Ubezpieczenie komunikacyjne - umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe

NNW – Szyby – Opony – Bagaż – Zdrowie – ASS – Zielona Karta – Ochrona zniżek OC, AC – Ochrona prawna – Szkody parkingowe

UBEZPIECZENIA DODATKOWE

W ubezpieczeniach komunikacyjnych ochronę pojazdu można poszerzyć o tzw. umowy dodatkowe, których uruchomienie najczęściej wiąże się z opłatą dodatkowej składki. Przy czym niektóre zdarzenia ubezpieczeniowe w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym mogą być przedmiotem właśnie takiej ochrony dodatkowej i dodatkowej składki, w innym towarzystwie mogą być elementami umowy AC (na przykład ubezpieczenie szyb), Assistance (na przykład ubezpieczenie opon), lub następstw nieszczęśliwych wypadków (na przykład rehabilitacja) i wtedy nie ma za nie dodatkowej składki, wchodzą w zakres umowy AC.

Najczęściej występują poniższe umowy dodatkowe:

Assistance

ASSISTANCE – jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje organizację i pokrywa koszty pomocy w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii. Pomoc ta jest dostępna 24h/dobę przez 7 dni tygodnia i polega na naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia, a jeśli jest to niemożliwe, na odholowaniu go do warsztatu samochodowego lub innego miejsca wskazanego przez właściciela pojazdu. 

Zakres tego ubezpieczenia uzależniony jest między innymi od: wieku pojazdu, wybranego wariantu, czy zawiera się ją tylko z umową OC czy jednocześnie z umową OC i AC, od długości okresu, na który się ją zawiera i czy swoim zasięgiem ma objąć zdarzenia powstałe tylko na terenie Polski czy też Polski i Europy. Między towarzystwami ubezpieczeniowymi występują różnice w zakresie tej umowy, przede wszystkim w limicie holowania. Limit ten waha się od kilkudziesięciu kilometrów poprzez kilkaset, tysiąc kilometrów aż w końcu do holowania bez limitu kilometrów zarówno w Polsce jak i na terenie Europy. 

Najczęstsze zdarzenia, w których udzielana jest pomoc Assistance to:

 • awaria,
 • wypadek,
 • kradzież pojazdu,
 • nagłe zachorowanie,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • uszkodzenie ogumienia

Umowę Assistance zawiera się w chwili zawierania umowy OC/AC na czas trwania tych umów czyli na 12 miesięcy. Niektóre towarzystwa zezwalają na jej dokupienie w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy OC/AC. 

Nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zawarcie umowy assistance na okres krótszy (najczęściej na 7, 14 lub 30 dni). O możliwości zawarcia takiej umowy krótkoterminowej decyduje przede wszystkim wiek i rodzaj pojazdu. W zależności od ubezpieczyciela można ją wykupić, jeśli posiada się aktywną polisę  komunikacyjną w danym towarzystwie albo do aktywnej polisy komunikacyjnej zawartej w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Samochód zastępczy po wypadku, awarii lub kradzieży

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY PO WYPADKU, AWARII LUB KRADZIEŻY – jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje pomoc polegającą na zorganizowaniu auta zastępczego  pokryciu kosztów jego wynajmu po zajściu w/w wypadków ubezpieczeniowych. Zakres tego ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych jest różny i nie zawsze obejmuje wszystkie w/w zdarzenia ubezpieczeniowe. Na przykład niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują samochód zastępczy tylko po wypadku. Jeden ubezpieczyciel podstawi ten samochód ubezpieczonemu a po wykorzystaniu odprowadzi go do wypożyczalni (usługa „door to door”), w innych towarzystwach ubezpieczony musi zrobić to sam.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają możliwość skorzystania z tej ochrony od wieku właściciela pojazdu, rodzaju pojazdu, czy też zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w określonej odległości od miejsca zamieszkania (np. 25 km). Różna jest też liczba dni do skorzystania z takiego auta. Najczęściej jest to: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15 lub 21 czy też 30 dni a nawet bezterminowo, od dnia zdarzenia do dnia zakończenia naprawy. Sytuacja zmienia się, jeśli szkoda w uszkodzonym aucie zostanie zakwalifikowana jako szkoda całkowita lub właściciel zrezygnuje z naprawy. Wtedy wypożyczony pojazd ubezpieczony musi zwrócić wcześniej, najczęściej w ciągu 3 dni od dnia oględzin auta. Zarówno warunki korzystania z wypożyczonego auta jak i wysokość kaucji, którą należy za nie wpłacić, przedstawia firma wypożyczająca. Koszty paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi korzystający z wypożyczonego auta.

OPONY

Jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje pomoc techniczną polegającą na jej zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy ogumienia w przypadku jego uszkodzenia powstałego bez związku z uszkodzeniem innych części pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe w warunkach ogólnych informują, które pojazdy taką ochroną mogą być objęte. Ubezpieczenie to działa na terenie Polski a pomoc techniczna obejmuje wymianę koła lub naprawę uszkodzonego ogumienia na miejscu zdarzenia lub odholowanie pojazdu do wskazanego przez towarzystwo zakładu wulkanizacyjnego, jeśli naprawa na miejscu zdarzenia okazałaby się niemożliwa. Pomoc obejmuje również telefoniczną informację o zakładach wulkanizacyjnych, sklepach z oponami lub punktach przechowywania opon. Warunkiem udzielenia pomocy jest posiadanie koła zapasowego lub zestawu naprawczego. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj pokrywają koszty dojazdu i robocizny mechanika natomiast najczęściej nie pokrywają kosztów części i materiałów.

NNW

NNW – jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje ochroną kierowcę i pasażerów (lub tylko kierowcę) przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść podczas ruchu lub wykorzystywania ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczeniem objęte są skutki nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu – ich leczenie i rehabilitacja lub śmierć), do których może dojść także podczas wykonywania takich czynności jak: wsiadanie do tego pojazdu i wysiadanie z niego, ładunek i rozładunek, postój czy naprawa w czasie podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest taka liczba pasażerów, jaka figuruje w dowodzie rejestracyjnym. W warunkach ogólnych wymienione są okoliczności, w których ta ochrona nie zadziała. Na przykład: spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających lub jeśli wypadek spowoduje osoba kierująca pojazdem bez stosownych uprawnień albo pojazdem bez ważnych badań technicznych.

Ubezpieczenie medyczne

UBEZPIECZENIE MEDYCZNE – jest to umowa ubezpieczenia, która w polisach komunikacyjnych występuje pod różnymi nazwami, a swoją ochroną obejmuje organizację leczenia skutków następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych i pokrycie powstałych kosztów leczenia (umowa „koszty leczenia” może też występować jako samodzielna umowa lub element umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków). Zakres tego ubezpieczenia może obejmować organizację i pokrycie kosztów: assistance medycznego, wizyt u lekarzy specjalistów, wizyt domowych lekarza lub pielęgniarki, badań i zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji (często też występuje jako osobna umowa), pobytu w szpitalu i operacji, leków i innych środków przepisanych przez lekarza. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe przedstawia w warunkach ogólnych sumy ubezpieczenia, stawki finansowe przypisane do poszczególnych ryzyk, liczbę wizyt i konsultacji medycznych, liczbę zabiegów rehabilitacyjnych, z których można skorzystać w trakcie trwania takiej umowy. Informuje również o współpracujących z nim placówkach medycznych oraz wymienia okoliczności, w których ta ochrona może nie zadziałać. Na przykład: spowodowanie zdarzenia komunikacyjnego pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, próbie popełnienia samobójstwa lub popełnienia przestępstwa. Można ją wykupić najczęściej tylko z umową następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Ochrona utraty zniżki

OCHRONA UTRATY ZNIŻKI – jest to umowa ubezpieczenia, która gwarantuje ubezpieczonemu właścicielowi pojazdu utrzymanie wypracowanych przez lata zniżek na niezmienionym poziomie w przypadku wystąpienia jednej szkody w trakcie roku trwania ubezpieczenia (najczęściej bez względu na wysokość tej szkody, chociaż niektóre firmy ubezpieczeniowe wprowadziły górne granice jej wartości). Warunkiem skorzystania z takiej ochrony jest kontynuowanie umowy ubezpieczenia w kolejnym roku w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zawiera się ją osobno do umowy OC i osobno do umowy Auto Casco. 

Ubezpieczenie szyb

UBEZPIECZENIE SZYB – jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje swoją ochroną szybę czołową, tylną i szyby boczne. Można ją zawrzeć w wariancie z udziałem własnym w naprawie szyby czołowej lub bez tego udziału. Warunki ogólne określają rodzaje pojazdów, w których szyby można objąć ochroną. Ochrona ubezpieczeniowa najczęściej nie obejmuje szyberdachu, dachu panoramicznego oraz szkieł reflektorów, świateł i u wielu ubezpieczycieli działa tylko na terenie Polski.

Zielona Karta

ZIELONA KARTA – jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje odpowiedzialność cywilną związaną z ubezpieczonym pojazdem za szkody przez niego spowodowane poza granicami Polski, na terenie państw będących sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia wskazanymi w Międzynarodowym Certyfikacie Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Są to kraje należące do tzw. Systemu Zielonej Karty: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wystawia te karty do własnych polis OC. Niektóre towarzystwa nie pobierają opłaty za wydanie tej karty, u innych jej wydanie kosztuje około kilkudziesięciu złotych. 

Ubezpieczenie Graniczne

UBEZPIECZENIE GRANICZNE –  nie jest umową dodatkową. Jest to odrębne, czasowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komunikacyjnej, które działa dokładnie na tych samych zasadach co ubezpieczenie OC komunikacyjne. Można je wykupić na 15 lub 30 dni na granicy przed wjazdem do kraju Systemu Zielonej Karty w sytuacji, gdy Zielonej Karty nie wykupiono u ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę OC. Jest więc takim „zamiennikiem” dla Zielonej Karty. Po zakończeniu okresu umowy Ubezpieczenia Granicznego, jeśli zajdzie taka konieczność, istnieje możliwość wykupienia tego ubezpieczenia na kolejny okres. 

Jedynym krajem w Europie, w którym honorowane jest tylko i wyłącznie Ubezpieczenie Graniczne (nie Zielona Karta!) jest Kosowo. 

Cena tego ubezpieczenia, w zależności od kraju i liczby dni trwającej ochrony, waha się w granicach od kilku do prawie 90 Euro. Czyli zdecydowanie tańsze jest pozyskanie Zielonej Karty od swojego ubezpieczyciela.Ubezpieczenie Graniczne musi także wykupić osoba, które wjeżdża na teren jednego z państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii pojazdem ubezpieczonym poza tymi krajami i nie posiada Zielonej Karty, przy czym Zieloną Kartę w Polsce można wykupić na minimum 30 dni lub na cały czas pobytu.

 

Ubezpieczenie Bagażu

UBEZPIECZENIE BAGAŻU – jest to umowa ubezpieczenia, która obejmuje wypłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe rekompensaty za zniszczony, uszkodzony lub utracony bagaż w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe określają górną wartość takiego bagażu najczęściej  na poziomie kilku tysięcy złotych jak również definiują pojęcie „bagaż” jako rzeczy osobiste i podają ich przykłady. Muszą one stanowić własność właściciela pojazdu i znajdować się w ubezpieczonym pojeździe.

Utrata pracy

UTRATA PRACY – jest to dodatkowa umowa ubezpieczenia, która obejmuje sytuację, gdy właściciel pojazdu otrzymuje od pracodawcy wypowiedzenie bezterminowej umowy o pracę, wskutek czego zostaje pozbawiony stałego źródła dochodu. Z pomocą przychodzi wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe, które na przykład przez 3 miesiące będzie wypłacało mu określoną w umowie kwotę (sumę ubezpieczenia) albo pokryje koszt należnych składek za ubezpieczenie komunikacyjne.

