Ubezpieczenie ochrony prawnej - CUBII

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ – jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu ubezpieczony nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów związanych z dochodzeniem należnego mu odszkodowania na drodze prawnej, gdy poniesie szkodę i będzie miał problem z jego uzyskaniem. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel zorganizuje pomoc prawną i pokryje koszty takie na przykład jak: wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego, opłat sądowych w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym, dojazdu na zagraniczną rozprawę sądową, apelacji, biegłych sądowych, mediacji, rzeczoznawców. 

 

Jeśli ubezpieczonemu będzie potrzebna tylko porada (wskazówki, informacje), jak postąpić zgodnie z prawem w określonej sytuacji, uzyska ją bezpłatnie w ramach  telefonicznej asysty prawnej. Ubezpieczony może wtedy dowiedzieć się o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny oraz uzyskać zgodny z prawem rekomendowany sposób postępowania w zakresie ustalonego problemu prawnego. Pomoc ta polega nie tylko na możliwości odbycia przez ubezpieczonego telefonicznej konsultacji prawnej, ale też na otrzymaniu drogą mailowa opinii prawnych, a także aktualnych oraz historycznych aktów prawnych. Może również mailowo uzyskać  wzory standardowych umów (także opinię i analizę prawną zarówno samej umowy jak i projektów umowy bez negocjacji warunków) i pism, uzyskać informacje teleadresowe kancelarii prawnych, notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur. Może także dowiedzieć się o kosztach prowadzenia sporów prawnych. Z usługi tej ubezpieczony będzie mógł skorzystać pod warunkiem, że zgłoszony problem prawny będzie mieścił się w zakresie posiadanego ubezpieczenia.

Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej

Często wiele osób utożsamia ubezpieczenie ochrony prawnej z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem obu ubezpieczeń jest ochrona kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń i kosztów procesów sądowych. Jednak między nimi jest kilka zasadniczych różnic. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni poszkodowanego, który zgłasza roszczenie o naprawienie szkody powstałej wskutek działań ubezpieczonego. Czyli w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony jest sprawcą, a osoba trzecia jest poszkodowaną. Nie chroni ubezpieczonego w sytuacji, gdy to on jest poszkodowany. Natomiast w ubezpieczeniu ochrony prawnej ubezpieczony może być albo poszkodowanym albo sprawcą szkody. Poza tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy tylko spraw cywilnych, natomiast w ubezpieczeniu ochrony prawnej to nie tylko sprawy cywilne, ale też karne czy administracyjne.

Na rynku ubezpieczeniowym umowa ochrony prawnej najczęściej funkcjonuje jako dodatkowe ubezpieczenie w ramach innych ubezpieczeń: domu/mieszkania, firmy, pojazdu komunikacyjnego, wykonywanego zawodu, podróży. Ochrona prawna związana jest wtedy ze zdarzeniami wynikłymi z faktu posiadania i użytkowania ubezpieczonego pojazdu komunikacyjnego, domu/mieszkania lub wykonywania określonych czynności zawodowych.

