Ubezpieczenie domów i mieszkań - Katowice - CUBII

UBEZPIECZENIA DOMÓW i MIESZKAŃ

Ubezpieczenie, które ochroni Twój dom i mieszkanie oraz ich wnętrze.

UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ

UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ – są to ubezpieczenia roczne, dwuletnie  lub trzyletnie skierowane do właścicieli, najemców oraz użytkowników na innej podstawie prawnej domów i mieszkań wraz z ich wyposażeniem. Żeby więc móc ubezpieczyć określoną nieruchomość i jej wyposażenie, trzeba być ich właścicielem, najemcą, posiadać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu albo użytkować je na podstawie innej umowy.

Przedmiotem tych ubezpieczeń (w zależności od ubezpieczyciela) mogą być: dom/mieszkanie z elementami stałymi i pomieszczeniem przynależnym, tylko jego elementy stałe lub same mury, także elementy zamontowane na dachu lub elewacji, dom/mieszkanie w budowie, ruchomości domowe, czyli wyposażenie domu/mieszkania, budynek gospodarczy, garaż i znajdujące się w nich mienie, budowle, domek letniskowy z ruchomościami, rośliny w ogrodzie. Można też ubezpieczyć dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, przedmioty wartościowe, szyby i elementy szklane, wartości pieniężne a nawet nagrobek.

Elementy stałe domu/mieszkania to: instalacje (na przykład: wodna, gazowa, kanalizacyjna, elektryczna, radiowo – telewizyjna), armatura sanitarna (na przykład: kabina prysznicowa, wanna, umywalka, sedes, zlewozmywak), ścianki działowe, tynki, sufity, podłogi okładziny ścian, przyłącza mediów (na przykład: grzejniki, gniazdka, piece, kominki), meble kuchenne wykonane na wymiar, wbudowane szafy, wnękowe, zabudowa balkonów i tarasów. Natomiast elementy stałe zamontowane na zewnątrz to między innymi: rynny, instalacja odgromowa, parapety zewnętrzne, okiennice, markizy, kolektory słoneczne i fotowoltaiczne, anteny radiowo – telewizyjne, oświetlenie.

Ubezpieczenia domów, mieszkań chronią ich właścicieli przed koniecznością pokrywania z własnej kieszeni kosztów likwidacji skutków szkód, które mogą powstać wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych oraz wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju. Często wskutek tych zdarzeń można stracić dorobek całego życia. Dzięki polisie w przypadku poniesionych strat w ubezpieczonym mieniu (zniszczenia, uszkodzenia lub utraty) wskutek różnych zdarzeń losowych, ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe ze strony ubezpieczyciela. Nagłych, nieprzewidzianych wydatków na pokrycie powstałych strat, czasami bardzo wysokich, nie będzie musiał ponosić z własnej kieszeni,  przyspieszy to naprawienie szkód jak również powrót wszystkich domowników do normalnego życia sprzed powstałej szkody.

Dodatkowo ubezpieczenie domów/mieszkań można poszerzyć o ochronę ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych powodzią, zalaniem, aktem dewastacji czy też wandalizmu. Można też włączyć ochronę ryzyka powstania szkody mrozowej, przepięcia oraz usługi assistance i pomocy medycznej, a także ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo ubezpieczyciel może pokryć koszty akcji ratowniczej (czyli działań mających na celu ratowanie mienia zagrożonego szkodą lub działań mających na celu zapobieżenia wystąpienia ewentualnej szkody, w szczególności działań podjętych przez straż pożarną, policję i inne wyspecjalizowane jednostki), koszty uprzątnięcia po szkodzie lub poszukiwania przyczyn szkody. Wybór zakresu ubezpieczenia i jego wysokości należy do ubezpieczającego.

W ubezpieczaniu domu bardzo ważne jest z czego jest zbudowany, czy jest to konstrukcja palna (często drewniana), o podwyższonym ryzyku pożarowym, czy niepalna. Niektóre towarzystwa wyrażają zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową drewnianych domów bez podwyższania składki. Jednak częściej proponują to ubezpieczenie ze znacznie podwyższoną składką. Inne nie przyjmują takiego ryzyka ubezpieczeniowego w ogóle. Ubezpieczenie domu/mieszkania obejmuje również elementy zewnętrzne budynku zainstalowane na dachu lub na elewacji, takie jak na przykład: rynny, instalacje odgromowe, systemy słoneczne, anteny tv. Jeśli systemy słoneczne (kolektory słoneczne lub systemy fotowoltaniczne) będą zainstalowane poza budynkiem, wtedy ubezpiecza się je jako budowle. Wraz z domem można także ubezpieczyć garaż, jeśli jest częścią ubezpieczanego domu, znajduje się na tej samej posesji, lub w pewnej (określonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe) odległości od niej albo w tej samej miejscowości, zależnie od warunków przyjętych przez ubezpieczyciela. Można także ochroną ubezpieczeniową objąć znajdujące się na posesji przydomowe oczyszczalnie ścieków, budynki gospodarcze, roślinność
w ogrodzie (drzewa i krzewy zasadzone w gruncie, donicach lub skrzynkach) i budowle. Budowle to stale związane z gruntem między innymi: ogrodzenia (wraz ze skrzynkami pocztowymi i siłownikami), altany, lampy ogrodowe, murowane grille, studnie, chodniki, podjazdy, śmietniki, baseny, fontanny, korty, piaskownice, oczka wodne, wiaty, nawierzchnie placów i podjazdów.

Zarówno w ubezpieczeniu domu jak i mieszkania bardzo ważny jest adres administracyjny, ponieważ wskazuje na strefę powodziową i daje podpowiedź o wartości rynkowej nieruchomości w danej miejscowości czy też dzielnicy, chociaż ostatecznie o wartości domu/mieszkania decyduje jego właściciel. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie stosują podziału kraju na strefy powodziowe. Sprawdzają możliwość wystąpienia powodzi w miejscu konkretnego adresu. W przypadku mieszkania istotne jest również położenie tego mieszkania na parterze, piętrze pośrednim czy też na ostatnim. Wraz z mieszkaniem ubezpieczyć też można pomieszczenie przynależne do tego mieszkania, garaż, piwnicę lub miejsce parkingowe znajdujące się obok budynku wielomieszkaniowego.

Cena domu/mieszkania, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego albo obejmuje wartość murów i elementów stałych łącznie, albo oddzielnie. Elementy stałe to między innymi: elementy zewnętrzne budynku, znajdujące się na dachu lub elewacji, kaloryfery, podłogi, parapety, ścianki działowe, instalacje, schody, okna, drzwi, żaluzje, generalnie to wszystko, czego nie można przesunąć, przestawić bez użycia narzędzi lub bez demontażu. 

W ogólnej wartości ubezpieczanego domu/mieszkania oprócz wartości jego murów należy także wyodrębnić wartość wszystkich pozostałych przedmiotów, które się w nim znajdują, jego wyposażenia, czyli tak zwanych ruchomości domowych. Ruchomości domowe to jest to wszystko, co się „wysypie” jeśli dom/mieszkanie przewrócimy „do góry nogami”, na przykład: sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, meble, dywany, obrazy, firanki, telefony, komputery, odzież, porcelana, sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, biżuteria, kosztowności, wartości pieniężne, sprzęt turystyczny, sportowy, wózki dziecięce i inwalidzkie, zbiory kolekcjonerskie, obrazy, inne dzieła sztuki, a także sprzęt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli fakt prowadzenia działalności gospodarczej w ubezpieczanym domu/mieszkaniu został zgłoszony przed zawarciem jego ubezpieczenia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo różnie podchodzą do kwestii prowadzenia działalności gospodarczej w ubezpieczanym domu/mieszkaniu. Jedne towarzystwa uzależniają ubezpieczenie takiej nieruchomości od zajmowanej powierzchni przez prowadzoną działalność. Na przykład jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności nie przekracza 30% lub 50% powierzchni domu/mieszkania, towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpieczy taką nieruchomość bez podwyższenia składki z tego powodu. Natomiast wszystkie towarzystwa zgodne są co do rodzaju prowadzonej działalności. Dopuszczają ubezpieczenie domu/mieszkania, w którym właściciel prowadzi działalność gospodarczą, jeśli jest to działalność biurowa, artystyczna lub usługowa (jak np. fryzjer, kosmetyczka, drobny handel, notariusz, biuro rachunkowe). Natomiast nie wyrażają zgody na ubezpieczenie, jeśli w danym domu (w mieszkaniu jest to raczej niemożliwe) prowadzony jest warsztat samochodowy, lakierniczy, stolarski, meblowy, tapicerski, handel hurtowy lub jest stosowanie, przechowywanie czy też przetwarzanie gazów albo cieczy palnych.

