Ubezpieczenia życiowe - Śląsk - CUBII

Ubezpieczenia życiowe
w Katowicach i całej Polsce

Poszukujesz sprawdzonego agenta ubezpieczeniowego, który przygotuje korzystną ofertę na ubezpieczenie życiowe w Katowicach, Chorzowie lub w innym polskim mieście? Dobrze trafiłeś!
Zawierając umowę z ubezpieczycielem, jesteś finansowo chroniony na wypadek wielu przykrych zdarzeń związanych z Twoim życiem i zdrowiem.

Ubezpieczenie życiowe - czym tak właściwie jest?

Ubezpieczenia życiowe – przedmiotem ich ochrony jest życie i zdrowie ubezpieczanej osoby, co dla niej oznacza finansowe wsparcie w przypadku poważnych kłopotów zdrowotnych, a w przypadku śmierci – finansowe wsparcie dla jej bliskich.

Podział ubezpieczeń życiowych

Ubezpieczenia te możemy zawierać indywidualnie lub grupowo. Ze względu na cel i długość trwania polisy, dzielimy je na ubezpieczenia:
 • terminowe – trwające od 1 roku do 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres;
 • bezterminowe – mogące trwać dowolnie długo lub dożywotnio, w zależności od sytuacji życiowej ubezpieczanej osoby;
 • na życie i dożycie – zawierane na określony czas, do którego ubezpieczony powinien dożyć;
 • posagowe dla dzieci – mające na celu zgromadzenie kapitału dla dziecka (na przykład na studia lub na start w samodzielne życie) i finansowe wsparcie dla niego w przypadku śmierci rodziców lub jednego z nich;
 • o charakterze ochronno – inwestycyjnym lub inwestycyjno – ochronnym z funduszami kapitałowymi, które mają na celu oprócz ochrony życia i zdrowia także zgromadzenie pewnego kapitału. Jest to uzależnione od preferencji ubezpieczającego i przyjętego przez niego głównego celu polisy. Jeśli ubezpieczający zadecyduje, że najważniejszym celem polisy będzie na przykład ochrona rodziny – będą przeważały na niej elementy ochronne, czyli wysokie sumy ubezpieczenia z nieznacznym gromadzeniem kapitału. Jeśli dla ubezpieczającego ważniejszym celem na tej polisie będzie zgromadzenie kapitału na realizację określonego celu – będą przeważały elementy inwestycyjne, czyli większa część wpłaconej składki będzie inwestowana w fundusze kapitałowe, by zbierał się kapitał.

W jaki sposób ubezpieczyć się na życie?

Indywidualne ubezpieczenia na życie mogą być zawierane w formie polisy dla jednej osoby lub dla rodziny (współmałżonków/partnerów i ich dzieci). Grupowe ubezpieczenia na życie zawierane są albo w formie polisy grupowej w zakładach pracy (dla co najmniej dla kliku osób), albo w formie polisy dla jednej osoby przystępującej do tzw. grupy otwartej.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie takich umów jest polisa ubezpieczeniowa,  jej zakres i szczegóły umowy zawarte są w warunkach ogólnych.

Warunki ogólne ubezpieczeń na życie, jak wszystkich innych rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych, są wprawdzie ustalane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, ale muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa, a szczególnie z Kodeksem Cywilnym (w tytule XXVII art. 805 – 834) oraz Ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. 

Stronami zawierającymi umowę ubezpieczenia na życie są: towarzystwo ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel) i ubezpieczający.

 

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe, za określoną składkę wpłacaną przez ubezpieczającego, przyjmuje na siebie ryzyko ubezpieczeniowe, czyli obowiązek wypłaty świadczenia, jeśli zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe objęte zakresem ochrony danej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający

Ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Po otrzymaniu zgody od osoby, której życie i zdrowie ma zostać ubezpieczone, składa wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i zawiera z nim umowę ubezpieczenia. On również decyduje o zakresie ubezpieczenia i wszystkich jego elementach składowych oraz o czasie trwania lub o zakończeniu polisy. Na ubezpieczającym również spoczywa obowiązek płacenia składek. Decyduje o wszystkim, oprócz jednego – wyboru uposażonych.

Ubezpieczony

Ubezpieczony przede wszystkim wyraża zgodę by jego życie i zdrowie było objęte ochroną ubezpieczeniową i wskazuje osoby (uposażonych), którym w przypadku jego śmierci zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacone świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. W przypadku zachorowania ubezpieczonego, czy też odniesienia przez niego obrażeń wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli żyje – to on otrzyma należne świadczenie. Często osoba ubezpieczająca i ubezpieczona jest tą samą osobą (każdy może zawrzeć taką umowę sam dla siebie), ale również mogą to być dwie różne osoby. 

Uposażony

Uposażony to osoba (lub kilka osób) wskazana przez ubezpieczonego podczas zawierania umowy ubezpieczenia, która otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe (sumę ubezpieczenia określoną w polisie) w przypadku zgonu ubezpieczonego.
Ubezpieczony w dowolnym momencie w trakcie trwania ubezpieczenia, w zależności od sytuacji życiowej, może wskazać nowych uposażonych. 

 

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie

Osoba, która chce zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie powinna spotkać się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże ustalić parametry ubezpieczenia (zakres i wysokość ochrony) zgodne z jej oczekiwaniami, sytuacją życiową i możliwościami finansowymi, by polisa zawsze mogła spełnić swoją rolę i trwać tak długo, jak długo będzie potrzebna. Po omówieniu wszystkich kwestii, agent wraz z ubezpieczającym i ubezpieczonym może przystąpić do wypełnienia wniosku ubezpieczeniowego. Podaje w nim dane osobowe ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonych, zakres ochrony i wysokości sum ubezpieczenia zarówno w przypadku śmierci (w tzw. Umowie Głównej) jak i na poszczególne dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe (zawarte w Umowach Dodatkowych). Wypełnia również ankietę medyczną dotyczącą aktualnego stanu zdrowia ubezpieczanego, przeżytych schorzeń, jego sposobu życia i spędzania wolnego czasu (na przykład: ilość i rodzaj spożywanego alkoholu, innych używek, uprawianie ekstremalnych sportów), czy też charakter wykonywanej pracy. Jeśli tego wymaga rodzaj umowy, wskazuje również datę końca polisy lub nie, jeśli będzie to polisa bezterminowa. 

Wypełniony i podpisany przez agenta, ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosek, agent wysyła do ubezpieczyciela, który po rozpatrzeniu zawartych w nim informacji wystawia polisę ubezpieczeniową i wysyła ją do ubezpieczającego. Jednak w niektórych przypadkach ubezpieczyciel po wnikliwym przeanalizowaniu tych informacji może nie wystawić polisy na warunkach o jakie wnioskował ubezpieczający, lecz może te warunki zmienić. W takim przypadku ubezpieczający otrzyma informacje dlaczego i w jaki sposób te warunki zostały zmienione. 

Jeśli ubezpieczający nie zaakceptuje wprowadzonych przez ubezpieczyciela zmian, ma prawo nie przyjąć takiej polisy i umowa nie zostanie zawarta. Ze względu na niektóre informacje zawarte we wniosku (najczęściej o stanie zdrowia ubezpieczanego), ubezpieczyciel może też     w ogóle nie przyjąć na siebie takiego ryzyka ubezpieczeniowego i odmówi zawarcia umowy ubezpieczenia, może zaproponować złożenie kolejnego wniosku za kilka miesięcy czy też za kilka lat, najczęściej po wyleczeniu przez ubezpieczanego określonego schorzenia.

Wniosek ubezpieczeniowy

Zawarte informacje we wniosku ubezpieczeniowym są niezmiernie ważne, ponieważ właśnie na ich podstawie ubezpieczyciel ocenia swoje ryzyko ubezpieczeniowe, czyli podejmuje decyzję, czy daną osobę może ubezpieczyć (w jakim zakresie i z jak wysoką ochroną), czy też nie. Jeśli we wniosku ubezpieczeniowym będą podane nieprawdziwe informacje dotyczące istotnych kwestii, mających wpływ na podjęcie tej decyzji i w ciągu trzech lat od daty zawarcia polisy ubezpieczony umrze – ubezpieczyciel może nie wypłacić należnego świadczenia (SUMY UBEZPIECZENIA), jeśli ta zatajona informacja będzie miała wpływ na jego śmierć (na przykład ubezpieczony zmarł na zawał, leczył wcześniej chore serce, a nie podał tej informacji we wniosku). Po upływie tych trzech lat ubezpieczyciel nie może już podnieść tego zarzutu, ponieważ ulegnie przedawnieniu i jeśli po tym okresie nastąpi zgon ubezpieczonego, świadczenie zostanie wypłacone niezależnie od przyczyny śmierci (nawet pomimo zatajenia we wniosku istotnych informacji). Nie będzie jednak takiego przedawnienia, w przypadku konieczności wypłaty świadczenia z tytułu ryzyk ubezpieczeniowych objętych UMOWAMI DODATKOWYMIUbezpieczyciel zawsze wtedy sprawdzi, czy przyczyna danego zdarzenia (najczęściej chodzi tu o zachorowanie lub charakter pracy ubezpieczonego) nie miała swojego początku przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Drugą sytuacją, która zwalnia ubezpieczyciela z wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego (oprócz zatajenia pewnych informacji we wniosku ubezpieczeniowym), jest popełnienie przez niego samobójstwa w okresie do dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Po tym okresie ulegnie przedawnieniu i świadczenie zostanie wypłacone.

Trzecim przypadkiem jest zgon ubezpieczonego, który został spowodowany przez jego dobrowolne i aktywne uczestnictwo w działaniach wojennych, aktach przemocy lub terroryzmu, zamieszkach i rozruchach. Więcej wyłączeń jeśli chodzi o przyczynę zgonu ubezpieczonego i wypłatę świadczenia z tytułu jego śmierci nie ma.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (nie ma limitu na jej wysokość) oraz wyłączenia jej wypłaty, przedstawione są w UMOWIE GŁÓWNEJ. Na jej podstawie uposażonym zostanie przez ubezpieczyciela wypłacone należne świadczenie ubezpieczeniowe, które można także rozszerzyć o kalectwo (świadczenie otrzyma ubezpieczony) lub zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Choroba, wypadek, niezdolność do pracy, emerytura, śmierć – te wydarzenia łączy jedno: gdy się pojawiają, powodują kłopoty finansowe (nagły wzrost niespodziewanych wydatków na leczenie i spadek dochodów) i uniemożliwiają wykonywanie codziennych czynności a także przyjętych wcześniej zobowiązań na dotychczasowym poziomie. W takich sytuacjach finansowe wsparcie z polisy ubezpieczeniowej okazuje się bezcenne, ponieważ pomaga rozwiązać wiele pojawiających się problemów. W przypadku zgonu ubezpieczonego, pieniądze z polisy trafiają do uposażonych. W pozostałych przypadkach należne świadczenia zawsze otrzyma ubezpieczony. Będzie to możliwe po zawarciu następujących UMÓW DODATKOWYCH:

Poważne zachorowanie

POWAŻNE ZACHOROWANIE – to zachorowanie ubezpieczonego na wymienione w warunkach ogólnych choroby lub konieczność przejścia zabiegu operacyjnego (najczęściej wymienianych jest kilkadziesiąt chorób). 

W przypadku zakwalifikowania przez lekarzy danej choroby do tak zwanego „poważnego zachorowania”, ubezpieczony otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie (najczęściej do 1 000 000 zł), co na pewno będzie ogromnym wsparciem zarówno dla chorego jak i jego bliskich. Bardzo często bowiem w takiej sytuacji dochodzi do spadku dochodów (chory nie pracuje, więc otrzymuje niższe wynagrodzenie), przy jednoczesnym wzroście codziennych wydatków. Pojawiają się pozycje, których do tej pory w budżecie domowym nie było, jak na przykład: wydatki  związane z leczeniem, rehabilitacją, specjalistyczną dietą, czy też z opieką nad chorym. Choroba ta może tylko na pewien czas uniemożliwić ubezpieczonemu wykonywanie pracy, ale może też trwale wyłączyć go z życia zawodowego. Wtedy zostanie uruchomione świadczenie z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, jeśli taka umowa dodatkowa została zawarta. To samo świadczenie pojawi się, gdy do takiej niezdolności do pracy dojdzie nie tylko z powodu choroby, ale też wskutek obrażeń odniesionych w nieszczęśliwym wypadku.

Niezdolność do pracy

NIEZDOLNOŚĆ do PRACY – w sytuacji utraty zdrowia przez ubezpieczonego wskutek choroby lub wypadku, bardzo często wykonywanie jakiejkolwiek pracy staje się niemożliwe (całkowita niezdolność do pracy), co oznacza z jednej strony znaczny spadek miesięcznych dochodów a z drugiej strony – wzrost wydatków związanych z długotrwałym procesem leczenia. Po dwunastu miesiącach takiej niezdolności do pracy ubezpieczony otrzyma jednorazowe świadczenie równe sumie ubezpieczenia określonej w polisie (najczęściej do 1 000 000 zł). Decyzję o wypłacie takiego świadczenia podejmuje ubezpieczyciel na podstawie dokumentacji medycznej ubezpieczonego, oceny lekarzy z nim współpracujących i niezależnie od decyzji ZUS-u. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają wystąpienie takiej niezdolności do pracy do sytuacji spowodowanej utratą zdrowia tylko wskutek nieszczęśliwego wypadku, a inne – uznanie niezdolności do pracy uzależniają od akceptacji tego faktu przez ZUS.

Czasowa niezdolność do pracy

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY – to skutek pojawiającej się u ubezpieczonego choroby lub obrażeń odniesionych w nieszczęśliwym wypadku. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe po trzech lub po sześciu miesiącach (w zależności od ubezpieczyciela) przejmie na siebie opłacanie składek za polisę i będzie je opłacało do momentu odzyskania zdolności do pracy przez ubezpieczonego lub do osiągnięcia przez niego 67 lat. Jest to umowa dodatkowa, którą można zawrzeć tylko w przypadku, gdy ubezpieczony i ubezpieczający będzie tą samą osobą. Świadczenie to dotyczy czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego i jednocześnie obowiązku opłacania składek za polisę, który to obowiązek spoczywa na ubezpieczającym, stąd powód dlaczego musi to być ta sama osoba. W przypadku innych, przejściowych kłopotów finansowych – po wcześniejszym poinformowaniu ubezpieczyciela – ubezpieczający może nie płacić składek przez 12 miesięcy. Co ważne, w tym czasie polisa jest aktywna. 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – to finansowe wsparcie dla ubezpieczonego w sytuacji odniesienia przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, prawdopodobnie też czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. I podobnie jak w przypadku zachorowania – wzrosną jego wydatki, które będzie musiał przeznaczyć na leczenie się, wizyty u lekarzy specjalistów, zabiegi rehabilitacyjne, zakup lekarstw czy też na uzupełnienie domowego budżetu i bieżące wydatki, a spadną dochody z powodu niemożności pracy. Otrzymane świadczenie z tytułu odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu przez ubezpieczonego na pewno będzie znaczącym wsparciem w takiej sytuacji zarówno dla niego jak i jego najbliższych, chociaż otrzyma je dopiero po zakończonym procesie leczenia. 

W większości towarzystw ubezpieczeniowych. umowy dodatkowe działają do 67 roku życia ubezpieczonego (poza NNW, które działa do 70 roku życia). Umowa ubezpieczenia będzie trwała nadal, ale już bez umów dodatkowych.

W trakcie trwania umów dodatkowych mogą zaistnieć okoliczności, z powodu których ubezpieczyciel może nie wypłacić należnego świadczenia ubezpieczeniowego. Stanie się tak, jeśli do tych zdarzeń dojdzie na przykład z powodu:

 • choroby zdiagnozowanej i leczonej u ubezpieczonego, albo nabytych przez niego obrażeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o czym nie było informacji we wniosku ubezpieczeniowym;
 • dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa ubezpieczonego w działaniach wojennych, aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
 • niedorozwoju umysłowego lub choroby psychicznej ubezpieczonego, ataku epilepsji, konwulsji;
 • chorobą AIDS ubezpieczonego lub zarażeniem się wirusem HIV;
 • próbą popełnienia samobójstwa lub samookaleczeniem się ubezpieczonego;
 • uprawiania przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów (na przykład: baloniarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, speleologii), udziału w zawodach sportowych (poza lekkoatletyką i pływaniem);
 • wypadku lotniczego samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych, jeśli ubezpieczony podróżował tym samolotem jako pasażer;
 • spożyciem przez ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza;
 • usiłowaniem lub popełnieniem przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub bez ważnych uprawnień.
Ustalona w rozmowie z agentem potrzebna ochrona dla ubezpieczanego powinna wynikać z udzielonych przez niego rzetelnych informacji. Z jednej strony o jego sytuacji rodzinnej (za kogo jest odpowiedzialny: współmałżonkowie, partnerzy, dzieci, rodzice, dziadkowie), zdrowotnej (aktualnie i w przeszłości), majątkowej (posiadany majątek, ewentualne kredyty hipoteczne), finansowej (źródło dochodów, bieżące wydatki, stałe koszty utrzymania, zobowiązania: spłacane kredyty, raty, rozpoczęte inwestycje), zawodowej (jest pracownikiem czy prowadzi własną firmę), a także o swoim hobby i ulubionym sposobie spędzania wolnego czasu, czy też planach na przyszłość, a z drugiej strony o obawach przed niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą jego życie „wywrócić do góry nogami”. 

