Odpowiedzialność za odśnieżanie dróg i chodników

Odśnieżanie, utrzymywanie czystości i porządku

Sprawdź kiedy za utrzymanie czystości i porządku odpowiada właściciel posesji

Temat utrzymywania czystości i porządku ważny jest cały rok, natomiast zimą bardzo „gorący” staje się temat odśnieżania. Trzeba wiedzieć kto i za co odpowiada w sytuacji, gdy zalegający śnieg lub zwisające sople spowodują realne szkody osobowe (złamania, zwichnięcia podczas upadku) lub majątkowe (uszkodzenia zaparkowanych pojazdów). 

Odpowiedzialność za odśnieżanie dróg i chodników

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) podmiotem odpowiedzialnym za właściwe utrzymanie nawierzchni drogi lub chodnika jest zarządca drogi. Pojęcie „właściwe utrzymanie” oznacza czynności, które muszą być spełnione w celu bezpiecznego użytkowania drogi, jak na przykład: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, naprawa nawierzchni, utrzymywanie czystości i porządku. 

Drogi publiczne dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Są również drogi niezaliczone do żadnej z powyższych kategorii – drogi wewnętrzne. To między innymi drogi znajdujące się na terenach zamkniętych osiedli mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań, za których utrzymanie odpowiada zarządcą tych terenów (na przykład spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, firma prowadząca działalność na danej posesji) lub właściciel danego terenu.

Kiedy odpowiada właściciel posesji

Aktem prawnym regulującym właściwe utrzymanie stanu dróg jest ustawa z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Z ustawy tej wynika, że właściciel (także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) poszczególnych nieruchomości ma obowiązek utrzymania czystości
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub bezpośrednio właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Obowiązek nałożony na właściciela odnosi się nie tylko do granicy nieruchomości lecz również do chodnika przyległego do ogrodzenia działki, podwórza, ogrodu, żywopłotu.

Właściciel jest zwolniony z obowiązku uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – wtedy należy to do obowiązków gminy, która pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku. 
Może być również zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli zlecił odśnieżanie i usuwanie lodu zarządcy nieruchomości (administratorowi) albo wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy, zawodowo trudniącemu się taką działalnością. Wtedy odpowiedzialność będzie po stronie tych podmiotów. Inaczej jest w przypadkach, gdy czynności porządkowe powierzono dozorcy lub innemu pracownikowi zatrudnionemu przez właściciela nieruchomości na podstawie stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej (dzieło, zlecenie) – wówczas zaniedbania z jego strony obciążają samego właściciela (art. 429 i 430 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Kto ma odśnieżać posesje

Miejscami, w których często dochodzi (nie tylko zimą) do szkód na skutek zaniedbań w odśnieżaniu i utrzymywaniu porządku i czystości na co dzień, są tereny prywatnych posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wejścia do sklepów lub punktów usługowych. Za utrzymanie tych miejsc, zarówno wewnątrz budynku lub lokalu jak i na terenie posesji, poza budynkiem, odpowiadają ich właściciele lub najemcy.

Co z usuwaniem śniegu z dachów

Co roku w specjalnych komunikatach powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, odwołując się do przepisów prawa budowlanego, przypominają jakie obowiązki spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomości. W razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie
z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.). Wynika z tego, że właściciele nieruchomości powinni dodatkowo usuwać nawisy śnieżne i sople, a także uprzątać śnieg i lód z dachów i elewacji budynków. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób lub mieniu, znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Zasady prawne odpowiedzialności

Podstawę ich odpowiedzialności określa art. 415 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania takiego działania – zasada winy, czyli naruszenia określonych obowiązków poprzez niedopełnienie swoich powinności. Poszkodowany, który dochodzi swoich roszczeń, musi wskazać, kto ponosi winę oraz jakich dopuścił się zaniedbań, wskutek czego on odniósł obrażenia lub uszkodził/utracił swoje mienie. Do stwierdzenia istnienia odpowiedzialności konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek: powstanie szkody (np. złamanie ręki wskutek upadku na śliskim chodniku) musi bezpośrednio wynikać z zawinionego działania lub zaniechania koniecznego działania (np. chodnik, na którym doszło do upadku nie został odpowiednio i na czas odśnieżony i przede wszystkim musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem działania.

Trudności w ustaleniu winy

Szczególnego trudne w okresie zimy (lub w ciągu roku w przypadku wystąpienia innych kataklizmów atmosferycznych) jest wskazanie winnego. Winy nie można oceniać w oderwaniu od szeregu obiektywnych przesłanek. W przypadku szczególnie trudnych warunków atmosferycznych, (jak: ciągłych i intensywnych opadów śniegu) niemożliwy do utrzymania jest stan całkowitego bezpieczeństwa na przykład na chodnikach. Dlatego też, w części przypadków dopiero sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy zostały właściwie wykonane wszelkie możliwe czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia, przez osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Może się okazać, że mimo podjętych działań zarządca, właściciel lub administrator nie byli w stanie zapanować nad skutkami zjawiska atmosferycznego. Wówczas, nikt nie będzie odpowiedzialny za powstałą szkodę, oczywiście pod warunkiem, że podjęte zostały wszelkie konieczne działania.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA NASZYM POŚREDNICTWEM