Posiadane mienie można ubezpieczyć (w zależności od jego wieku i przyjętych założeń przez ubezpieczyciela) według:

 • wartości odtworzeniowej – która pozwala na odtworzenie lub odkupienie przedmiotu ubezpieczenia (o takich samych lub maksymalnie zbliżonych parametrach, gatunku, rodzaju) w cenie zakupu. Tak ubezpiecza się (w zależności od ich wieku): budynki, budowle, nagrobki, stałe elementy, ruchomości domowe, domki letniskowe;
 • wartości rzeczywistej – która pozwala na odtworzenie lub odkupienie przedmiotu ubezpieczenia w cenie równej wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień zużycia technicznego. Tak ubezpiecza się (w zależności od ich wieku): budynki, budowle, stałe elementy, ruchomości domowe, szyby, domki letniskowe;
 • wartości rynkowej (mieszkanie) – która pozwala na odtworzenie lub odkupienie ubezpieczanego przedmiotu (o tym samym lub bardzo zbliżonym standardzie) w cenie równej jego średniej cenie zakupu na danym terenie;
 • wartości pieniężnej – przedstawia się do ubezpieczenia krajowe i zagraniczne środki płatnicze.
W zależności od przedmiotu i rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego rozróżnia się dwa systemy ubezpieczenia:
 • na SUMY STAŁE – w którym ubezpieczający ustala sumy ubezpieczenia na poziomie maksymalnej wartości ubezpieczanych przedmiotów. Zakłada się, że w przypadku określonego ryzyka ubezpieczeniowego dany przedmiot ulegnie zniszczeniu w 100%-ach. Tak ubezpiecza się przede wszystkim przedmioty od pożaru i innych zdarzeń losowych (bo ogień nie wybiera) na przykład: budynek mieszkalny, mieszkanie, budynek gospodarczy, budowle, stałe elementy wnętrz, budynek w budowie, budynek w rozbudowie, dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, domek letniskowy;
 • na PIERWSZE RYZYKO – w którym ubezpieczający ustala sumy ubezpieczenia na poziomie równym wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody ubezpieczanych przedmiotów, do której może dojść wskutek określonych zdarzeń losowych, na przykład kradzieży. Zakłada się, że w przypadku zajścia danego ryzyka ubezpieczeniowego zniszczeniu może ulec tylko część przedmiotów. Na przykład: podczas kradzieży złodziej prawdopodobnie nie wyniesie z mieszkania wszystkich znajdujących się w nim przedmiotów, a tylko kilka wybranych przez siebie. Tak ubezpiecza się: stałe elementy wnętrz, ruchomości domowe, szyby, koszty wynajmu lokalu zastępczego, nagrobki, koszty ochrony prawnej, ruchomości w domku letniskowym, ryzyko dewastacji, ryzyko szkód elektrycznych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, w zależności od przyjętej konstrukcji, proponują ubezpieczenia domów mieszkań albo w zakresie:

 • „ryzyk nazwanych” – czyli zamkniętego katalogu zdarzeń. W takiej konstrukcji ubezpieczenia świadczenia będą wypłacane tylko w przypadku zajścia zdarzeń wymienionych w warunkach ogólnych;
 • „All risks” – czyli otwartego katalogu zdarzeń. W takiej konstrukcji ubezpieczenia świadczenia nie będą wypłacane w przypadku zajścia zdarzeń wymienionych w warunkach ogólnych.
W obu przypadkach w warunkach ogólnych towarzystwa ubezpieczeniowe informują o wyłączeniach, czyli sytuacjach, w których może nie dojść do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Na przykład częstą przyczyną powstania szkody bywa tak zwane „rażące niedbalstwo” (na przykład: niewyłączone żelazko spowodowało pożar), które zazwyczaj bywa objęte przez towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczeniem „All risks”. Jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają je włączone do zakresu ubezpieczenia „ryzyk nazwanych”, a jeszcze inne nie obejmują tego swoim zakresem i w przypadku szkody spowodowanej rażącym niedbalstwem nie będzie wypłaty świadczenia. W zakresie ryzyk nazwanych często też nie ma ochrony szkód spowodowanych graffiti, przez przenikanie wód gruntowych wskutek powodzi lub deszczu nawalnego, czy też spowodowane przez dzikie zwierzęta.

W zakresie ryzyk nazwanych najczęściej są wymieniane:

 • deszcz nawalny (przez jednych ubezpieczycieli oceniany na podstawie parametrów uzyskanych z IMiGW przez innych na podstawie faktycznego stanu rozmiaru szkód
  w miejscu ubezpieczenia);
 • dym i sadza (jako produkty spalania);
 • eksplozja (gazów, pyłów lub pary);
 • grad;
 • huk ponaddźwiękowy;
 • lawina;
 • ogień (pożar);
 • osuwanie się ziemi (nie spowodowane działalnością człowieka);
 • piorun (w zależności od ubezpieczyciela pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie);
 • silny wiatr (przez jednych ubezpieczycieli oceniany na podstawie parametrów uzyskanych z IMiGW przez innych na podstawie faktycznego stanu rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia);
 • huragan (jego niszczące działanie jest również widoczne w najbliższym sąsiedztwie ubezpieczonego mienia – obejmuje też szkody wyrządzone przez oderwane części na przykład: budynków, drzew);
 • śnieg (napór śniegu na ubezpieczone mienie);
 • lód (napór lodu na ubezpieczone mienie);
 • trzęsienie ziemi;
 • uderzenie pojazdu (u jednych ubezpieczycieli jest to tylko uderzenie obcego pojazdu silnikowego lub szynowego w ubezpieczone mienie; u innych – także uderzenie pojazdu własnego);
 • upadek przedmiotu (na przykład: przewrócenie się domu, drzewa, latarni na ubezpieczone mienie);
 • upadek statku powietrznego (także upadek części lub przewożonego przez niego ładunku);
 • koszt utraty wody lub gazu (wskutek szkody spowodowanej awarią instalacji wodnej grzewczej, gazowej, kanalizacyjnej);
 • zalanie – bezpośrednie działanie wody, pary lub innej cieczy na ubezpieczone mienie wskutek:
  • awarii domowych urządzeń i instalacji,
  • cofnięcia się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej,
  • nieumyślnego pozostawienia odkręconych kranów w sytuacji udokumentowanej przerwy w dopływie wody,
  • opadów atmosferycznych,
  • wydostania się wody z lokalu użytkowanego przez osoby trzecie,
  • zamarzania lub odmarzania cieczy w rurach lub instalacjach w domu/mieszkaniach,
  • uszkodzenia akwarium lub jego osprzętu,
  • awarii lub uszkodzenie łóżka wodnego,
 • zapadanie się ziemi (nie spowodowane działalnością człowieka).