Z tytułu umów dodatkowych ochronę można najczęściej ustalać w maksymalnej wysokości do 1 000 000 zł (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego), oddzielnie na każdą umowę. Natomiast suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego nie ma górnego limitu.
 
Ponieważ świadczenia z tytułu dodatkowych umów ubezpieczeń życiowych to przede wszystkim pomoc w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do pracy z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, poszczególne sumy ubezpieczenia powinny być takie, by otrzymane pieniądze były znaczącym wsparciem w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji czy też uzupełnieniem miesięcznych dochodów ubezpieczonego. Inną rolę do spełnienia ma suma ubezpieczenia w umowie głównej. Może być ona ustalona na poziomie kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy albo nawet kilku milionów złotych. Powinna być zgodna z przeprowadzonym badaniem potrzeb ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia i ustalona w takiej wysokości, by w przypadku jego śmierci, (szczególnie jeśli był jedynym lub głównym żywicielem rodziny), uzyskane świadczenie z polisy pozwoliło pozostałym członkom rodziny żyć na co najmniej dotychczasowym poziomie i zdecydowanie ułatwiło im przystosowanie się do życia w zmienionej sytuacji rodzinnej, finansowej, opanowanie większej liczby obowiązków, wywiązywanie się z wcześniej przyjętych zobowiązań i realizacji wspólnych planów. Z tego powodu w przeciwieństwie do ograniczenia wysokości ochrony w umowach dodatkowych, w umowie głównej takiego ograniczenia nie ma. Możliwa wysoka ochrona pozwala zabezpieczyć bliskich ubezpieczonego na wiele lat. Inaczej wygląda ten problem w ubezpieczeniach grupowych.
 

GRUPOWE UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE – obejmują ochroną ubezpieczeniową pracowników danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczani pracownicy mają do wyboru kilka gotowych wariantów ubezpieczenia, spośród których wybierają odpowiedni dla swojej grupy, informując o tym wyborze ubezpieczającego. W zależności od liczby przystępujących do ubezpieczenia osób mogą też wybrać kilka wariantów (z zachowaniem minimalnej liczby osób w każdym z wariantów). Ochrona w tych ubezpieczeniach kształtuje się zazwyczaj na poziomie kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych (chociaż zaczynają pojawiać się propozycje z wyższą ochroną). Ze względu na taką wysokość proponowane w tych polisach świadczenia stanowią raczej doraźną niż długookresową pomoc w przypadku niespodziewanego wypadku czy też choroby i czasowej (stosunkowo krótkiej) niezdolności do pracy ubezpieczonego pracownika. Świadczy o tym również konstrukcja tych ubezpieczeń i wysokość samej składki miesięcznej.

