Ubezpieczenie domku letniskowego - Centrum Ubezpieczeń ✔️

Ubezpieczenie Domku letniskowego

Ubezpieczenie, które ochroni Twój domek letniskowy

UBEZPIECZENIA DOMKÓW LETNISKOWYCH

UBEZPIECZENIE DOMKU LETNISKOWEGO – jest to roczne ubezpieczenie skierowane do właścicieli domków letniskowych, którego celem jest udzielenie im finansowej pomocy w przypadku szkód, do których może dojść wskutek różnych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju. Mając takie ubezpieczenie właściciel domku letniskowego nie będzie musiał pokrywać z własnej kieszeni kosztów naprawienia szkód powstałych nagle i niespodziewanie, ponieważ zrobi to za niego ubezpieczyciel. Dzięki takiemu ubezpieczeniu nie uszczupli też finansów rodziny i będzie miał środki na usunięcie powstałych szkód.

Czym jest domek letniskowy dla ubezpieczyciela?

Towarzystwa ubezpieczeniowe pojęcie „domek letniskowy” najczęściej definiują jako dom zamieszkiwany czasowo (rzadziej są to domki całoroczne), użytkowany w celach rekreacyjnych, wypoczynkowych i koniecznie musi być na stałe związany z gruntem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych ubezpiecza domki letniskowe dopiero po zakończonym etapie budowy, ale są też i takie, które ubezpieczają domki letniskowe już w trakcie budowy, prowadzonej zgodnie z prawem budowlanym.

Ubezpieczenie domku lotniskowego - na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi są duże różnice zarówno w samej definicji „domku letniskowego”, warunków jakie musi spełniać, by można go było objąć ochroną ubezpieczeniową, jak i w konstrukcji i zakresie samego ubezpieczenia oraz wysokości składki ubezpieczeniowej. Na przykład jedne towarzystwa ubezpieczeniowe warunkują zawarcie umowy ubezpieczenia domku letniskowego od ubezpieczenia przez nich najpierw domu/mieszkania (wtedy będą dwie odrębne polisy), inne ubezpieczą go tylko tylko łącznie z zawarciem umowy ubezpieczenia domu/mieszkania (wtedy będzie to jedna polisa), jeszcze inne nie stawiają takiego warunku i ubezpieczenie domku letniskowego traktują jako odrębną umowę, niezależną od ubezpieczenia domu/mieszkania. Istnieją również różnice między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w podejściu do konstrukcji domków letniskowych, ich lokalizacji i wielkości powierzchni użytkowej,
a nawet wielkości powierzchni działki, na której są zbudowane. 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie decydują się na podjęcie ryzyka ubezpieczenia domków letniskowych o konstrukcji łatwopalnej (najczęściej drewnianych), położonych na terenach ogródków działkowych, o powierzchni użytkowej większej od określonej przez nich w warunkach ogólnych (na przykład powyżej 35m2 lub 50m2). Można również spotkać się z określeniem maksymalnej powierzchni działki, na której domek letniskowy został wybudowany. Inne towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają takich ograniczeń, podejmą takie ryzyko bez zwiększenia składki, a jeszcze inne podejmą takie ryzyko, ale już za odpowiednio wyższą składkę ubezpieczenia. Jeszcze inne w swojej ofercie w ogóle nie mają ubezpieczenia domków letniskowych.

Co obejmuje ubezpieczenie domku letniskowego?

Zazwyczaj ochroną ubezpieczeniową objęte są mury domku letniskowego ze stałymi elementami i znajdującym się w nim wyposażeniem, u niektórych ubezpieczycieli także mienie znajdujące się na tarasie lub w ogrodzie. Wraz z domkiem letniskowym można też ubezpieczyć garaż, budynek gospodarczy, budowle („mini architekturę”, w tym ogrodzenie) znajdujące się na posesji oraz ruchomości znajdujące się w tych pomieszczeniach. Zakres tego ubezpieczenia u poszczególnych ubezpieczycieli bywa bardzo różny. Prawie wszystkie towarzystwa w zakresie „pożaru i innych zdarzeń losowych” uwzględniają ryzyko wystąpienia: pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna i upadku statku powietrznego. Inne traktują ten zakres znacznie szerzej dodając ochronę szkód powstałych wskutek: dymu i sadzy, deszczu, gradu, silnego wiatru, naporu śniegu, lodu, mrozowego pęknięcia rur lub instalacji, lawiny, obsunięcia się ziemi, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadku drzew, budowli. W zależności od towarzystwa ochronę ubezpieczeniową można poszerzyć między innymi o: koszty poszukiwania przyczyn szkody, skutki dewastacji, wandalizmu, przepięcia, stłuczenie elementów szklanych, ryzyko wystąpienia powodzi, ubezpieczenie ogrodu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy też o możliwość wsparcie po szkodzie.

Ochrona domku letniskowego przed złodziejami

Bardzo ważne jest również ubezpieczenie domku letniskowego przed kradzieżą z włamaniem, tym bardziej, że przez znaczną część roku pozostaje niezamieszkały, co może stanowić łatwy łup dla złodziei, jeśli nie będzie solidnie zabezpieczony. Jednak, żeby móc skorzystać z tego ubezpieczenia, przede wszystkim drzwi i okna domku muszą być odpowiednio zabezpieczone. Każdy ubezpieczyciel w swoich warunkach ogólnych informuje jak powinny być zabezpieczone okna i drzwi (na przykład: rodzaje zamków w drzwiach, kraty i żaluzje antywłamaniowe w oknach), żeby domek mógł być objęty ubezpieczeniem od kradzieży, a także od dewastacji i wandalizmu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie domku letniskowego?

Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte między innymi: namioty, garaże metalowe, domki opuszczone, domki w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub które ze względu na swój stan techniczny nie nadają się do zamieszkania, wybudowane niezgodnie z prawem budowlanym, budynki i budowle użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, a także znajdujące się w nich: wartości pieniężne, biżuteria, futra, kosztowności osobiste ze złota, srebra, platyny, pereł, kamieni szlachetnych, dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą zwolnione z odpowiedzialności na przykład: w sytuacji braku obowiązkowych przeglądów technicznych (art. 62 ust. 1 Prawo Budowlane), pękania mrozowego wewnątrz budynku, jeśli spadek temperatury nastąpił z winy użytkownika, zalegania śniegu lub lodu, jeśli do szkody przyczynił się zły stan techniczny ubezpieczonego przedmiotu.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA DOMKU LETNISKOWEGO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM