Ubezpieczenie AC - Auto Casco - Katowice, Chorzów - CUBII

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych.
Obejmuje najczęściej ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdu

UBEZPIECZENIE AC

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO (AC) – w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Działa – podobnie jak OC – na terenie Polski i pozostałych krajów europejskich, chociaż pojawiła się już możliwość wykupienia polisy AC obejmującej swoją ochroną zdarzenia powstałe tylko w Polsce. Często na terenie Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi towarzystwa ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczenia AC wyłączają kradzież. Dokumentem potwierdzającym zawarcie takiego ubezpieczenia, podobnie jak w ubezpieczeniu OC, jest polisa ubezpieczeniowa, a suma ubezpieczenia jest równa wartości pojazdu w chwili zawierania umowy. Posiadając takie ubezpieczenie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia pojazdu mechanicznego i jego wyposażenia wskutek kolizji lub wypadku drogowego spowodowanego przez jego właściciela (albo innego kierowcę), zderzenia się z jakimś przedmiotem (np. drzewem, słupem), zwierzęciem, wskutek zjawisk pogodowych (np. gradobicie), czy też kradzieży pojazdu, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty związane z jego naprawieniem lub zakupem nowego. Właściciel pojazdu nie będzie musiał tych kosztów pokrywać z własnej kieszeni, chyba że zawierając umowę ubezpieczenia AC zadeklarował pokrycie pewnej jej części. W polisie ubezpieczeniowej zawarta jest wtedy informacja o dobrowolnym udziale własnym ubezpieczonego w szkodzie. W zależności od ubezpieczyciela jest to wielkość wyrażona kwotowo lub procentowo.

 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zawarcie umowy ubezpieczenia AC z tak zwaną franszyzą integralną, czyli kwotą poniżej której w ogóle nie wypłacą odszkodowania lub z franszyzą redukcyjną, w przypadku której każde wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o określoną w umowie kwotę lub procent. Na przykład ustalenie franszyzy integralnej na poziomie 300,00 zł oznacza, że za szkody poniżej tej wartości nie będzie wypłaty odszkodowania w ogóle, natomiast za szkodę o wartości 300,01 zł nastąpi wypłata tej kwoty w całości. Franszyzy te mogą dotyczyć nie tylko samej umowy AC, ale i niektórych umów dodatkowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie wypłacić odszkodowania AC za szkody powstałe (chyba, że nie miało to wpływu na zajście wypadku komunikacyjnego) między innymi:

 • podczas kierowania pojazdem przez jego właściciela lub upoważnionego kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, innych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów
  o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • podczas kierowania pojazdem, który w chwili zaistnienia szkody nie był dopuszczony do ruchu, nie był zarejestrowany, nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego lub nie posiadał ważnego badania technicznego;
 • podczas udziału w rajdach, wyścigach, zawodach, treningach;
 • podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do jazd próbnych;
 • gdy kierowca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia, pomimo że miał obowiązek tam pozostać;
 • podczas kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą właściwych uprawnień;
 • umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (zarówno właściciela jak i innych osób upoważnionych do użytkowania ubezpieczonego pojazdu);
 • w pojeździe innym niż wymieniony w polisie ubezpieczeniowej;
 • w wyposażeniu pojazdu nie wykazanym w polisie ubezpieczeniowej;
 • wskutek zużycia się określonych części wynikającego z ich eksploatacji lub rdzy, korozji, pleśni, zawilgocenia, normalnych warunków atmosferycznych;
 • w związku z wadą techniczną lub wadliwą naprawą;
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu;
 • podczas wykorzystywania pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
 • w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, terroryzmem, blokadami dróg, obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji;
 • w pojazdach nielegalnie sprowadzonych do Polski;
 • w ogumieniu, jeśli nie powstały wskutek działania osób trzecich lub powstały równocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części;
 • w elementach uszkodzonych, których nie naprawiono przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • wskutek kradzieży pojazdu, gdy wysiadając pozostawiono w nim dokumenty pojazdu, kluczyki/sterowniki lub nie zamknięto drzwi, nie włączono wszystkich urządzeń zabezpieczających i nie zabezpieczono pojazdu (zgodnie z jego konstrukcją) przed możliwością uruchomienia go przez osoby do tego nieupoważnione;
 • wskutek kradzieży pojazdu, gdy jego dokumenty i kluczyki/sterowniki pozostawiono lub niewłaściwie przechowywano w miejscu łatwo dostępnym dla osób niepowołanych.

Ubezpieczenia Auto Casco w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych różnią się między sobą wyłączeniami, konstrukcją i zakresem samej umowy Auto Casco, umowami dodatkowymi i ich zakresem i oczywiście ceną. Ponieważ są to ubezpieczenia dobrowolne, towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie konstruują warunki ubezpieczenia i stąd wynikają różnice między nimi. Jednak wszystkie warunki ogólne muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej. 

Czy dany pojazd w ogóle może być ubezpieczony w AC, w jakim zakresie i za jaką składkę, zależy między innymi: od wieku tego pojazdu, jego marki i wyposażenia, kraju pochodzenia (z którego został sprowadzony do Polski), wartości, sposobu wykorzystywania, aktualnego przebiegu, historii ubezpieczeniowej właściciela i jego wieku, czy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, prawna czy też prowadząca działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie AC obejmuje ochronę pojazdu albo od wszelkich ryzyk – jest to tak zwany otwarty katalog zdarzeń, czyli ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia poza wymienionymi w wyłączeniach warunków ogólnych (all risks) albo ochroną objęte są tylko zdarzenia wymienione w warunkach ogólnych – jest to tak zwany zamknięty katalog zdarzeń. Informacja o rodzaju konstrukcji ubezpieczenia AC zawsze znajduje się w warunkach ogólnych tego ubezpieczenia. 

 

Ubezpieczenie AC najczęściej obejmuje:

 • koszt naprawy pojazdu po szkodach pogodowych i wypadkowych;
 • rekompensatę po kradzieży;
 • rozszerzenie odpowiedzialności za kradzież pojazdu na Białoruś, Rosję, Ukrainę, Mołdawię;
 • zniesienie amortyzacji części;
 • możliwość naprawy pojazdu w warsztacie ASO;
 • możliwość naprawy pojazdu w warsztacie, w tym w warsztacie współpracującym z danym towarzystwem ubezpieczeniowym;
 • możliwość naprawy pojazdu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe;
 • możliwość naprawy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej;
 • możliwość naprawy z tzw. udziałem własnym lub bez niego;
 • stałą sumę ubezpieczenia równą wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy bez względu na spadek jego wartości rynkowej w trakcie trwania umowy;
 • wartość fakturową – dla pojazdu fabrycznie nowego, którego zakup jest udokumentowany fakturą zakupu i tylko w okresie 12 miesięcy od daty jej wystawienia;
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie;
 • ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej do szkód kradzieżowych, szkód całkowitych lub spowodowanych przez żywioły i zwierzęta;
 

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA
UBEZPIECZENIA AUTOCASCO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM