Obowiązki kontrolne właściciela budynku

Obowiązki kontrolne

Sprawdź obowiązki kontrolne związane z posiadaniem, zarządzaniem i użytkowaniem budynku mieszkalnego

Utrzymywanie należytego stanu technicznego

Budynek mieszkalny należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
W tym celu Ustawodawca wprowadził obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, które powinny być dokonywane co najmniej raz w wyznaczonym przedziale czasowym. Obowiązek przeprowadzania kontroli musi być spełniony przez właściciela lub zarządcę danego budynku (art. 62 ust. 1 Prawo Budowlane).

Obiekt budowlany w czasie jego użytkowania powinien być poddawany kontrolom stanu technicznego. 

Co najmniej raz w roku powinien przejść:

 • okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust.1 pkt 1a) Prawa Budowlanego);
 • okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust.1 pkt 1b) Prawa Budowlanego);
 • okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust.1 pkt 1c) Prawa Budowlanego);
Co najmniej raz na 5 lat powinien przejść:

 • okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust.1 pkt 1a) Prawa Budowlanego);
  okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust.1 pkt 1b) Prawa Budowlanego);
  okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust.1 pkt 1c) Prawa Budowlanego);

Obowiązek okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 a) Prawa Budowlanego nie dotyczy właścicieli i zarządców: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (wolnostojących lub
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku) obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę (wskazanych w art. 29 ust. 1 Prawa Budowlanego). Pozostałe obowiązki odnoszą się do wszystkich budynków mieszkalnych.

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 6 Prawa Budowlanego) powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, a w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Po dokonaniu kontroli mistrz kominiarski sporządza protokół pokontrolny. Po kontroli właściciel lub zarządca danego obiektu budowlanego mają obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń wskazanych w protokole z kontroli. Ponadto należy uwzględnić obowiązek czyszczenia przewodów kominowych, który zgodnie § 30 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – trzeba usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli miejscowe przepisy nie stanowią inaczej
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1) – co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1) – co najmniej raz na 6 miesięcy;

Natomiast zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej 1 raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Sam obowiązek czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w domach jednorodzinnych mieszkalnych może zostać wypełniony przez osobę bez specjalnych uprawnień np. przez ubezpieczonego we własnym zakresie. Należy jednak podkreślić, że wypełnianie obowiązku regularnego czyszczenia ww. przewodów nie zwalnia z konieczności poddania instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych okresowej kontroli (tzw. przeglądowi) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (zgodnie z wskazanymi powyżej zapisami Prawa Budowlanego).

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych

Kontrolę tą powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (art. 62 ust. 5 Prawa Budowlanego).

Pozostałe rodzaje kontroli

Pozostałe rodzaje kontroli powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Protokół potwierdzający sprawność danej instalacji po przeprowadzonej kontroli powinien być przechowywany przez właściciela budynku w celu okazania np. w sytuacji wystąpienia szkody.

Nakaz przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, właściwy organ nadzoru budowlanego – zgodnie z art. 62 ust. 3 Prawa Budowlanego – nakazuje przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego. Wydanie nakazu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego jest związane ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego nieodpowiedniego stanu technicznego budynku, który może potencjalnie spowodować zagrożenie któregokolwiek z dóbr wskazanych przez ustawodawcę. Organ nadzoru budowlanego wydaje nakaz przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego w formie pisemnej decyzji. W decyzji nakazującej przeprowadzenie tego typu kontroli organ nadzoru budowlanego może nałożyć również obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego całości obiektu lub jego części. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywa odpowiedzialność w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie kontroli lub bezpośrednio po jej przeprowadzeniu – usunąć wykryte uszkodzenia oraz uzupełnić stwierdzone braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności: katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 Prawa Budowlanego).

Konsekwencje naruszenia obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli oraz przechowywania dokumentów

Naruszenie wskazanego w art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego zagrożone jest karą grzywny (art. 93 pkt 8 Prawa Budowlanego). Zgodnie z art. 93 pkt 9 Prawa Budowlanego karą grzywny zagrożone jest również naruszenie obowiązku przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym oraz obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA NASZYM POŚREDNICTWEM