Ubezpieczenie NNW w Katowicach, Chorzowie i całej Polsce

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W Katowicach, Chorzowie i Całej Polsce ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

NIESTRASZNA BĘDZIE CI ŻYCIOWA ZAWIERUCHA, Z UBEZPIECZENIEM NNW ZAWSZE BĘDZIESZ MIAŁ SPOKÓJ DUCHA​

Ubezpieczenie NNW w Katowicach, Chorzowie i w całej Polsce

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) – to finansowe wsparcie dla osoby ubezpieczonej w przypadku doznania przez nią uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i w efekcie doznania przez nią trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku jej śmierci wskutek takiego wypadku, finansowe wsparcie otrzymają jej najbliżsi. Ubezpieczenie NNW działa 24 godziny na dobę i obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków powstałych zarówno w pracy, podczas nauki (począwszy od żłobka, przez przedszkole, szkołę, aż po studia) jak i w życiu codziennym, na terenie Polski i całego świata. Występuje jako odrębny produkt lub jako umowa dodatkowa w innych ubezpieczeniach (na przykład w: komunikacyjnych, turystycznych czy też domówi mieszkań). Można je zawrzeć najczęściej bez względu na wiek (chociaż niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują ograniczenia wiekowe), w formie polisy indywidualnej, rodzinnej albo grupowej na okres 12 miesięcy lub krótszy, nawet na jeden dzień. Szukasz Oferujemy sprawdzone ubezpieczenie NNW w Katowicach, Chorzowie i całej Polsce. i okolicach? Dobrze trafiłeś! Oferujemy ubezpieczenia kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych, dzięki czemu dostosujemy odpowiednie ubezpieczenie do Twoich potrzeb!

Czym jest Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie dobrowolne. Warunki ogólne poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych różnią się zakresem jego działania, co uwidacznia się
w proponowanych ryzykach dodatkowych. Występują również różnice w wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk. Natomiast zakres podstawowy we wszystkich towarzystwach jest identyczny, to jest: śmierć wskutek NNW i trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NNW. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia rekomenduję spojrzeć na swoje życie: prywatne, rodzinne, zawodowe i odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czym się zajmuję, jakie mam obowiązki i zobowiązania zawodowe, zobowiązania finansowe, zobowiązania wobec siebie, najbliższych (małżonków, partnerów, dzieci), jak lubię spędzać czas wolny, w jaki sposób uszczerbek na zdrowiu odniesiony wskutek NNW może przeszkodzić w ich realizacji. Żadne ubezpieczenie NNW nikogo nie ochroni przed nieszczęśliwym wypadkiem (może mu ulec każdy i wszędzie), ale każde ubezpieczenie NNW może zminimalizować jego negatywny wpływ na nasze życie i jego finansowe skutki. Otrzymane z ubezpieczenia NNW świadczenie będzie można przeznaczyć na przykład na wydatki związane z przyspieszeniem procesu leczenia i na uzupełnienie domowego budżetu (ze względu na zły stan zdrowia spowodowany wypadkiem można nie móc pracować, co w konsekwencji będzie oznaczało mniejszy dochód dla całej rodziny) lub na każdy inny ważny cel.

Wysokość świadczeń NNW

Wysokość należnych świadczeń (za utratę zdrowia lub życia), odszkodowań (za poniesione koszty) i rodzaj usług wspierających proces leczenia, zależą przede wszystkim od: zakresu ubezpieczenia, ustalonej sumy ubezpieczenia i systemu jego wyliczenia. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają je najczęściej według jednego z trzech systemów:

 • proporcjonalnego – co oznacza wypłatę świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • progresywnego – co oznacza podwyższenie wypłaty należnego świadczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu o określony współczynnik, w zależności od rozmiarów tego uszczerbku (im wyższy uszczerbek na zdrowiu tym wyższy współczynnik i całe świadczenie);
 • według listy uszkodzeń ciała zamieszczonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia – co oznacza wypłatę należnego świadczenie za ściśle określone (znajdujące się na tej liście) uszkodzenie i określony procent sumy ubezpieczenia lub kwotę świadczenia.

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Bardzo ważne jest tu samo pojęcie nieszczęśliwego wypadku. Żeby dane zdarzenie towarzystwo ubezpieczeniowe mogło uznać za nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, muszą jednocześnie zaistnieć cztery warunki:

 1. musi to być zdarzenie nagłe – gwałtowne;
 2. musi być spowodowane przyczyną zewnętrzną (spoza organizmu ludzkiego);
 3. musi być niezależne od woli ubezpieczonego;
 4. musi być niezależne od fizycznego i psychicznego stanu zdrowia ubezpieczonego.

Niektóre spośród towarzystw ubezpieczeniowych za nieszczęśliwy wypadek uznaje również zawał serca lub udar mózgu, jeśli wystąpią po raz pierwszy, a osoba ubezpieczona będzie spełniała określone limity wieku. 

Okoliczności wypadku

W pewnych okolicznościach towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty świadczenia za doznanie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, czyli doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonej osoby wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli do tego wypadku doszło – na przykład:

 • po spożyciu przez nią alkoholu, substancji psychotropowych, czy też zażyciu narkotyków lub innych substancji odurzających;
 • podczas kierowania przez nią pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu lub bez stosownych uprawnień;
 • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez nią przestępstwa;
 • w związku z jej udziałem w bójkach (poza obroną konieczną) lub umyślnego samookaleczenia się;
 • wskutek uprawiania przez nią sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportów;
 • w wyniku jej udziału w strajkach, zamieszkach czy też działaniach wojennych.

Czy NNW jest obowiązkowe?

Wprawdzie ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, ale prawo nakłada obowiązek takiego ubezpieczenia na niektóre grupy zawodowe, np. na organizatorów i pośredników turystyki czy zawodników sportowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe do niektórych grup klientów kierują specjalne ubezpieczenia NNW. Przykładem takiego ubezpieczenia jest np. Ubezpieczenie NNW Rowerzysty, bardzo często połączone z Odpowiedzialnością Cywilną, czy też specjalne pakietowe ubezpieczenie NNW dla „małych i dużych uczniów” – jak określa to jedno z towarzystw. Jest to ubezpieczenie, które chroni dziecko przez 12 miesięcy na całym świecie, nie tylko w Polsce, również
w okresie wakacyjnym, zarówno w szkole jak i poza nią, na przykład na pozaszkolnych zajęciach sportowych. Oferujemy sprawdzone ubezpieczenie NNW w Katowicach, Chorzowie i całej Polsce. Kup teraz!

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA POLISY NNW
W KATOWICACH, CHORZOWIE I CAŁEJ POLSCE

ZA NASZYM POŚREDNICTWEM