Ubezpiecznia OC Katowice i cały Śląsk - Centrum Ubezpieczeń ✅

Ubezpieczenie OC katowice i Śląsk

Ubezpieczenie OC samochodu chroni Cię w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim. Jeśli spowodujesz wypadek, szkoda innego kierowcy zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia komunikacyjnego. Analogicznie, jeśli to Twoje auto zostanie uszkodzone w wypadku, będziesz mógł je naprawić z polisy OC sprawcy kolizji.

Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem ubezpieczenia OC w Katowicach i okolicach zapraszamy do kontaktu.

Ubezpieczenie OC w Katowicach i okolicach

UBEZPIECZENIE OC KOMUNIKACYJNE – jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które chroni życie, zdrowie i majątek uczestników ruchu drogowego narażonych na niebezpieczeństwo podczas wypadków i kolizji drogowych. Dokumentem potwierdzającym zawarcie takiego ubezpieczenia jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwana „OC komunikacyjne”. Obowiązek jej wykupienia ma każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (samochodu, motoru, ciągnika, przyczepy).
Wynika to z Ustawy z dnia 22-05-2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK), która reguluje przepisy dotyczące zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych, ich zakresu, możliwości wypowiedzenia, a także postępowania w razie wypadku.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przyjęły na siebie odpowiedzialność do wysokości 5 210 000 Euro w przypadku szkody na osobie i 1 050 000 Euro w przypadku szkody w mieniu. Są to sumy ubezpieczenia gwarantujące wypłatę odszkodowania na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych osób. Ubezpieczenie OC komunikacyjne działa na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego): Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz Szwajcarii. W krajach Systemu Zielonej Karty należy posiadać Zieloną Kartę (wykupioną do ważnej polisy OC), w razie jej braku przed wjazdem do jednego z tych państw należy wykupić Ubezpieczenie Graniczne.

Dzięki ubezpieczeniu OC osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych mogą otrzymać odszkodowanie za śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie mienia oraz za utracone korzyści. Odszkodowanie wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca zdarzenia będzie miał wykupioną polisę OC komunikacyjne. Ubezpieczenie to sprawia, że kierowca pojazdu będący sprawcą zdarzenia komunikacyjnego (polisa obejmuje ochroną wszystkich kierowców ubezpieczonego pojazdu, nie tylko tych wskazanych przy zawieraniu umowy) jest pewny, że nie będzie musiał sam płacić odszkodowania poszkodowanym w danym zdarzeniu osobom, natomiast poszkodowani mogą być pewni, że bez względu na wysokość przysługującego im odszkodowania, takie odszkodowanie otrzymają. Wypłacane odszkodowania bywają tak wysokie, że sprawca zdarzenia drogowego, nie posiadając polisy OC komunikacyjnej, nie byłby w stanie sam pokryć wyrządzonej przez siebie szkody. Poszkodowani nie uzyskaliby tak szybko należnego im odszkodowania, albo w ogóle mieliby problemy z jego uzyskaniem.

Mogą też zdarzyć się sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmie na siebie odpowiedzialności za powstałe szkody podczas zdarzenia komunikacyjnego. Przedstawia je Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK art. 38:
Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 1. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
 2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
W kilku innych przypadkach posiadacz pojazdu mechanicznego będący sprawcą zdarzenia drogowego będzie musiał jego skutki pokryć z własnej kieszeni. Mówi o tym Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK art. 43: Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
 1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie ludzkiego życia lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Kierowcy pojazdów uczestniczących w zdarzeniu komunikacyjnym (wypadku, kolizji) powinni wspólnie opisać jak doszło do tego zdarzenia, wskazać jego sprawcę, powstałe uszkodzenia pojazdów i obrażenia odniesione przez osoby. Na tej podstawie mogą zgłosić powstałą szkodę do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego i starać się o wypłatę odszkodowania. Bardzo pomocny w takich sytuacjach (oprócz zeznań świadków i zdjęć z miejsca zdarzenia) jest druk „wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”, dzięki któremu przy opisie całego zdarzenie nie zostaną  pominięte żadne istotne informacje. Takie oświadczenie znacznie ułatwi i przyśpieszy proces wypłaty należnego odszkodowania. W połączeniu z relacjami świadków zdarzenia oraz wykonanymi zdjęciami ułatwi ustalenie przyczyn danego zdarzenia i powstałych szkód, a także wskazanie winnego lub współwinnego.