Ochrona prawna

OCHRONA PRAWNA – jest to dodatkowa umowa, w ramach której do wysokości podanej sumy ubezpieczenia, za pośrednictwem zatrudnionych prawników, towarzystwa ubezpieczeniowe udzielą ubezpieczonemu informacji (Asysta prawna) lub porad prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. W ramach asysty prawnej ubezpieczony może otrzymać drogą mailową wzory umów, pism, informacje o możliwych kosztach określonego procesu sądowego, konkretne akty prawne czy też wskazówki jak powinien postąpić w określonej sytuacji zgodnie z obowiązującym prawem. Ochrona prawna zadziała, jeśli ubezpieczony będzie musiał dochodzić swoich roszczeń czy też odszkodowań na drodze prawnej albo będzie prowadzone przeciw niemu postępowanie sądowe. W takich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje powstałe koszty ochrony prawnej. Koszty te między innymi będą mogły dotyczyć: wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, którego może wskazać towarzystwo ubezpieczeniowe albo ubezpieczony może sam go wybrać, kosztów sądowych, kosztów procesu, kosztów sporządzenia pism czy też opinii prawnej. 

Przykładowe sytuacje, w których może okazać się konieczna ochrona prawna to:

 • kolizja drogowa,
 • wypadek komunikacyjny,
 • rękojmia lub gwarancja na wady pojazdu,
 • wadliwie wykonana usługa naprawy lub konserwacji pojazdu
 • usługa zainstalowania gazu w pojeździe.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają wyłączenia odpowiedzialności czyli sytuacje, w których dane zdarzenie nie będzie mogło być objęte ochroną prawną. Ubezpieczyciele nie pokryją kosztów ochrony prawnej jeśli na przykład: doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący pojazdem nie miał ważnych uprawnień, był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pojazd nie miał ważnych badań technicznych lub nie był dopuszczony do ruchu, gdy doszło do sporu między ubezpieczonym a towarzystwem ubezpieczeniowym, w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym lub trybunałami międzynarodowymi, w sprawach celnych, karno-skarbowych lub grzywien.

 

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)

BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD (BLS) – to umowa dodatkowa dotycząca systemu likwidacji szkód, który jest proponowany właścicielom pojazdów przez co raz większą liczbę towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to szybsze i prostsze uzyskanie odszkodowania przez poszkodowanego w zdarzeniu komunikacyjnym, gdy sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę OC komunikacyjną w innym towarzystwie ubezpieczeniowym niż poszkodowany. Osoba poszkodowana w zdarzeniu komunikacyjnym zgłasza ten fakt do swojego ubezpieczyciela a nie do ubezpieczyciela sprawcy. Są tu jednak pewne ograniczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego jak i ubezpieczyciel sprawcy najczęściej muszą należeć do systemu BLS opracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń, bo wtedy mają wspólne zasady likwidacji szkód. Kilka firm ubezpieczeniowych ma własny system BLS i wtedy ten warunek nie musi być spełniony. Wartość szkody nie może przekraczać 30 000,00 zł, szkoda musi dotyczyć tylko pojazdu, a nie szkód na osobie, w zdarzeniu mogą brać udział tylko dwa pojazdy i do tego zdarzenia musi dojść na terenie Polski.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stale starają się o pozyskiwanie nowych klientów, poprzez poszerzanie ochrony ubezpieczeniowej i ciągłe dostosowywanie jej do zmieniającego się rynku komunikacyjnego, ubezpieczeniowego i zapotrzebowań samych uczestników ruchu drogowego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Z roku na rok zwiększa się liczba osób posiadających pojazdy komunikacyjne. Bardzo często samochód wykorzystywany jest przede wszystkim jako środek dojazdu do pracy i w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, już nie tylko w życiu prywatnym. Stale też zwiększa się liczba osób korzystających z innych środków komunikacji, w związku z czym na drogach pojawiają się (ich liczba stale rośnie): motocykle, skutery, rowery, hulajnogi, deskorolki, segway-e, skymastery, które nazywane są przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych Urządzeniami Transportu Osobistego (UTO). Urządzenia te, ze względu na co raz większą liczbę ich użytkowników, rodzą kolejne zagrożenia w ruchu komunikacyjnym. Prawnikom spędzają sen z powiek w związku z koniecznością ujęcia tych nowych środków komunikacyjnych i zdarzeń, których sprawcami mogą być ich użytkownicy (głównie UTO elektrycznych), w „ramy prawne”, w tym przepisy ruchu drogowego, których póki co nie ma. Często dochodzi do wypadków, w których uszkodzeniu ulegają nie tylko pojazdy, ale też uszczerbku na zdrowiu doznają uczestnicy tego ruchu, zarówno kierujący, pasażerowie jak i piesi. Co raz częściej słyszy się o rowerzystach, osobach (w tym dzieciach!!!) jeżdżących na hulajnogach, deskorolkach (elektrycznych) czy quadach. Stąd rozwój ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia obrażeń odniesionych w tych wypadkach i rehabilitacji.

Niektórzy ubezpieczyciele odpowiadając na potrzeby rynku komunikacyjnego proponują wyrządzone przez użytkowników tych pojazdów szkody komunikacyjne pokrywać z ubezpieczeń OC w życiu prywatnym, które można zawrzeć razem z polisą ubezpieczenia mieszkania lub indywidualnej umowy OC w życiu prywatnym. Jedno z towarzystw wychodząc z założenia, że często kierowcy wraz ze swoimi rodzinami wybierają się na wycieczki, podczas których z aut przesiadają się na pojazdy UTO, zaproponował wyrządzone wtedy przez nich (i ich najbliższych) szkody w ruchu drogowym pokrywać z ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Zwiększa się więc rynek potencjalnych klientów dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeń komunikacyjnych. Każde z nich chce być najlepsze, najbardziej atrakcyjne zarówno cenowo jak i pod względem zakresu umów ubezpieczeń i przyciągnąć do siebie jak najwięcej nowych klientów. Jednym z takich zabiegów na przykład jest dodanie przez ubezpieczycieli do umów OC komunikacyjnych „małych assistansów” (cena za to ubezpieczenie jest albo wkalkulowana w cenę OC albo naliczana jest dodatkowa składka) lub bezpłatnych umów Assistance do umów AC, które w określonych sytuacjach stanowią dla klientów nie posiadających odrębnej umowy Assistance wybawienie z opresji (na przykład awaria auta pod domem, czy też wpadnięcie auta do rowu). Inny przykładem może być wsparcie finansowe (np. 500 zł ale też bywa i 2000 zł) lub samochód zastępczy, proponowane przez ubezpieczycieli swoim klientom w przypadku kradzieży ich pojazdu. Na uwagę zasługuje dodanie przez jednego z ubezpieczycieli do polis komunikacyjnych kilku dodatkowych pakietów, w ramach których właściciel pojazdu ma między innymi możliwość likwidacji drobnej szkody parkingowej, uzyskania zwrotu kosztów wymiany tablic rejestracyjnych w przypadku ich kradzieży, usługę przypomnienia o terminie badania technicznego, pomoc w przypadku uszkodzenia lub awarii roweru, deskorolki czy też hulajnogi. Są to umowy dodatkowo płatne, dostępne dla klientów nawet bez wykupionych umów AC czy Assistance. Kolejnym przykładem może być wydłużanie wieku pojazdu, dla których można zawrzeć umowę AC do 15 lat (najczęściej można było ubezpieczać pojazdy tym zakresie do10 lub 12 lat) lub nawet bezterminowo, nie tylko przy kontynuacji tej umowy w tym samym towarzystwie. Również systematycznie wzrasta limit holowania w ramach Assistance, aktualnie jest to najczęściej 1200 km, 1500 km a nawet bez limitu kilometrów zarówno w Polsce jak i za granicą. Innym ciekawym rozwiązaniem jest zaproponowanie od 1.08.2019 roku przez jednego z ubezpieczycieli umowy AC działającej tylko na terenie Polski. Strony internetowe, aplikacje na telefony komórkowe przyśpieszają i ułatwiają kontakt z ubezpieczycielem (na przykład szybsza możliwość zgłoszenia szkody i śledzenie etapów jej likwidacji) – ale nic nie zastąpi rozmowy z agentem.

 

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA POLISY PODRÓŻNEJ ZA NASZYM POŚREDNICTWEM