W ubezpieczeniach indywidualnych składka miesięczna kształtuje się przeciętnie na poziomie od około stu do kilkuset złotych (w zależności od wieku ubezpieczanego, zakresu ubezpieczenia, wysokości ochrony, a także stopnia ryzyka ubezpieczeniowego oszacowanego przez ubezpieczyciela). W ubezpieczeniach grupowych składka ta wynika przede wszystkim   z wybranego wariantu (chociaż może też mieć wpływ ankieta medyczna) i zazwyczaj wynosi od kilkudziesięciu do ponad stu złotych na miesiąc. W ubezpieczeniach indywidualnych bardzo często oprócz ochrony występuje także element inwestycyjny. Część składki, która pozostaje po pokryciu kosztów ubezpieczenia, jest inwestowana w funduszach kapitałowych danego towarzystwa (wybiera je ubezpieczający przed zawarciem umowy), dzięki czemu na polisie gromadzi się kapitał, wypłacany po zakończeniu umowy lub można go częściowo wypłacić w trakcie trwania polisy. W ubezpieczeniach grupowych cała składka jest kosztem, nie buduje się żaden kapitał. Przed zawarciem takiej umowy ubezpieczający potwierdza wybór jednego spośród kilku możliwych, gotowych wariantów ubezpieczenia, z góry określonym zakresem, składką i wysokością ochrony. Świadczenie uzyskane z takiej polisy pozwoli ubezpieczonemu pokryć niespodziewane, nagłe wydatki związane z leczeniem, czy też zrekompensować poniesione straty z powodu czasowej niezdolności do pracy i spadkiem dochodów. Jeśli jednak czas niezdolności do pracy będzie się wydłużał, może tych środków zabraknąć zarówno na pokrycie dalszych kosztów leczenia jak i wszystkich bieżących potrzeb. 

W stosunku do ubezpieczeń indywidualnych, w ubezpieczeniach grupowych występuje znacznie szerszy zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Uposażeni (może to być też jedna osoba) mogą liczyć na wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego:

 • wskutek śmierci;
 • wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy;
 • wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • wskutek wypadku przy pracy;
 • wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Ubezpieczony otrzyma świadczenie lub refundację poniesionych kosztów leczenia, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku dozna uszczerbku na zdrowiu i zostanie stwierdzony:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu (zwichnięcie, skręcenie);
 • niezdolność do pracy zarobkowej;
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku;

  i będzie musiał skorzystać:

 • z pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem;
 • z pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy;
 • z pobytu w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • z pobytu w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy;
 • z pobytu w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej;
 • z naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
  pomocniczych;
 • z udokumentowanych kosztów leczenia;
 • z rehabilitacji.

Natomiast w przypadku zachorowania ubezpieczony otrzyma świadczenie w sytuacji:

 • choroby zakwalifikowanej do „poważnego zachorowania”;
 • operacji chirurgicznej;
 • pobytu w szpitalu;
 • leczenia specjalistycznego;
 • pobytu w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu;
 • odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

W zakresie ryzyk tak zwanych „rodzinnych” ubezpieczony otrzyma świadczenie z powodu:

 • śmierci współmałżonka/partnera;
 • śmierci współmałżonka/partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierci współmałżonka/partnera wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu współmałżonka/partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierci dziecka;
 • śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • osierocenia dziecka (świadczenie przeznaczone dla dziecka);
 • poważnego zachorowania dziecka;
 • pobyt dziecka w szpitalu;
 • urodzenia dziecka;
 • urodzenie dzieci z ciąży mnogiej;
 • przysposobienie dziecka przez ubezpieczonego;
 • urodzenie martwego dziecka;
 • urodzenie dziecka z wadą wrodzoną;
 • śmierci rodziców/teściów;
 • śmierci rodziców/teściów wskutek nieszczęśliwego wypadku.
W zakresie ubezpieczenia grupowego ubezpieczony może również liczyć (jeśli zajdzie taka konieczność) na Assistance, czyli pomoc medyczną (na przykład: wizytę lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny do szpitala), pogrzebową (np. usługi związane z organizacją pogrzebu na terenie Polski), dla seniorów (np. informacje o firmach świadczących usługi związane z remontem mieszkania, czy też telefoniczną informację prawną dotycząca życia codziennego).
 
Ubezpieczenia grupowe poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych różnią się między sobą przede wszystkim zakresem, wysokością ochrony i wysokością miesięcznej składki. Do niedawna były dostępne tylko dla pracowników danej firmy. Obecnie ubezpieczyciele proponują dostęp do tych ubezpieczeń każdemu, tworząc tak zwane grupy otwarte. Są to ubezpieczenia niemal identyczne jak te, zawierane w zakładach pracy. Może do takiego ubezpieczenia przystąpić każdy, poza osobami, które wykonują określone we wniosku ubezpieczeniowym niebezpieczne zawody, nie przejdą pomyślnie ankiety medycznej lub nie spełniają limitu wieku w momencie przystępowania do ubezpieczenia.
 