Oprócz wyżej wymienionych, ochronę domów/mieszkań i ich wyposażenia można poszerzyć zawierając dodatkowe umowy ubezpieczenia i płacąc dodatkową składkę:

 • od przepięć (gwałtowana zmiana napięcia prądu, najczęściej bez względu na przyczynę);
 • rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia;
 • od kradzieży z włamaniem i rozboju;

Kradzież – to zabór mienia z pomieszczeń, do którego złodziej dostał się po sforsowaniu wejścia przy użyciu siły i narzędzi, na co wskazują pozostawione ślady;

Rozbój – to usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu należącego do ubezpieczonego w celu jego przywłaszczenia przez sprawcę, który w stosunku do ubezpieczonej osoby zastosował:

 • przemoc fizyczną lub zagroził natychmiastowym jej użyciem, czym doprowadził ją do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
 • oszustwo, czym wprowadził ubezpieczoną osobę w błąd albo wykorzystał jej błąd, która ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogła przeciwstawić się zaborowi swojego mienia. To częste przypadki działania oszustów „metodą na wnuczka” lub „metodą na policjanta”;

W niektórych przypadkach można mówić o tzw. kradzieży zwykłej, gdy po kradzieży nie ma pozostawionych śladów, jak na przykład w sytuacji kradzieży mienia
z ogrodzonej posesji, tarasu, balkonu, roślinności ogrodowej, elementów zewnętrznych budynków, czy też siłowników bram.

 • od dewastacji i wandalizmu;
Dewastacja to celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią podczas dokonywania przez nią kradzieży. Natomiast wandalizm to także celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią ale bez związku z dokonywaną kradzieżą. W ramach tej ochrony ubezpieczyciel pokrywa także tzw. szkody estetyczne powstałe w wyniku tych działań, które nie mają wpływu na funkcjonowanie danego przedmiotu (na przykład: graffiti, zadrapania, zabrudzenia);
 
 • od kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyn szkody (ustalenie przyczyny i zlokalizowanie miejsca powstania szkody);
 • od kosztów akcji ratowniczej (także pokrycie kosztów działań po szkodzie, zakwaterowania zastępczego oraz ochrona podczas przeprowadzki);
 • od stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych elementów szklanych (mogą też być wykonane z tworzyw sztucznych), które w chwili ubezpieczenia nie są uszkodzone
  i są użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ubezpieczenie tym najczęściej można objąć: szyby okienne i drzwiowe (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne), oszklenia dachów, szklane przegrody ścienne (także luksfery), zabudowę balkonów, elementy mebli, lustra zamontowane na stałe, kamienne blaty stołów i szafek, ceramiczne płyty grzewcze, szklane i ceramiczne lub kamienne wykładziny ścienne (ale nie podłogi!), szklane okapy kuchenne, elementy sprzętu AGD, kabiny prysznicowe, umywalki, muszle klozetowe, witraże, akwaria, terraria, szyby kominkowe. Ubezpieczenie niektórych spośród wymienionych elementów dostępne jest tylko w wariancie „All risks”.
 • od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które pokrywa finansowe skutki szkody wyrządzone osobie trzeciej (czynem niedozwolonym) przez ubezpieczonego lub przez jego bliskie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie to może działać tylko w miejscu ubezpieczenia, na terenie Polski, Europy lub świata. Najczęściej obejmuje skutki szkód powstałych wskutek wykonywania czynności (lub zaniechania tego wykonania) w związku:
  • z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego mienia (domu/mieszkania i jego wyposażenia);
  • ze sprawowaną opieką sprawowaną nad małoletnimi dziećmi;
  • z posiadaniem lub użytkowaniem między innymi: rowerów, hulajnóg (także elektrycznych), deskorolek, segway, hoverboard, monowheel, wózków inwalidzkich oraz sprzętu wodnego bez napędu mechanicznego;
  • z posiadaniem zwierząt domowych w domu oraz psa lub kota na posesji (bardzo często także psów ras agresywnych);
  • z posiadaniem pasieki;
  • z uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego;
  • amatorskim uprawianiem sportów;
  • z prywatnym, hobbystycznym użytkowaniem dronów.

