Ubezpieczenie floty samochodowej - Katowice i Śląsk - CUBII.PL

UBEZPIECZENIE Floty samochodowej

Ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej jest przeznaczone dla właścicieli co najmniej kilku pojazdów

UBEZPIECZENIE FLOTY

Ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej – jest to ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli co najmniej kilku pojazdów, którzy chcą je ubezpieczyć w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo różnie określają liczbę pojazdów tzw. małych (mikro) flot. Towarzystwa ubezpieczeniowe jako minimalną liczbę pojazdów do ubezpieczenia w takiej umowie generalnej najczęściej przyjmują 5-6 sztuk, natomiast jako górną granicę: od 9 do 30 pojazdów (ponad tę liczbę pojazdów flotę należy już potraktować jako flotę korporacyjną). Muszą to być pojazdy zarejestrowane i dopuszczone do ruchu w Polsce, czyli posiadające ważne badania techniczne, o DMC do 3,5 t. Wartość ubezpieczanego pojazdu może być przyjęta w wartości brutto, lub w wartości obniżonej o przysługujący ubezpieczonemu do odliczenia wartość podatku VAT. Będzie to skutkowało wypłatą odszkodowania w kwocie brutto lub w kwocie obniżonej o podatek VAT. 

Dla kogo jest skierowane Ubezpieczenie Flotowe?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych przyjmuje, że właścicielami floty pojazdów może być osoba fizyczna, firma lub grupa kapitałowa. Jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, by pojazd przeznaczony do ubezpieczenia flotowego w dowodzie rejestracyjnym miał wpisany regon, czyli nie może to być ani osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ani spółka cywilna.

Dla właścicieli jest to bardzo korzystna forma ubezpieczenia tych pojazdów z kilku powodów. Przede wszystkim ubezpieczenia takiej floty są tańsze niż ubezpieczenia zawierane indywidualnie, czyli właściciele mają możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, mają  także możliwość negocjacji ceny. Bardzo duży wpływ na cenę ubezpieczenia floty, oprócz marki, czy pojemności silnika, ma nie tylko jej historia szkodowa (zarówno wartość szkód jak i ich ilość, najczęściej za okres minionych 3 lat), struktura i wiek pojazdów, sposób wykorzystywania pojazdów w firmie,  ale też polityka flotowa w firmie i podjęte działania ograniczające ryzyko powstania szkody. Co bardzo ważne, szkoda na jednym pojeździe nie powoduje podniesienia składki na pozostałych. Podobnie jak podwyższenie składki na przykład ze względu na sposób wykorzystywania pojazdu dotyczy konkretnego pojazdu a nie całej floty. 

Ubezpieczenie flotowe to również oszczędność czasu dla właściciela. Sprawy formalne zawiera raz do roku, a nie kilka czy kilkadziesiąt razy w roku. Wszelkie formalności związane z funkcjonującą umową ubezpieczenia flotowego (na przykład kupno czy sprzedaż pojazdu, kolejne terminy płatności) pomaga załatwiać opiekujący się tą umową agent ubezpieczeniowy – opiekun floty. Ponieważ ubezpieczenie floty jest umową generalną obejmującą od kilku do kilkudziesięciu pojedynczych umów ubezpieczenia komunikacyjnego z góry ustalonymi składkami, pośrednik jest również zobowiązany do terminowego wystawiania polis dla pojazdów objętych taką umową. Ubezpieczający natomiast ma obowiązek terminowego opłacania składek i nie może z tej umowy zrezygnować w trakcie jej trwania. Umowę zawiera się na 12 miesięcy.

Pojazdy floty muszą być ubezpieczone w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów komunikacyjnych, mogą/muszą też być ubezpieczone w zakresie Auto Casco – AC (ubezpieczyciele wymagają ubezpieczenia przynajmniej 50% pojazdów floty w tym zakresie) z możliwym rozszerzeniem o kradzież dla flot samochodowych, Zielonej Karty, NNW i Assistance. Ubezpieczenia te działają analogicznie jak w ubezpieczeniach indywidualnych.

W zakresie AC pojazdy (wraz z wyposażeniem) są ubezpieczane od uszkodzeń, całkowitego zniszczenia, ryzyka utraty jego elementów lub wspomnianej kradzieży. Ubezpieczenie to jest zawierane w formule all risks, co daje szerszą ochronę, niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. Bardzo często ubezpieczyciele uzależniają zawarcie umowy AC od określonego wieku pojazdu, jego rodzaju i wartości. Są też i takie towarzystwa ubezpieczeniowe, które nie wymagają spełnienia takich warunków i ubezpieczają  pojazdy bez względu na ich wiek, rodzaj czy wartość. 

W określonych sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęściej może się tak zdarzyć, gdy szkoda będzie spowodowana:

 • umyślnie,
 • pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu,
 • kierującym pojazdem bez ważnych uprawnień,
 • kierującym pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innych środków
  odurzających, psychotropowych,
 • udziałem w konkursach, rajdach, zawodach, treningach,
 • w ogumieniu bez uszkodzeń innych elementów pojazdu (chyba, że uszkodzenie spowodowały osoby trzecie,
 • niewłaściwym załadowaniem i przewożeniem ładunku (bagażu).

Przygotowując ofertę ubezpieczenia pojazdów floty jej właściciel wypełnia formularz, w którym oprócz danych pojazdów i informacji o firmie, bardzo często proszony jest również o podanie informacji na przykład takich jak:

 • czy obszarem działania firmy jest tylko Polska czy też Polska i Europa,
 • czy pojazdem będą przewożone materiały łatwopalne i niebezpieczne (przy czym zwyżka z tego tytułu dotyczyć będzie konkretnego pojazdu a nie całej floty),
 • czy do pojazdu będzie przypisany określony kierowca, czy też będą to różne osoby,
 • czy pracownicy korzystają z tych pojazdów poza godzinami pracy,
 • jaki jest system zarządzania flotą w firmie,
 • czy pojazdy są wynajmowane,
 • czy firma posiada pojazdy wolnobieżne dopuszczone do ruchu i czy te pojazdy
  poruszają się po drogach publicznych,
 • czy firma posiada pojazdy specjalne i do czego są wykorzystywane,
 • czy pojazdy biorą udział w rajdach, wyścigach,
 • czy pojazdy są wykorzystywane do jazd demonstracyjnych, próbnych, testowych,
 • czy pojazdy są wykorzystywane jako rekwizyty,
 • czy pojazdy są wykorzystywane do praktycznych kursów nauki jazdy,
 • czy pojazdy są przeznaczone do zarobkowego przewożenia osób.

KUP POLISĘ

zapraszamy do wykupienia polisy
ubezpieczenia floty samochodowej
za naszym pośrednictwem​