Najbardziej korzystną, najszerszą ochroną życia i zdrowia ubezpieczonego i jego bliskich byłoby posiadanie obu tych ubezpieczeń, bo wtedy ich działanie bardzo dobrze się uzupełnia, co moim zdaniem, potwierdza poniższe zestawienie.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Suma Ubezpieczenia:

Wysoka

Niska

Składka:

Wysoka

Niska

Częstotliwość płacenia składek:

miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna

Miesięczna

Karencje

nie ma

są: 3 miesiące na pobyt w szpitalu; 6 miesięcy na zgon; 9 miesięcy na poród

Inwestowanie

część składki może być przeznaczona na zainwestowanie

nie ma – cała składka jest kosztem

Zakres ubezpieczenia:

Wąski

Szeroki

Wiek przystąpienia:

od 18 roku życia

od 15 roku życia

Ankieta medyczna:

wiele pytań

tylko kilka pytań

Rozpoczęcie ochrony:

od daty spisania wniosku

od pierwszego dnia miesiąca aktualnego lub następnego w zależności od daty spisania wniosku

Ochrona życia na wypadek  śmierci

Jest

Jest

Ochrona życia na wypadek śmierci wskutek zawału serca lub udaru mózgu:

nie ma wyodrębnionej opcji – wchodzi w zakres świadczenia z tytułu śmierci

Jest

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Jest

Jest

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku:

nie ma

Jest

Usługi Assistance:

nie ma

Jest

Poważne zachorowania:

Jest

Jest

Pobyt w szpitalu z wskutek zachorowania:

nie ma

Jest

Śmierć współmałżonka/partnera:

nie ma

Jest

Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka/partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku:

nie ma

Jest

Pobyt współmałżonka/partnera w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku:

nie ma

Jest

Śmierć dziecka:

nie ma

Jset

Urodzenie dziecka:

nie ma

Jest

Urodzenie martwego dziecka:

nie ma

Jest

Osierocenie dziecka:

nie ma wyodrębnionej opcji – wchodzi w zakres świadczenia z tytułu śmierci

Jest

Poważne zachorowanie dziecka:

nie ma

Jest

Śmierć rodziców:

nie ma

Jest

Śmierć teściów (także rodziców partnera)

nie ma

 

Zakończenie ochrony:

bezterminowe ubezpieczenie na życie;  umowy dodatkowe – do zakończenia zgodnie z umową lub dyspozycją ubezpieczającego

do 65 lat;  potem możliwość kontynuowania w wariancie dla osób powyżej 65 roku życia

Od lipca 2019 roku pojawiło się na rynku ubezpieczeniowym ubezpieczenie grupowe, które do konstrukcji swojego ubezpieczenia i zakresu ochrony wprowadziło szereg elementów dotychczas dostępnych tylko w ubezpieczeniach indywidualnych, dzięki czemu stały się niezwykle korzystne, bo z jeszcze wyższą ochroną.

Celowo pomijam tu ubezpieczenia życiowe z elementem inwestycyjnym, jako koniecznością odkładania środków na przyszłą emeryturę. Jest to oczywiście konieczne
i każdy powinien o to zadbać. Natomiast po zdobytym (już ponad dwudziestoletnim) doświadczeniu w pracy agenta ubezpieczeniowego, proponuję rozdzielenie tych dwóch spraw, a nie łączenie ochrony ubezpieczeniowej i gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę w jednej polisie. Wtedy jest to bardziej czytelne. W polisie ubezpieczenia na życie dokładnie widać wysokość ochrony na wypadek zajścia określonych sytuacji losowych, a na koncie inwestycyjnym – wysokość zgromadzonych funduszy na przyszłość.

Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie w ramach grupy otwartej najpierw trzeba wypełnić wniosek o ubezpieczenie (podobnie jak w indywidualnym ubezpieczeniu na życie), który agent przesyła do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel po pozytywnej weryfikacji tego wniosku, wystawia polisę. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć od dowolnego dnia każdego miesiąca. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba w wieku od 15 do 80 lat, jeśli pozytywnie przejdzie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, udzielając odpowiedzi na pytania we wniosku. Wyodrębniono specjalny wariant dla osób od 60 do 80 roku życia oraz specjalny wariant, jako zabezpieczenie kredytu, pod cesję.