Nieliczni ubezpieczyciele proponują zawarcie tego ubezpieczenia w formie odrębnej umowy. Pewnie to się wkrótce zmieni, ponieważ co raz częściej klienci przekonują się o tym i zdają sobie sprawę z tego, że niejedna sytuacja związana z czynnościami życia codziennego może spowodować problem natury prawnej, jak na przykład spór z sąsiadem czy niezgodne z prawem zwolnienie z pracy. Nie znając wszystkich ustaw, artykułów, paragrafów i nie mając umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów prawnych dotyczących danej sytuacji konfliktowej, nagle i niespodziewanie okazuje się pilnie potrzebna pomoc prawnika, adwokata. Czasami na pozór „niewinne zdarzenie” może stwarzać konfliktowe, nerwowe i stresujące sytuacje, w których samemu nie można sobie poradzić. Bywa również i tak, że dowiadując się o wysokości wynagrodzenia adwokata czy koniecznych opłat sądowych, klient rezygnuje z dochodzenia swoich praw. Koszty te bywają tak wysokie, że sam nie jest w stanie ich pokryć (na przykład przy szkodzie komunikacyjnej wartości 15.000 zł koszty mogą wynieść nawet ok. 10.000 zł). Bywa i tak, że zgłasza się do firmy, która za odpowiednią opłatą (często kilkadziesiąt procent wygranej kwoty) deklaruje uzyskanie należnego ubezpieczonemu odszkodowania. Jeśli to postępowanie ogranicza się do kierowania pism do sprawcy szkody, ubezpieczony nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli jednak sprawa wkracza na wokandę sądową – wniesienie wszelkich opłat sądowych do momentu zakończenia sprawy należy do ubezpieczonego. Po zakończonym wygranym procesie bywa różnie, nie zawsze strona przeciwna zwraca nam poniesione koszty sądowe. Jest to uzależnione od decyzji sądu. Tymczasem okazuję się, że w stosunku do bardzo wysokich kosztów postępowania prawnego, czy też prowizji firm odszkodowawczych, koszty ubezpieczenia prawnego są bardzo niskie. Można je obrazowo porównać na przykład do średniego wynagrodzenia za dwie lub trzy godziny pracy adwokata – w zależności od zakresu ubezpieczenia. I co moim zdaniem jest najważniejsze – ubezpieczony nie ponosi żadnych kosztów – ani przed ani po zakończeniu sprawy sądowej.

W jednym z takich odrębnych ubezpieczeń ochrona prawna dostępna jest w dwóch wariantach, z określoną sumą ubezpieczenia, z których każdy wariant ma do wyboru dwie opcje. Wariant pierwszy to ochrona problemów prawnych ubezpieczonego związanych 

z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu zarówno w życiu prywatnym jak i w prowadzonej działalności gospodarczej. Wariant drugi ochroną obejmuje problemy prawne ubezpieczonego związane z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu lub nieruchomości w prywatnej sferze życia. Wariant ten może być zawarty w opcji indywidualnej lub rodzinnej. Ubezpieczony ma również możliwość uzyskania informacji prawnej, konsultacji i porady prawnej w ramach dostępnych limitowanych usług asysty prawnej. Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonują również grupowe ubezpieczenia ochrony prawnej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zazwyczaj nie obejmuje:

 • wypadków ubezpieczeniowych, rodzajów interesów prawnych, problemów prawnych, kosztów i świadczeń oraz sytuacji wyraźnie wyłączonych z zakresu ochrony ubezpieczeniowej;

 • odszkodowań, grzywien, kar, do których poniesienia ubezpieczony jest zobowiązany;

 • odszkodowań, które są należne ubezpieczonemu od innych podmiotów z tytułu czynów niedozwolonych lub naruszenia umów.

Ubezpieczyciel najczęściej nie odpowiada szkody:

 • w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza określonej w warunkach ogólnych kwoty;
 • jeśli wypadki ubezpieczeniowe powstały wskutek umyślnego działania ubezpieczonego lub wskutek popełnienia przez niego przestępstwa;
 • w sytuacji, gdy ubezpieczony poniesie koszty ochrony prawnej z nieuzgodnionym z ubezpieczycielem przedstawicielem prawa lub z takim, który nie miał stosownych uprawnień;
 • jeśli przyczyny zdarzeń, które spowodowały szkodę, zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

Zawsze pełny zakres wyłączeń znajduje się w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Warto zapoznać się z nim przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

A oto kilka przypadków z codziennego życia, kiedy ubezpieczenie ochrony prawnej może okazać się pomocne:

 • odmowa przyjęcia mandatu karnego;
 • wypadki, kolizje drogowe;
 • pracodawca wypłaca wynagrodzenie niezgodnie z umową o pracę (za niskie);
 • kupno wadliwego auta;
 • umowa pożyczki;
 • spór z warsztatem samochodowym o wadliwie naprawiony samochód;
 • spory z sąsiadem;
 • wypadek przy pracy;
 • zawarta umowa ubezpieczenia – ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia lub wypłacił za niskie;
 • zakup wadliwego sprzętu AGD;
 • spór z firmą remontową;
Przykłady można podawać w nieskończoność.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ZA NASZYM POŚREDNICTWEM