Jeśli okoliczności zdarzenia będą możliwe do udokumentowania (np. świadkowie, zapisy monitoringu), natomiast nie będzie możliwe ustalenie tożsamości kierowcy, który był jego sprawcą (bo na przykład zbiegł z miejsca wypadku) lub sprawca nie będzie miał ważnej polisy OC komunikacyjnej, można tę szkodę zgłosić bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania zawsze aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na każdy swój pojazd i zachowania ciągłości tego ubezpieczenia, nawet jeśli z danego pojazdu nie korzysta. Decyduje o tym sam fakt jego posiadania. Za brak obowiązkowego ubezpieczenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nakłada na posiadaczy pojazdów kary w wysokości (na rok 2021):

Przerwa w ubezpieczeniu samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy pozostałe pojazdy
do 3 dni
1120 zł
1680 zł
190 zł
od 3 do 14 dni
2800 zł
4200 zł
470 zł
powyżej 14 dni
5600 zł
8400 zł
930 zł

Wysokość tych kar, tryb ich nakładania i dochodzenia na początku każdego roku przedstawiane są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego powodu nie podlegają negocjacjom.

Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć go w zakresie OC najpóźniej:

 • w dniu jego pierwszej rejestracji;
 • w dniu jego zakupu, jeśli nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC;
 • po zakończeniu polisy zbywcy pojazdu w przypadku zakupu pojazdu używanego;
 • w dniu rejestracji pojazdu sprowadzonego;
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych i pojazdów historycznych;
 • w dniu ustania odpowiedzialności ubezpieczyciela, który ogłosił upadłość;
 • przed przekroczeniem granicy, jeśli pojazd ma być wprowadzony do ruchu na terenie Polski i nie posiada ani Zielonej Karty ani Ubezpieczenia Granicznego;
 • w dniu zakończenia dotychczasowej umowy Ubezpieczenia Granicznego.

Polisa OC komunikacyjna jest zawierana na 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. Tak się jednak nie zostanie, gdy:

 • poprzednia polisa nie została opłacona w całości;
 • używany samochód był kupiony z czynną polisą OC (polisa po zbywcy pojazdu,
 • nawet przepisana na nowego właściciela, nie podlega automatycznemu wznowieniu);
 • ubezpieczycielowi zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności
 • ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego;
 • towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość lub znajdzie się w stanie likwidacji.

Właściciel pojazdu nie może wypowiedzieć zawartej na 12 miesięcy umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w trakcie jej trwania. Może to zrobić najpóźniej na jeden dzień przed końcem aktualnie trwającego ubezpieczenia OC (art. 28 Ustawy) lub na podstawie art. 28a Ustawy, w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Za dzień zgłoszenia takiego wypowiedzenia przyjmuje się datę stempla pocztowego, datę wysłania maila lub datę złożenia wypowiedzenia u agenta ubezpieczeniowego. Nabywca używanego i ubezpieczonego pojazdu ma prawo wypowiedzieć trwającą polisę ubezpieczenia OC komunikacyjnego w każdej chwili (art. 31 Ustawy). W tym samym dniu (by zachować ciągłość ubezpieczenia i nie podlegać karze za jego brak) powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Dotyczy to również otrzymania pojazdu jako darowizny lub w drodze spadku. Takie prawo ma również właściciel pojazdu, jeśli wyrejestruje pojazd w związku z jego sprzedażą za granicę lub oddaniem go na złom. W tych przypadkach właściciel pojazdu może otrzymać zwrot niewykorzystanej części składek za umowę OC i ewentualne umowy dodatkowe, jeśli miał je zawarte. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę używanego pojazdu, niewykorzystana część składki wraca do zbywcy pojazdu.

Decydując się na sprzedaż pojazdu jego zbywca powinien przekazać nabywcy aktualną polisę ubezpieczenia OC (lub poinformować o jej braku) i wciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym miał zawartą polisę OC oraz przekazać dane osobowe nowego właściciela, na którego przeszły wszelkie prawa i obowiązki z tytułu polisy OC.

Art. 27 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK dopuszcza możliwość zawarcia polisy OC komunikacyjnej na okres krótszy niż 12 miesięcy (tzw. umowę ubezpieczenia krótkoterminowego). Można to zrobić, gdy pojazd jest:

 • zarejestrowany na stałe, a umowę na 30 dni zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na handlu pojazdami mechanicznymi lub pośredniczeniu w ich kupnie i sprzedaży;
 • zarejestrowany za granicą, a państwem umiejscowienia ryzyka jest Polska – 30 dniowy okres ubezpieczenia jest liczony od daty nabycia pojazdu za granicą;
 • pojazdem historycznym;
 • pojazdem wolnobieżnym;
 • zarejestrowany czasowo, przy czym okres ubezpieczenia pojazdu nie może być krótszy niż
  okres czasowej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni.

Taryfy składek za ubezpieczenia OC komunikacyjne nie są regulowane urzędowo, lecz są ustalane są przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Stąd wynikają różnice w cenach między ubezpieczycielami i szukanie niższych cen przez właścicieli pojazdów.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia OC w Katowicach dla swojego samochodu – skontaktuj się z nami!

KUP POLISĘ

Zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w Katowicach i okolicach za naszym pośrednictwem​