie Niemiec jest ubezpieczeniem obowiązkowym, może odbywać się tylko w ramach transportu międzynarodowego, a przewoźnik musi posiadać licencję wspólnotową i świadectwo kwalifikacji kierowcy. W przypadku spedytora ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, co może doprowadzić do szkód rzeczowych (utrata, ubytek, uszkodzenie, zniszczenie przesyłki podczas wykonywania umowy spedycji) lub finansowych (w przypadku błędów lub uchybień w wykonywaniu czynności spedycyjnych). Ochroną ubezpieczeniową najczęściej objęte są czynności spedytora:
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych;
 • zawieranie umów o przewóz i opracowanie dokumentacji tego przewozu;
 • załadunek i rozładunek przesyłek;
 • kontrola ilościowa i wagowa przesyłek;
 • zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia;
 • zgłaszanie przesyłek do odprawy celnej;
 • znakowanie przesyłek;
 • składowanie przesyłek;
 • organizacja przewozu pustych i pełnych kontenerów;
 • powiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki;
 • powiadomienie nadawcy o wysłaniu przesyłki;
 • sporządzenie protokołu szkody.
Natomiast nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową takie czynności spedytora, które doprowadzą do powstania szkody, jak na przykład:
 • wykonanie ich wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
 • w wyniku działania siły wyższej (siły przyrody, wojny, strajku, terroryzmu);
 • wskutek konfiskaty mienia;
 • z powodu ukrytej wady towaru;
 • wskutek działania energii jądrowej lub substancji radioaktywnych;
 • podczas wykonywania czynności spedycyjnych przez osoby nieuprawnione;
 • podczas wykonywania czynności spedycyjnych przez osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • wskutek kar umownych i pieniężnych;
 • z powodu przyczyn leżących po stronie nadawcy lub odbiorcy;
 • w materiałach niebezpiecznych;
 • w środowisku naturalnym.
Ze względu na specyfikę transportu drogowego, rodzaj przewożonego towaru i fakt, że nie wszystkie przyczyny poniesionych strat są w zakresie ubezpieczeń transportowych (na przykład działanie tzw. siły wyższej), uzupełnieniem ich powinno być ubezpieczenie firmy (zarówno przewoźnika jak i spedytora) z ubezpieczenie cargo. Jeżeli szukasz ubezpieczenia transportowego w Katowicach, Chorzowie lub okolicach, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego a przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA UBEZPIECZEŃ
TRANSPORTOWYCH I POD LICENCJĘ NA ŻYCIE ZA NASZYM POŚREDNICTWEM