Natomiast nie obejmie między innymi szkód: wyrządzonych osobom bliskim, spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, także przez zwierzęta, wyrządzonych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, podczas zarobkowego uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
Dodatkowo ochronę OC można poszerzyć o szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem koni w celach rekreacyjnych, wyczynowym uprawianiem sportów, z posiadaniem nieruchomości w innych lokalizacjach oraz OC wynajmującego i najemcy.

 • assistance jest to ubezpieczenie, które organizuje i pokrywa koszty dojazdu specjalisty i robocizny (między innymi: dekarza, szklarza, ślusarza, elektryka, hydraulika, murarza, stolarzaspecjalisty RTV/AGD/PC, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych);
 • pomoc medyczna – jest to świadczenie usług medycznych działające 24 godziny na dobę, polegające między innymi na zorganizowaniu: wizyty lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pediatry, wizyty pielęgniarki, transportu medycznego, organizacji hospitalizacji w przypadku nagłego zachorowania lub odniesienia obrażeń w nieszczęśliwym wypadku, dostarczenie leków.
 • NNW to ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmujące ochroną osoby bez względu na ich wiek, wykonywaną pracę czy uprawianie sportów amatorskich i działa 24 godziny na dobę na całym świecie. Najczęściej ubezpieczenie to obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu, wypłacając za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia, śmierć i świadczenie pieniężne za dzień pobytu w szpitalu. Często też zakres ubezpieczenia może obejmować zawał serca i udar mózgu.
 • lokalu zastępczego – obejmuje koszty wynajmu lokalu zastępczego, czyli domu, mieszkania lub pokoju hotelowego, jeśli dom/mieszkanie przez określoną w umowie liczbę dni (co najmniej kilka) nie nadaje się do mieszkania;
 • nagrobków (występuje też na rynku ubezpieczeniowym jako osobne ubezpieczenie) obejmuje ochroną płytę nagrobkową, pomnik lub budowlę upamiętniającą zmarłego (mauzoleum) wraz z częściami dekoracyjnymi otoczenia (ławeczka, kostka brukowa, klęcznik); niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają załączenia zdjęcia ubezpieczanego nagrobka.
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego podczas podróży turystyczno – rekreacyjnej od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem lub rabunku;
 • kosztów ochrony prawnej – jest to ubezpieczenie działające w sytuacji, gdy ubezpieczony jest pozwany, podejrzany, oskarżony lub obwiniony w związku z jego czynnościami życia prywatnego i obejmuje koszty obrony jego praw przed polskimi sądami, jak na przykład: • koszty porad, • opinii, • konsultacji, • koszty uzyskania dokumentów i materiałów, • koszty postępowania przed sądem, • koszty adwokackie. Obejmuje wiele gałęzi prawa (poza wyłączonymi) a koszty są pokrywane bez względu na to, czy sprawa zostanie wygrana czy przegrana. Natomiast zakres ubezpieczenia między innymi nie obejmuje kosztów ochrony prawnej poniesionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w związku z wykonywanym zawodem, w postępowaniu w sprawach małżeńskich, w związku z działalnością polityczną lub związkową ubezpieczonego, a także w związku z postępowaniami związanymi ze skutkami wojny (też domowej), aktów terroryzmu, zamieszek, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnego.
 

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie obejmą ochroną ubezpieczeniową domów/mieszkań:

 • przeznaczonych do rozbiórki,
 • niezamieszkałych na stałe,
 • bez pozwolenia na zamieszkanie,
 • bez odbiorów technicznych,
 • budynków przeznaczonych do agroturystyki,
 • budynki niemieszkalne (na przykład: szklarnie, magazyny),
 • ruchomości domowych w domach/mieszkaniach w trakcie budowy w stanie surowym otwartym,
 • mienia znajdującego się w pomieszczeniach bez właściwego zabezpieczenia,
 • sprzętu audiowizualnego, biżuterii, aparatów fotograficznych, komputerów, instrumentów muzycznych, walut, dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich przechowywanych w garażach, piwnicach, na strychach, w pomieszczeniach gospodarczych.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA DOMU/MIESZKANIA
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM