Ubezpieczenie domów i mieszkań w budowie - Śląsk

UBEZPIECZENIE Domów i Mieszkań w budowie

Ubezpieczenie, które ochroni Twój dom lub mieszkanie podczas budowy

UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ W BUDOWIE

Oferujemy sprawdzone Ubezpieczenie domu lub mieszkania w budowie, a także przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie – to ubezpieczenie, które pozwala objąć ochroną ubezpieczeniową dom/mieszkanie ze stałymi elementami, garaż ze stałymi elementami lub budynek gospodarczy także ze stałymi elementami oraz budowle na posesji (na przykład: nawierzchnie chodników, placów, podjazdów, ogrodzenie, oświetlenie) oraz materiały i wyposażenie budowlane znajdujące się na placu budowy lub wewnątrz ubezpieczanych nieruchomości. Ubezpieczenie stałych elementów obejmuje zarówno stałe elementy wnętrz już zainstalowane jak i jeszcze niezainstalowane. Nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe na etapie budowy ochroną obejmują domki letniskowe, zdecydowanie częściej można je ubezpieczyć już po zakończonej budowie.

Od czego można ubezpieczyć dom lub mieszkanie w budowie?

Wymienione powyżej mienie na etapie budowy najczęściej można ubezpieczyć w zakresie (jest on różny u poszczególnych ubezpieczycieli) od zdarzeń losowych:

 • pożaru,
 • huraganu,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • lawiny,
 • zapadania lub osuwania się ziemi,
 • zalania,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku statku powietrznego,
 • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie,

który za dodatkową składkę można rozszerzyć o wystąpienie:

 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu lub dokonanie czynu wandalizmu,

a także poszerzyć ochronę o ubezpieczenie:

 • kosztów ochrony prawnej,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Ubezpieczeniem od kradzieży można objąć stałe elementy ubezpieczanych nieruchomości, materiały i wyposażenie budowlane znajdujące się na placu budowy lub wewnątrz nieruchomości.

Dlaczego warto ubezpieczyć dom w budowie?

Na etapie prowadzenia budowy swojej inwestycji jakakolwiek szkoda, to dla właściciela/ ubezpieczonego niespodziewane, najczęściej wysokie dodatkowe koszty, które musi przeznaczyć na jej naprawienie, a także zaburzenie planu prac budowy, co
w konsekwencji może doprowadzić do wzrostu kosztów budowy i zdezorganizowania dalszych prac. Posiadając ubezpieczenie domu w budowie, wielu tych problemów można uniknąć. Finansowe skutki powstałych szkód za właściciela/ubezpieczonego przejmie na siebie ubezpieczyciel, co zdecydowanie przyspieszy i ułatwi naprawienie powstałej szkody i prowadzenie dalszych prac budowlanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dodatkowo, gdy zajdzie taka konieczność, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty akcji ratowniczej, rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Za rozpoczęcie budowy uważa się już etap prac przygotowawczych na placu budowy (na przykład niwelacja terenu, pomiary geodezyjne, budowa obiektów tymczasowych), natomiast za zakończenie budowy uważa się otrzymanie zezwolenia na użytkowanie lub faktyczne zamieszkanie w nowym domu/mieszkaniu po otrzymaniu wszystkich wymaganych prawem odbiorów.

KUP UBEZPIECZENIE

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA BUDOWY DOMU/MIESZKANIA
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM