Ubezpieczenie podróżne - Katowice, Chorzów

Ubezpieczenie podróżne i wyjazdowe - dopasujemy do twoich priorytetów i celu podróży

NIEWAŻNE DOKĄD,  NIEWAŻNE JAK – JEŚLI CHCESZ ZWIEDZAĆ TEN PIĘKNY ŚWIAT LUB TYLKO JEDZIESZ W PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ, ZABIERZ ZE SOBĄ POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ. ONA POMOŻE CI W TRUDNYCH CHWILACH BYŚ CZAS NA WYJEŹDZIE MÓGŁ MIŁO WSPOMINAĆ

 

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

Ubezpieczenia podróżne – turystyczne, wyjazdowe, służbowe – mają na celu udzielenie pomocy (informacyjnej, organizacyjnej, finansowej) osobie podróżującej w losowych, niespodziewanych sytuacjach, w jakich może się ona znaleźć podczas pobytu za granicą. Pilna wizyta u lekarza z powodu nagłego zachorowania lub doznania uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, utrata dokumentów czy kart bankowych, potrącenie na stoku innego narciarza i uszkodzenie mu nart – to tylko kilka przykładów sytuacji, w których samemu w obcym kraju trudno jest sobie poradzić.

Żadne ubezpieczenie nie uchroni nikogo przed wypadkiem, chorobą, czy innym przykrym zdarzeniem losowym, natomiast zdecydowanie złagodzi, a często nawet w całości pokryje powstałe w związku z tą sytuacją koszty finansowe. Wiele spraw pomoże rozwiązać. Na przykład w przypadku zachorowania towarzystwo ubezpieczeniowe nie tylko pokryje koszty wizyty u lekarza i zakupu przepisanych przez niego leków, ale też wcześniej umówi tę wizytę i zorganizuje transport do i od lekarza. W przypadku utraty kart bankowych pomoże o tym fakcie zawiadomić bank i pożyczy pieniądze, jeśli będzie taka konieczność. W przypadku uszkodzenia na stoku nart innemu narciarzowi, sfinansuje mu zakup nowych nart, dzięki czemu ubezpieczony nie będzie musiał pokrywać tych kosztów z własnej kieszeni.


Ubezpieczenia podróżne swoim zakresem najczęściej obejmują:

W zależności od celu wyjazdu i sposobu spędzania na nim czasu osoby ubezpieczonej, można ten zakres poszerzyć o zdarzenia losowe mogące się przytrafić w związku z wykonywaną pracą, uprawianiem narciarstwa/snowboardingu, sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu, albo o pasywny udział w wojnie. „Choroby przewlekłe” to dodatkowe ubezpieczenie mające na celu pokrycie kosztów leczenia w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego wywołanego chorobą zdiagnozowaną u niego i leczoną od dłuższego czasu przed wyjazdem.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – to finansowa rekompensata wypłacana ubezpieczonej osobie za poniesione koszty związane z jej leczeniem za granicą. W przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia się stanu zdrowia wywołanego chorobą przewlekłą czy też doznania obrażeń powypadkowych, może okazać się konieczne odbycie, czasami nawet kilkukrotnej, wizyty lekarskiej nie tylko u lekarza pierwszego kontaktu, ale też u specjalisty lub pobyt w szpitalu. Nie mając wykupionej polisy ubezpieczeniowej, a posiadając tylko Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), osoba przebywająca za granicą może skorzystać z dostępnej w danym państwie publicznej służby zdrowia, która w każdym z tych państw ma swoją określoną specyfikę. Nie wszędzie refundowane są te same świadczenia. Za niektóre świadczenia medyczne trzeba zapłacić z własnej kieszeni (bo nie są refundowane przez społeczną służbę zdrowia w danym państwie), a na wizytę u lekarza specjalisty trzeba czekać. EKUZ uprawnia osobę podróżującą, która jest ubezpieczona w Polsce w NFZ, do skorzystania ze świadczeń medycznych i porady lekarskiej w takim zakresie, w jakim publiczny system opieki zdrowotnej funkcjonuje w danym państwie.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) działa tylko na terenie Unii Europejskiej, do której należą następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Natomiast polisa ubezpieczeniowa działa na całym świecie. Posiadając ją można ze wszystkich koniecznych usług medycznych skorzystać bezgotówkowo (do wysokości wybranych sum ubezpieczenia) i natychmiast. Zapłaci za nie i te usługi zorganizuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia jak i towarzystwa ubezpieczeniowe rekomendują, by osoba wybierająca się w podróż do krajów Unii lub EFTA zabrała ze sobą zarówno kartę EKUZ jak i polisę ubezpieczeniową, ponieważ w wielu przypadkach mogą się one wzajemnie uzupełniać. Prawo unijne mówi o prawie i możliwości skorzystania przez tę osobę w sytuacji zagrożenia zdrowia z publicznej opieki zdrowotnej w każdym z jej krajów. Może się jednak okazać, że nie wszystkie zagrożenia zdrowia będą za takie uznane i objęte ochroną. W niektórych sytuacjach podróżująca chora osoba będzie kierowana do płatnej, niepublicznej placówki służby zdrowia. Będzie musiała tę wizytę samodzielnie zorganizować i za nią zapłacić. Nie będzie takich problemów, gdy będzie posiadała polisę ubezpieczeniową – obowiązki te przejmie na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Jeśli osoba podróżująca nie będzie miała żadnego ubezpieczenia (ani karty EKUZ ani polisy ubezpieczeniowej), w przypadku konieczności skorzystania z usług medycznych wszystkie koszty z tym związane w całości musi pokryć sama, co przy zagranicznych cenach tych usług może stać się wprost niemożliwe do zrealizowania. Gdy jej niedyspozycja zdrowotna będzie wymagała tylko jednej wizyty u lekarza, pewnie sobie z tym poradzi. Jeśli jednak niedyspozycja zdrowotna będzie wymagała hospitalizacji (w tym pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej), skomplikowanej operacji, zabiegu, specjalistycznych badań, konieczności szybkiego powrotu do kraju środkiem specjalistycznym, czy też według najczarniejszego scenariusza nastąpi jej zgon i zajdzie konieczność transportu zwłok do Polski – ceny tych świadczeń mogą być po prostu nieosiągalne. Można tu mówić o kwotach rzędu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych, w zależności od tego skąd, dokąd i jakim środkiem lokomocji ten transport musi być zorganizowany. W grę mogą wchodzić również koszty akcji poszukiwawczej i ratownictwa, które też nie należą do najtańszych. 

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – to finansowa rekompensata za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku i poniesione koszty związane z leczeniem powypadkowym za granicą. To ochrona życia i zdrowia ubezpieczonej osoby. Gdy dojdzie do jej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci uprawnionym osobom świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. W przypadku odniesienia przez nią trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaci jej 1% sumy ubezpieczenia określonej w polisie za 1% doznanego uszczerbku na zdrowiu lub określoną w warunkach ogólnych kwotę.

W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku prawdopodobnie zajdzie konieczność skorzystania z pomocy służby zdrowia. Może okazać się potrzebna wizyta u lekarza specjalisty, wykonanie dodatkowych badań, RTG, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, zabiegu, operacji, a w związku z tym i pobyt w szpitalu. Stan zdrowia ubezpieczonej osoby może nie pozwalać na skorzystanie przez nią z publicznego środka transportu i wtedy będzie musiała być przewieziona do placówki medycznej środkiem specjalistycznym. Koszty mogą być bardzo wysokie, często bardzo trudne do opłacenia z własnej kieszeni. W większości państw społeczne służby zdrowia takiego transportu nie zapewniają.

Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których dojdzie podczas wykonywania pracy czy też podczas uprawiania różnego rodzaju sportów, jeśli umowa ubezpieczenia nie została o te zakresy poszerzona.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – to przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaty odszkodowania osobie, której została wyrządzona krzywda przez osobę ubezpieczoną lub osoby, za które ponosiła ona odpowiedzialność podczas wyjazdu (na przykład za małoletnie dzieci). Jest to zgodne z art. 415 Kodeksu Cywilnego, który mówi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Działa tu tzw. „zasada pełnego odszkodowania”, czyli konieczność naprawienia szkody zarówno na osobie, rzeczy do niej należącej, jak i utraconych przez nią korzyści. Na przykład potrącenie na stoku innego narciarza, który wskutek tego potrącenia przewraca się, łamie nogę i narty, spowoduje konieczność pokrycia kosztów leczenia jego złamanej nogi, a następnie rehabilitacji, zakupu nowych nart oraz wypłatę rekompensaty za doznany ból, cierpienie i zwrot utraconych przez niego korzyści finansowych, bo mając nogę w gipsie może nie móc wykonywać swoich codziennych czynności, pracować (czyli ma niższe dochody lub w ogóle ich nie ma) i wywiązywać się z przyjętych wcześniej terminowych zobowiązań.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – to wypłata osobie ubezpieczonej odszkodowania za utracony przez nią bagaż, jego zniszczenie, uszkodzenie podczas transportu, przechowywania lub użytkowania podczas podróży, jeżeli:

 • znajdował się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego,
 • został powierzony zawodowemu przewoźnikowi,
 • został oddany do przechowalni,
 • został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania,
 • został umieszczony w zamkniętym bagażniku samochodu tak, żeby był niewidoczny.

W warunkach ogólnych można znaleźć informację, jakie przedmioty nie będą objęte ochroną. Często są wymieniane: środki płatnicze, futra, biżuteria czy też rzeczy, których ilość wskazuje na ich przeznaczenie handlowe.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy – to zwrot kosztów za wykupiony zorganizowany wyjazd, lub zwrot kosztów za niewykorzystany pobyt, gdy z powodów losowych ubezpieczona osoba nagle musi ten pobyt skrócić lub w ogóle z niego zrezygnować. Najczęstsze przyczyny takich sytuacji to: jej choroba lub wypadek, śmierć najbliższej osoby lub zdarzenie losowe w domu (na przykład: pożar lub kradzież z włamaniem).

Usługi Assistance

Usługi Assistance – to szeroki zakres pomocy osobie ubezpieczonej i jej bliskim, gdy podczas wyjazdu zagranicznego znajdą się w nieprzewidzianych, trudnych dla siebie sytuacjach. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają specjalnie uruchomiony całodobowy dyżur telefoniczny. Ubezpieczony może tam zadzwonić, przedstawić problem i otrzymać informacje jak powinien postępować dalej w danej sytuacji (na przykład w przypadku utraty dokumentów), albo towarzystwo przejmie na siebie organizację pomocy w miejscu, w którym zgłaszająca osoba się znajduje (na przykład zorganizuje wizytę u lekarza). 

Do przykładowych usług assistance można zaliczyć:

 • całodobowy dyżur telefoniczny,
 • transport ubezpieczonego do Polski,
 • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku,
 • wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju,
 • opiekę nad małoletnimi dziećmi ubezpieczonego,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży,
 • pomoc tłumacza,
 • pomoc prawną,
 • pomoc finansową,
 • kierowcę zastępczego i wiele innych.

Są na przykład specjalne usługi assistance przeznaczone dla ubezpieczonych narciarzy, jak:

 • zwrot niewykorzystanego karnetu narciarskiego (z powodu choroby, wypadku);
 • odszkodowanie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych ze względów pogodowych;
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

W ubezpieczeniach podróżnych pewne usługi ubezpieczeniowe wchodzą w zakres danego ryzyka lub wyodrębnione są jako osobne opcje (klauzule lub rozszerzenia) i wtedy trzeba o nie osobno wnioskować i opłacić dodatkową składkę, albo mogą być w zakresie usług assistance – bez dodatkowych opłat. Różnice te wynikają z przyjętej konstrukcji tych ubezpieczeń w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, jak na przykład w przypadku kosztów akcji poszukiwań ratownictwa (w górach i na morzu) prowadzonych przez wyspecjalizowane służby czy też nagłe pogorszenie się stanu zdrowia z powodu choroby przewlekłej.

Decydując się na wykup polisy ubezpieczeniowej warto zapoznać się nie tylko z zakresem usług assisistance, ale również z warunkami ogólnymi a przede wszystkim z przyjętymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe wyłączeniami.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA POLISY PODRÓŻNEJ ZA NASZYM POŚREDNICTWEM