Zniesiono karencję na śmierć ubezpieczonego (było 6 miesięcy). Obowiązują tylko trzy wyłączenia, dokładnie takie, jak w ubezpieczeniach indywidualnych (samobójstwo, zatajenie informacji, wojna – terroryzm).

UBEZPIECZENIE:

GRUPA OTWARTA

GRUPOWE (MIŚ)

WIEK PRZYSTĄPIENIA:

OD 15 DO 80 ROKU ŻYCIA

OD 15 – 72 ROKU ŻYCIA

POLISA RODZINNA:

KAŻDY MA SWOJĄ OSOBNĄ POLISĘ

MOŻNA DOŁĄCZYĆ ŻONĘ/MĘŻA/PARTNERA/PEŁNOLETNIE DZIECKO

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA:

OD DOWOLNEGO DNIA MIESIĄCA

WYŁĄCZNIE 1 LUB 15 DZIEŃ MIESIĄCA

ANKIETA MEDYCZNA:

JEST

JEST

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

W NIEKTÓRYCH RYZYKACH MOŻNA PODWYŻSZYĆ SUMY UBEZPIECZENIE

STAŁY ZAKRES I WYSOKOŚĆ SUM UBEZPIECZENIA DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH. PRZYGOTOWUJĄC OFERTĘ MOŻNA PRAWIE DOWOLNIE KSZTAŁTOWAĆ PROGRAM.

ZAKRES NA POLISACH:

KAŻDY MA INDYWIDUALNĄ POLISĘ

Z WYBRANYM WARIANTEM

JEDEN WARIANT DLA GRUPY UBEZPIECZONYCH PRACOWNIKÓW

SKŁADKA NA POLISIE:

JEST REKALKULOWANA CO 5 LAT JEŚLI BYŁO PODWYŻSZENIE SUMY UBEZPIECZENIA

STAŁA PRZEZ CAŁY OKRES UBEZPIECZENIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ PŁACENIA SKŁADKI:

MIESIĘCZNA, KWARTALNA, PÓŁROCZNA, ROCZNA

MIESIĘCZNA

KONTYNUACJA PRZY ZMIANIE PRACY:

ZAKOŃCZENIE PRACY NIE MA WPŁYWU NA BIEG OCHRONY

OCHRONA KOŃCZY SIĘ, MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI

POBYT W SZPITALU:

OD PIERWSZEGO DNIA BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POBYTU W SZPITALU

ZALEŻNY OD OFERTY OD 1 DO 4 DNI MINIMUM

KARENCJA ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO:

BRAK

BRAK

ZALICZENIE STAŻU DO ANKIETY MEDYCZNEJ

NIE MA MOŻLIWOŚCI

STAŻ ZALICZONY POD WARUNKIEM STAŻU W INNEJ POLISIE GRUPOWEJ

Do tej pory ubezpieczający miał do wyboru kilka gotowych wariantów ubezpieczenia na życie różniących się zakresem, wysokością ochrony i miesięczną składką. 

Aktualnie w niektórych ryzykach może sam ustalić wysokość ochrony poprzez jej podwyższenie: do 200 000 zł z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku; do 1 000 000 zł z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, komunikacyjnego i przy pracy; do 1 000 000 zł z tytułu poważnego zachorowania i do 1 000 000 zł z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Może też teraz bez ograniczającego limitu (podobnie jak w ubezpieczeniach indywidualnych) podwyższyć sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego.

 Kolejną zmianą jest możliwość wpłacania składki nie tylko z częstotliwością miesięczną, ale też z kwartalną, półroczną lub roczną – do wyboru, jak w ubezpieczeniach indywidualnych. 

Utrzymano w zakresie wszystkie opcje rodzinne, czyli ochronę dotyczącą dzieci, żony/partnerki, męża/partnera i rodziców/teściów. Wprowadzono wypłatę świadczenia już za jeden dzień pobytu w szpitalu (niezależnie od przyczyny), dotychczas pobyt w szpitalu musiał trwać co najmniej kilka dni.

Pojawiło się ubezpieczenie z najbardziej korzystną, najszerszą ochroną życia i zdrowia.

KUP POLISĘ

Zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w Katowicach i całej Polsce za naszym pośrednictwem